eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Budowa wiaty magazynowej na terenie ZUOK w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wiaty magazynowej na terenie ZUOK w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510734049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 53

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-410

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgok.olsztyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,109488,e379f98cdecd568bf2a9c1deb14ea283.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wiaty magazynowej na terenie ZUOK w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e98e5fd-6f11-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057199

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463329/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGOK/TP2/57/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1723680,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty magazynowej na dz. nr 18/9 obręb 0136 m. Olsztyn, na terenie istniejącego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Eksploatatorem Zakładu jest Zamawiający. Zamawiający włada terenem budowy na podstawie umowy użyczenia z Gminą Olsztyn oraz posiada ważne pozwolenie na budowę z uzgodnieniem rzeczoznawcy ppoż. Budowa obiektu nie zwiększy przepustowości Zakładu, ani nie wpłynie na ilości odpadów poddawanych przerobowi. Obiekt zwiększy jedynie możliwości magazynowe Zamawiającego w ramach istniejących limitów na zbieranie i przetwarzanie odpadów. W obiekcie realizowane będzie tylko magazynowanie (zbieranie) odpadów, nie będą tam prowadzone procesy przerobu, stąd budowa nie będzie miała wpływu na aspekty środowiskowe związane z emisjami produkcyjnymi Zakładu.
2. Funkcja obiektu: magazynowanie odpadów, magazyn ogólnego przeznaczenia z wyłączeniem substancji wybuchowych i łatwopalnych.
3. Lokalizacja: między myjnią pojazdów, a budynkiem warsztatowym, w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego dróg i placów manewrowych.
4. Obiekt o wymiarach zewn. 27,60x18,450 m, kubatura 4201 m3, pow. użytkowa 450,06 m2, podzielony ścianami działowymi na 3 boksy, w konstrukcji żelbetowo-stalowej, z dachem jednospadowym krytym blachą trapezową. Wraz z wiatą wykonane zostaną:
• przyłącze kanalizacji sanitarnej (do sieci wewnętrznej zakładowej),
• przyłącze kanalizacji deszczowej (do sieci deszczowej zakładowej),
• podłączenie zasilania elektrycznego,
• przełożenie hydrantu kolidującego z położeniem obiektu,
• przebudowa kolidującej kanalizacji teletechnicznej i światłowodu,
• instalacja oświetlenia,
• monitoring cctv,
• instalacja odgromowa,
• wyposażenie ppoż.
5. Rodzaj użytych materiałów, szczegóły rozwiązań technicznych, instalacje, wyposażenie, kolorystyka – wg załączonego do niniejszej SWZ Projektu budowlano-wykonawczego.
6. Na etapie przygotowania budowy Wykonawca powinien wykonać dostęp tymczasowy, umożliwiający dowóz materiałów i komunikację z budową, ponieważ dostęp od strony obiektu PPO po istniejących drogach manewrowych będzie bardzo utrudniony. Intensywny ruch śmieciarek i większych pojazdów spowoduje wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni przed ob. PPO. W kosztach robót przygotowawczych Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia wykonania drogi tymczasowej z płyt drogowych o dł. ok. 150 m, która ułożona będzie po terenach zielonych od strony zachodniej za obiektem MON/DOW i boksem magazynowym istniejącym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1.1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert zostało złożonych siedem ofert przez Wykonawców:
1) GN-KNIT Building Division Sp. z o. o., Pl. Daszyńskiego 6, 10-586 Olsztyn,
2) ARKO-ROL s.c. Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski, ul. Leśna 2/9, 10-173 Olsztyn,
3) EDMI-POLSKA Sp. z.o.o., ul. Anielewicza, 2, 58-420 Lubawka,
4) STRATON GROUP Sp. z o. o., ul. Stefana Żeromskiego 40/2, 10-355 Olsztyn,
5) MEGA-EKOMOC SP. Z O.O., ul. Zagłoby 23/27, 02-495 Warszawa,
6) Inwest-Serwis Sp. z o.o., ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn,
7) Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki, ul. Bolesława Chrobrego 24D, 11-300 Biskupiec.
Szczegółowe informacje o zaoferowanych cenach zostały zamieszczone w dniu 20 grudnia 2022 roku na Platformie Przetargowej ZGOK dostępnej pod adresem:
https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,109488,e379f98cdecd568bf2a9c1deb14ea283.html

1.2. Oferty Wykonawców:
1) MEGA-EKOMOC SP. Z O.O., ul. Zagłoby 23/27, 02-495 Warszawa.
2) Inwest-Serwis Sp. z o.o., ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn,
3) Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki, ul. Bolesława Chrobrego 24D, 11-300 Biskupiec,
zostały odrzucone przez Zamawiającego (uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert zostało opisane w Informacji o wykonawcach zakwalifikowanych do negocjacji z dnia 17 stycznia 2023 roku, pismo znak DZ/BB/213/2023) i przekazane Wykonawcom.
1.3. Zamawiający na sfinansowanie ww. zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 1 723 680,00 zł brutto.
1.4. Cena oferty (nieodrzuconej) z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę ARKO-ROL s.c. Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski, ul. Leśna 2/9, 10-173 Olsztyn wynosi
1 945 601,64 zł brutto i przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.
1.5. Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wartości oferty z najniższą ceną, w związku z powyższym unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.