eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hyżne › Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy HyżneOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA HYŻNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 103

1.5.2.) Miejscowość: Hyżne

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-024

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 0172304564

1.5.8.) Numer faksu: 0172304564

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniap@hyzne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzp.hyzne.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

pzp.hyzne.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53768e16-6be3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021063/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457278/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIG5.271.11.2022.JG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne.”
Prace do wykonania zostały podzielone na dwa zakresy i obejmują w szczególności:
Zakres I Roboty budowlane dla zagospodarowania na które opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgodę na realizację robót zgodnie z załącznikiem nr 1.
Z zakresu robót wyłączono nasadzenia, wykonanie 4 wiat wraz z utwardzeniem i wyposażeniem w ławo-stoły tj. zakres który usunięto z przedmiaru robót.
Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz ilość został określony w załączniku oraz w przedmiarze robót.
Zakres II Wykonanie dwóch urządzeń zabawowych w trybie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z opracowanym PFU
Zamawiający informuje że wystąpił o wydanie Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego (przewidywany czas uzyskania decyzji ostatecznej to styczeń 2023 r)
Zamawiający zakłada wykonanie jedynie części z opracowanego PFU, która dotyczy ujętych w programie urządzeń:
- zestaw zabawowy oznaczony ma zagospodarowaniu nr 24
- ślizg linowy podwójny oznaczony ma zagospodarowaniu nr 25
Szczegółowy opis urządzeń do zaprojektowania ujęto w PFU, z uwagi na wykonanie zgłoszenia i uzyskanie zgody na realizację robót stanowiących zagospodarowanie terenu elementy projektowane muszą zostać wkomponowane w zagospodarowanie dla których Zamawiający przewidział realizację robót w zakresie I.
Z zakresu robót wyłączono część zakresu PFU dotyczącego Oświetlenia, monitoringu, oraz dwóch kładek z dojściami.
Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz ilość został określony w załączniku graficznym oraz w PFU.
Przedmiotowy zakres robót zawierać powinien wszelkie koszty wykonania zadania łącznie z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu zgodnie z przepisami BHP, zabezpieczeń itp. oraz uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót,
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonuje na swój koszt. Brak zapoznania się z przedmiotem zamówienia z winy Wykonawcy w przyszłości nie będzie stanowił pretensji do Zlecającego za rozbieżności w ilości oraz zakresie robót z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych, za zgodność ze sztuką budowlaną oraz z wytycznymi i poleceniami Inwestora.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Program funkcjonalno-użytkowym, zgłoszenie robót budowlanych oraz projektowane postanowienia umowy wraz załącznikami które stanowią załączniki do SWZ.

4) Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

34970000-7 - Urządzenia monitorowania ruchu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
Uzasadnienie prawne:
- art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2022 r. poz.1710 z póż. zm.).
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postepowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3698620,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3994395,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.