eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański"Ogłoszenie z dnia 2022-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maków Podhalański

1.3.) Oddział zamawiającego: JST

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-220

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 338749700

1.5.8.) Numer faksu: 338749751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@makow-podhalanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-159d3eed-8dd5-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056913

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032883/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego prac termomodernizacji 6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański w ramach MF EOG na lata 2014-2021

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do
kontaktu z Wykonawcami: przetargi@makow-podhalanski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://makow podhalanski.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww.
Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Maków Podhalański 34-220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl lub pisemnie na adres Administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.04.2022, prowadzonym w trybie: podstawowym z możliwością negocjacji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.04.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 319800,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy pracach budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański” w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
2. Budynki Szkół Podstawowych na terenie Gminy Maków Podhalański objęte nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania:
1) Szkoła Podstawowa w Wieprzcu im. M. Karłowicza – Wieprzec 100;
2) Szkoła Podstawowa w Kojszówce im. F. Chopina – Kojszówka 154;
3) Szkoła Podstawowa w Juszczynie im. św. Jadwigi Królowej Polski – Juszczyn 268;
4) Szkoła Podstawowa w Białce im. M. Kopernika – Białka 334;
5) Szkoła Podstawowa w Grzechyni im. M. Reja – Grzechynia 314;
6) Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Dzieci z Fatimy – Maków Podhalański Dolny ul. Szkolna 3;
3. Wartość szacunkowa prac budowlanych wynosi 5 692 371 PLN.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac i czynności:
1) Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac budowlanych określonych w nazwie zadania zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
2) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy poprzez przekazywanie Wykonawcy terenu budowy, sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, audytem energetycznym, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie a w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach w ramach odbiorów częściowych i odbioru końcowego;
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad a także kontrolowanie rozliczeń prac budowlanych i ich zatwierdzanie dla IZ (Instytucji Zarządzającej programem);
6) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzania wpisu do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz urządzeń technicznych;
7) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub też pozwoleniem na budowę;
8) dostarczanie Wykonawcy dokumentacji technicznej robót podstawowych, rozwiązań dodatkowych lub prac zamiennych;
9) rozwiązywania problemów i sporów technicznych w porozumieniu z Zamawiającym powstałych na terenie budowy w trakcie realizacji zadania;
10) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie wykonania tych robót oraz wnioskowanie do Zamawiającego wraz z Kierownikiem budowy/Kierownikiem robót o ich wykonanie;
11) sprawdzanie dokumentacji finansowo-rozliczeniowej Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót, poprzez potwierdzanie protokołów odbioru wykonanych robót budowlanych będącego załącznikiem Wykonawcy do faktury;
12) przygotowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót budowlanych dla poszczególnych sześciu Szkół Podstawowych wyznaczonych w zadaniu oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego umieszczanych jako załączniki do prowadzonych postępowań przetargowych na roboty budowlane;
13) branie czynnego udziału w przygotowaniu i sprawdzeniu dokumentacji przetargowej pod względem jej zgodności ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych;
14) potwierdzenie zakresu wykonanych robót, opiniowanie kalkulacji i kosztorysów na roboty dodatkowe itp.;
15) dojazd i pobyt na terenie budowy oraz raportowanie o postępie prac budowlanych do Menagera i Koordynatora projektu ze strony Zamawiającego;
16) współpraca z Menagerem projektu, jak też z Koordynatorem zadania ze strony Zamawiającego;
17) udział w Radach Budowy organizowanych w siedzibie Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu;
18) udział podczas kontroli zewnętrznych Instytucji kontrolnych jak i IZ programem do końca trwałości projektu;
19) udział oraz merytoryczne wsparcie w spotkaniach organizowanych przez Koordynatora programu ze strony Zamawiającego jak i Menagera projektu z mieszkańcami uczniów szkół remontowanych budynków;
20) przygotowanie dokumentacji końcowej wraz z kierownikami budów/ kierownikami robót budowlanych zrealizowanych zadań dla IZ programu jak i dla Zamawiającego;
21) uczestnictwo w 3 przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia ujawnionych wad;
5. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego z Zamawiającym odbywać się będzie zgodnie ze wskazanym zakresem czynności wymienionym w pkt. 4 oraz zgodnie ze złożoną wartością % Formularza Ofertowego, od wartości robót netto zadania, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych dla poszczególnych zrealizowanych i odebranych prac budowlanych.
6. Wykonawca wybrany jako Inspektor nadzoru inwestorskiego do realizacji zadnia, winien dbać o zastosowanie przez wyłonionych w odrębnych postępowaniach Wykonawców robót budowlanych właściwych materiałów umożliwiających osiągnięcie właściwych założeń energetycznych projektu, estetycznych i funkcjonalnych budynku wynikających z obecnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób dokonywania oceny ofert przez Zamawiającego został szczegółowo opisany w Rozdziale XV w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe/staż

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość wizyt na budowie

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
5. zdolności technicznej lub zawodowej - podstawa art. 116 ustawy PZP
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w SWZ Rozdział VIII.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 i nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Wykaz usług budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi jako Inspektor nadzoru inwestorskiego zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ
4. Oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy - Załącznik nr 6 do SWZ.
5. kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający odstępuje od tego wykazu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
2. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik Nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły określające możliwość dokonywania zmian w umowie zawarte są w Załączniku nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem Platformy eZamawiający https://makowpodhalanski. ezamawiajacy.pl , Korzystanie z Platformy eZamawiający jest bezpłatne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena, ilość wizyt na budowie

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ZADANIE REALIZOWANE JEST Z PROGRAMU „ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO NA LATA 2014-2021

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.