eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach.Ogłoszenie z dnia 2022-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BRZEZINY

1.3.) Oddział zamawiającego: miasto Brzeziny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148615

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 77 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rgi@brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9020ae51-8037-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00057398

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028271/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Miasto Brzeziny realizuje operację pn. Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00040230/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1585365,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączony do niej Program Funkcjonalno-Użytkowy) zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa targowiska miejskiego w Brzezinach.

Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską oraz położony jest w granicach stanowiska archeologicznego – wymagane jest uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić nadzór archeologiczny.
Zamawiający podkreśla, że dokument Program Funkcjonalno – Użytkowy (załącznik nr 10 do SWZ) był dokumentem wyjściowym do sporządzenia wytycznych konserwatorskich (załącznik nr 12 do SWZ). W związku z tym przy sporządzaniu projektów szczegółowych należy w pierwszej kolejności uwzględnić wytyczne konserwatora zabytków.

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności:
1) wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót:
 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
o projekt architektoniczno - budowlany i techniczny – 5 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD),
o projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD),
o przedmiar robót budowlanych – 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD),
o kosztorys inwestorski – 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD),
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 3 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD),

2) wykonać roboty budowlane,
3) uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie,
4) zapewnić obsługę geodezyjną (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).


Zamówienie będzie wykonywane w dwóch etapach.

Zakres Etapu I obejmuje:

Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, projektu stałej organizacji ruchu, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zakres Etapu II obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia.

3. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz.1129),
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
c) ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

4. Informacje dodatkowe:
a) Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenia projektanta o kompletności projektu budowlanego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami,
b) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii bądź decyzji administracyjnych i technicznych niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia.
c) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (oznakowania robót lub zamknięcia drogi i organizacji objazdu), wykonanie oznakowania oraz jego utrzymanie w okresie prowadzanych robót.
d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej.
e) Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego pisemnego zatwierdzenia opracowanej dokumentacji.
f) Zamawiający dokona zatwierdzenia projektu w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu przez Wykonawcę.
g) Opis przedmiotu zamówienia stanowi w ramach niniejszego zamówienia Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
h) Szczegółowe zasady rozliczeń oraz realizacji niniejszego zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.
i) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
j) Wbudowanie materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
k) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność opracowanej dokumentacji projektowej oraz przyszłych robót budowlanych z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla niniejszego przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym przepisami szczegółowymi i wykonawczymi oraz sztuką budowlaną.
l) Warunkiem koniecznym jest udzielenie przez Wykonawcę minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy oraz minimum 60 miesięcznej rękojmi. Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
m) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
n) Wykonawca na własny koszt oznaczy i zabezpieczy miejsce wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.
o) Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu.
p) Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót.
q) Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
r) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan budowy (organizacja budowy).
s) Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem funkcjonowania istniejącego targowiska (część targowiska nieobjęta przedmiotem zamówienia będzie nadal funkcjonować). Należy zapewnić bezpieczny dostęp do obiektów handlowych znajdujących się na terenie targowiska.
t) Wymagane jest zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem targowiska, zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom targowiska przez cały okres realizacji inwestycji. Wszelkie uciążliwości należy redukować do minimum i uzgadniać z Zamawiającym.
u) Wzmożony handel odbywa się w każdy czwartek i sobotę.
v) Materiał z rozbiórek nawierzchni nadający się do odzysku stanowi własność Zamawiającego, należy go zeskładować i przekazać Zamawiającemu lub przewieźć na miejsce do 5 km wskazane przez Zamawiającego.
w) Zamawiający zaznacza, że w pobliżu przedmiotowej inwestycji będą prowadzone roboty budowlane dot. przebudowy kanalizacji deszczowej.

5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. osób wykonujących związane z realizacja zamówienia.
6. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych;
- w zakresie robót ziemnych wykonywanych sprzętem budowlanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45213141-3 - Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych

45213142-0 - Roboty budowlane w zakresie targowisk na wolnym powietrzu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż cena najwyżej ocenionej oferty pod względem kryteriów oceny ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych do oferowanej ceny. Brak zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia skutkuje unieważnieniem postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.