eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wybór osób do realizacji terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci - uczestników projektu W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych.Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wybór osób do realizacji terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Administracji i Kontroli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386274103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 29

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 501362322

1.5.8.) Numer faksu: 798913733

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@soa-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: soa-katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań przewidzianych dla ośrodka adopcyjnego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wybór osób do realizacji terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b81ea530-9c86-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057559

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014710/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wybór osób do realizacji terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

soa-katowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: Profil Nabywcy - Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach (platformazakupowa.pl).
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/soa_katowice

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach (40-017) przy ulicy Granicznej 29,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@soa-katowice.pl;
3) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na: „Wybór osób do realizacji terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
5) Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wybór osób do realizacji terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych” prowadzonym w trybie podstawowym;
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
9) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11) Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŚOA.AK.331.3.2.2023.PZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 96716,67 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 78631,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Wybór osób do realizacji terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych na terenie miasta Katowice, tj. 180 godzin terapii SI dla dzieci – uczestników projektu
„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
Realizacja terapii SI możliwa jest do realizacji od poniedziałku do niedzieli, między godziną 08:00 a 20:00, w terminach uprzednio ustalonych z rodzicami/opiekunami dziecka. Spotkania terapeutyczne (terapia SI) powinny trwać średnio 60 minut (godzina zegarowa) i odbywać się średnio raz w tygodniu / raz na 2 tygodnie w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą, a rodzicem/opiekunem dziecka.
Każdorazowo Wykonawca zobligowany jest zapewnić gabinet celem realizacji terapii SI wraz z odpowiednim wyposażeniem. Gabinet powinien być wyposażony w odpowiednie sprzęty zgodnie z wymogami do prowadzenia terapii SI, m.in. różnego rodzaju huśtawki, liny, deskorolki, drabinki do wspinania, trampoliny, piłki, różnego typu pomoce w postaci obciążników, materiałów sypkich, materiałów do prac plastycznych, układanek przestrzennych.
Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć terapii integracji sensorycznej według wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody terapii w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w terminach uprzednio ustalonych z rodzicami/opiekunami dziecka (mailowo lub telefonicznie),
b. Przygotowanie, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego wzorów, dokumentacji związanej z realizacją projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych (list obecności, harmonogramu spotkań, itp.) oraz przekazanie jej do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

4.2.5.) Wartość części: 25650 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na:
a) zwiększeniu do 25 % liczby godzin zegarowych terapii SI dla dzieci.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji wykorzystania liczby godzin zegarowych terapii przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego, w okresie obowiązywania umowy;
b) prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c) skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.
Wartość opcji: 32 062,50 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
4. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5. Wykonawca określa cenę brutto w polskich złotych.
6. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową.
7. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego dokumentu, której integralną częścią są załączniki.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny przypisując im odpowiednią wagę procentową:

L.p. Kryterium Waga Maksymalna liczba punków
1 Cena (C) 60% 60
2 Doświadczenie Terapeuty wyznaczonego do realizacji zamówienia (E) 40% 40
Razem:100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Terapeuty wyznaczonego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Wybór osób do realizacji terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych na terenie miasta Częstochowa, tj. 180 godzin terapii SI dla dzieci – uczestników projektu
„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
Realizacja terapii SI możliwa jest do realizacji od poniedziałku do niedzieli, między godziną 08:00 a 20:00, w terminach uprzednio ustalonych z rodzicami/opiekunami dziecka. Spotkania terapeutyczne (terapia SI) powinny trwać średnio 60 minut (godzina zegarowa) i odbywać się średnio raz w tygodniu / raz na 2 tygodnie w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą, a rodzicem/opiekunem dziecka.
Każdorazowo Wykonawca zobligowany jest zapewnić gabinet celem realizacji terapii SI wraz z odpowiednim wyposażeniem. Gabinet powinien być wyposażony w odpowiednie sprzęty zgodnie z wymogami do prowadzenia terapii SI, m.in. różnego rodzaju huśtawki, liny, deskorolki, drabinki do wspinania, trampoliny, piłki, różnego typu pomoce w postaci obciążników, materiałów sypkich, materiałów do prac plastycznych, układanek przestrzennych.
Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć terapii integracji sensorycznej według wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody terapii w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w terminach uprzednio ustalonych z rodzicami/opiekunami dziecka (mailowo lub telefonicznie),
b. Przygotowanie, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego wzorów, dokumentacji związanej z realizacją projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych (list obecności, harmonogramu spotkań, itp.) oraz przekazanie jej do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

4.2.5.) Wartość części: 24000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na:
a) zwiększeniu do 25 % liczby godzin zegarowych terapii SI dla dzieci.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji wykorzystania liczby godzin zegarowych terapii przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego, w okresie obowiązywania umowy;
b) prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c) skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.
Wartość opcji: 29999,85 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
4. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5. Wykonawca określa cenę brutto w polskich złotych.
6. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową.
7. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego dokumentu, której integralną częścią są załączniki.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny przypisując im odpowiednią wagę procentową:

L.p. Kryterium Waga Maksymalna liczba punków
1 Cena (C) 60% 60
2 Doświadczenie Terapeuty wyznaczonego do realizacji zamówienia (E) 40% 40
Razem: 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Terapeuty wyznaczonego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Wybór osób do realizacji terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych na terenie miasta Bielsko-Biała, tj. 180 godzin terapii SI dla dzieci – uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
Realizacja terapii SI możliwa jest do realizacji od poniedziałku do niedzieli, między godziną 08:00 a 20:00, w terminach uprzednio ustalonych z rodzicami/opiekunami dziecka. Spotkania terapeutyczne (terapia SI) powinny trwać średnio 60 minut (godzina zegarowa) i odbywać się średnio raz w tygodniu / raz na 2 tygodnie w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą, a rodzicem/opiekunem dziecka.
Każdorazowo Wykonawca zobligowany jest zapewnić gabinet celem realizacji terapii SI wraz z odpowiednim wyposażeniem. Gabinet powinien być wyposażony w odpowiednie sprzęty zgodnie z wymogami do prowadzenia terapii SI, m.in. różnego rodzaju huśtawki, liny, deskorolki, drabinki do wspinania, trampoliny, piłki, różnego typu pomoce w postaci obciążników, materiałów sypkich, materiałów do prac plastycznych, układanek przestrzennych.
Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć terapii integracji sensorycznej według wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody terapii w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w terminach uprzednio ustalonych z rodzicami/opiekunami dziecka (mailowo lub telefonicznie),
b. Przygotowanie, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego wzorów, dokumentacji związanej z realizacją projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych (list obecności, harmonogramu spotkań, itp.) oraz przekazanie jej do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

4.2.5.) Wartość części: 27000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na:
a) zwiększeniu do 25 % liczby godzin zegarowych terapii SI dla dzieci.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji wykorzystania liczby godzin zegarowych terapii przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego, w okresie obowiązywania umowy;
b) prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c) skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.

Wartość opcji: 33 750,00 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
4. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5. Wykonawca określa cenę brutto w polskich złotych.
6. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową.
7. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego dokumentu, której integralną częścią są załączniki.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny przypisując im odpowiednią wagę procentową:

L.p. Kryterium Waga Maksymalna liczba punków
1 Cena (C) 60% 60
2 Doświadczenie Terapeuty wyznaczonego do realizacji zamówienia (E) 40% 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Terapeuty wyznaczonego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV - Wybór osób do realizacji terapii SI dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych na terenie miasta Rybnik lub powiatu rybnickiego lub miasta Wodzisław Śląski, tj. 140 godzin terapii SI dla dzieci – uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
1) Realizacja terapii SI możliwa jest do realizacji od poniedziałku do niedzieli, między godziną 08:00 a 20:00, w terminach uprzednio ustalonych z rodzicami/opiekunami dziecka. Spotkania terapeutyczne (terapia SI) powinny trwać średnio 60 minut (godzina zegarowa) i odbywać się średnio raz w tygodniu / raz na 2 tygodnie w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą, a rodzicem/opiekunem dziecka.
2) Każdorazowo Wykonawca zobligowany jest zapewnić gabinet celem realizacji terapii SI wraz z odpowiednim wyposażeniem. Gabinet powinien być wyposażony w odpowiednie sprzęty zgodnie z wymogami do prowadzenia terapii SI, m.in. różnego rodzaju huśtawki, liny, deskorolki, drabinki do wspinania, trampoliny, piłki, różnego typu pomoce w postaci obciążników, materiałów sypkich, materiałów do prac plastycznych, układanek przestrzennych.
3) Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć terapii integracji sensorycznej według wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody terapii w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w terminach uprzednio ustalonych z rodzicami/opiekunami dziecka (mailowo lub telefonicznie),
b. Przygotowanie, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego wzorów, dokumentacji związanej z realizacją projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych (list obecności, harmonogramu spotkań, itp.) oraz przekazanie jej do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

4.2.5.) Wartość części: 20066,67 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na:
a) zwiększeniu do 25 % liczby godzin zegarowych terapii SI dla dzieci.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji wykorzystania liczby godzin zegarowych terapii przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego, w okresie obowiązywania umowy;
b) prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c) skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.
Wartość opcji: 25 083,22 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
4. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
5. Wykonawca określa cenę brutto w polskich złotych.
6. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową.
7. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego dokumentu, której integralną częścią są załączniki.
celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny przypisując im odpowiednią wagę procentową:

L.p. Kryterium Waga Maksymalna liczba punków
1 Cena (C) 60% 60
2 Doświadczenie Terapeuty wyznaczonego do realizacji zamówienia (E) 40% 40
Razem: 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Terapeuty wyznaczonego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
a) minimum 1 osobą (Terapeuta ), która:
- posiada wykształcenie wyższe magisterskie z jednego z następujących kierunków/specjalności: psychologia, pedagogika, edukacja, pedagogika specjalna, rehabilitacja, fizjoterapia, logopedia, wychowanie fizyczne;
- ukończyła kurs/szkolenie II stopnia uprawniający(e) do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej lub ukończyła studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna; oraz
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii SI (integracji sensorycznej) dzieci.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania przez Zamawiającego – wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 7 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu zawiera załącznik nr 4 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 1 do SWZ),
2) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 5 specyfikacji (treść oświadczenia zamieszczona w załączniku nr 2 do SWZ),
3) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia zamieszczona w załączniku nr 3 do SWZ),
4) oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani (w treści formularza ofertowego),
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane wraz z ofertą na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy (jeżeli dotyczy),
6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
7) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w przypadku osób fizycznych,
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający , ze wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wraz z ofertą),
9) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia ( na wezwanie zamawiającego),
10) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania przez Zamawiającego - wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 7 do SWZ - na wezwanie zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby pod rygorem nieważności należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły i wymagania określono w rozdziale 8 pkt 2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy tj:
a) Zmianę terminu realizacji umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
b) Zaistnienia omyłki pisarskiej,
c) Zmiany danych teleadresowych,
d) Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, zagrożenia epidemiologiczne i inne zdarzenia) mającej wpływ na realizację umowy,
e) Wystąpienia innych zdarzeń mających wpływ na realizację umowy, w szczególności takich, które powstały niezależnie od działań samych stron, bądź których strony nie były w stanie przewidzieć,
f) W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności dopuszczalna jest zmiana osób realizujących zamówienie, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego z podaniem przyczyny tejże zmiany i uzyskaniu akceptacji dla osoby wskazanej na zastępcę. Zaproponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ (na spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Ponadto, jeżeli zmiana dotyczy osoby, której doświadczenie podlegało punktacji w kryterium „Doświadczenie Terapeuty wyznaczonego do realizacji zamówienia” zaproponowana osoba musi uzyskać taką samą lub wyższą liczbę punktów w tym kryterium co osoba zmieniana. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) wraz z wymaganymi dokumentami dla zastępcy,
g) Zwiększenia do 25 % liczby godzin terapii SI dla dzieci – po zawarciu stosownego aneksu,
h) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
i) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
j) Konieczności wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i /lub Zarządzającej,
k) Zmiany oświadczeń Wykonawcy i sposobu płatności za realizację usługi związaną z zastosowaniem systemu podzielonej płatności (split payment).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/soa_katowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.