eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawadzkie › Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości KielczaOgłoszenie z dnia 2021-05-17

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00056787 z dnia 2021-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kielcza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawadzkie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Zawadzkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-120

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 46 23 100

1.5.8.) Numer faksu: + 48 77 46 23 175

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@zawadzkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zawadzkie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kielcza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c772f92-b705-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005400/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kielczy (45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.zawadzkie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) z uwzględnieniem poniżej określonych wymogów; 2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, załączniki składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym (OR.271.1.1.2021) lub numerem ogłoszenia (BZP) lub identyfikatorem postępowania nadanym przez miniPortal;4. adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.zawadzkie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji;2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf ) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl );3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB;4. Zgodnie z § 2 Rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych, wszystkie dokumenty wymagane w prowadzonej procedurze, w szczególności oświadczenia, poświadczenia, wnioski i zawiadomienia, składane są przez Wykonawcę w formie elektronicznej, w formacie danych określonych w pkt. 8.9 SWZ, za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), z zastrzeżeniem pkt. 8.8. SWZ5. Zamawiający dopuszcza również przesłanie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ lub innych dokumentów i oświadczeń (poza ofertą i dokumentami złożonymi wraz z ofertą) drogą elektroniczną na adres or@zawadzkie.pl W takim przypadku zaleca się telefonicznie poinformowanie przedstawiciela Zamawiającego o przesłaniu korespondencji a Zamawiający zwrotnie, na adres nadawcy, potwierdzi otrzymanie tejże korespondencji.6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z formatów danych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności w następujące formaty danych:a) dla danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub graficznych: „.txt” (ISO/ICE 10646), „.pdf” (ISO 3200-1), „.odt” (ISO/ICE 26300), „.doc” (wewnętrzny standard Microsoft Corp.) oraz „.docx” (ISO/ICE 29500), „.dwg” (wewnętrzny format Autodesk);b) dla danych zawierających dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego: „.ods” (ISO/IEC 26300), „.xls” (wewnętrzny standard Microsoft Corp.) oraz „.xlsx” (ISO/ICE 29500);c) do kompresji: „.zip” (.ZIP File Format Specification) i „.7Z”. Zamawiający rekomenduje następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, . rtf, .xps, .odt. , zaś do kompresji open-source 7-Zip;7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji (poza ofertą i dokumentami złożonymi wraz z ofertą) za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przekazania będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości zawierającej dokument/informację przez Zamawiającego;8. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zawadzkiego, działający w imieniu i na rzecz Gminy Zawadzkie z siedzibą 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13, tel. 77 46 23 100, fax 77 46 23 175, e-mali: umig@zawadzkie.pl - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zawadzkie jest Pani Joanna Zawadzka, kontakt: iod@zawadzkie.pl , tel. 77 46 23 117, fax 77 46 23 175, 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kielcza” znak sprawy: OR.271.1.1.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Klauzula informacyjna RODO została zawarta w załączniku nr 7 do SWZ.______________________* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w załączniku nr 7 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2112 , 1544/1 , 1864 i 2111 – obręb Kielcza, która polegać będzie na wykonaniu jezdni o szerokości 4,0 m. Na mijankach i na odcinku 40 m przed włączeniem do drogi gminnej - ulicy Nowe Osiedle szerokość jezdni wynosić będzie 5,0 m. 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kielczy polegać będzie na:1) oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego,2) usunięciu warstwy humusu na poszerzeniach jezdni,3) wzmocnieniu (wykonaniu) podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego spoiwami hydraulicznymi z dodatkiem środka jonowymiennego - grubość 20 cm,4) wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - grubość 20 cm,5) wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W grubości 5 cm,6) wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S grubości 4 cm,7) wyrównaniu i wyprofilowaniu poboczy,8) wykonaniu podbudowy i nawierzchni zjazdów na użytki rolne z kruszywa kamiennego.Ponadto przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę materiałów potrzebnych do realizacji ww. robót oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji.Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy - Prawo budowlane wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.Wykonawca odpowiada za organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy oraz sporządzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia zostały określone w niżej wymienionych dokumentach (stanowiących załącznik nr 1 do SWZ):1) dokumentacji projektowej,2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót Budowlanych.Przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy.3. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy do wyliczenia ceny oferty. Nie zwalnia to jednak wykonawcy w przypadku wystąpienia innych prac niż określone w przedmiarze robót, a koniecznych do wykonania ze względów technologicznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz do uwzględnienia tych kosztów w cenie całkowitej oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 122 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i znaczeniem:cena = 60%Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości oferty badanej, w skali 1-60 pkt okres gwarancji jakości = 40%Podstawą oceny jest okres gwarancji jakości przedstawiony przez Oferenta obejmujący wszystkie elementy objęte realizacją zamówienia. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium będzie obliczana jako stosunek długości gwarancji oferty badanej do najdłuższego zaoferowanego terminu gwarancji, w skali 1-40 pkt Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy.Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji, zawartych w ofercie. Obliczenia kryteriów oceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru:C=C_a+C_bGdzie:C – końcowa ilość punktów przyznana ofercieCa – liczba punktów za kryterium cenaCb – liczba punktów za kryterium gwarancja jakości

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko Wykonawca, który:1. nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 108 ustawy Pzp 2. spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia niniejszego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku złożone przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3b do SWZ.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia niniejszego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku złożone przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3b do SWZ.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia niniejszego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku złożone przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3b do SWZ.4) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie o spełnianiu warunku, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3b do SWZ, a także wykaże, że: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: robotę/roboty związane z budową lub przebudową lub rozbudową drogi na wartość łączną minimum 500 000 zł brutto. Warunek można wykazać w ramach maksymalnie 2 zamówień (umów).Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/ . b) dysponuje osobami zapewniającymi prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.).Na podstawie art. 438 w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących roboty drogowe objęte niniejszym postępowaniem. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, tj.:1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;3) oświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności zawierać anonimizację adresów i nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie określa środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: robotę/roboty związane z budową lub przebudową lub rozbudową drogi na wartość łączną minimum 500 000 zł brutto. Warunek można wykazać w ramach maksymalnie 2 zamówień (umów).Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zapewniającymi prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.).Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3b do SWZ. Oświadczenia należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (7-Zip).2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3c do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100).2. Wadium może być wniesione w następujących formach:a) pieniężnej – na konto Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 z adnotacją – Wadium przetargowe - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kielcza”,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna, o których mowa w pkt 29.2. lit. b-d SWZ należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginału elektronicznego tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony gwaranta do jego wystawienia, np. banku, ubezpieczyciela itp.4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, stosowny dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem oraz dokument ten w szczególności:a) musi jednoznacznie wskazywać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierającego oświadczenie, iż zaistniała co najmniej jedna okoliczność wymieniona w przepisach art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp,b) zawierać termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może upływać wcześniej niż termin związania z ofertą.5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 01.06.2021 r. do godz. 10:00.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o dzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3) W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Podmioty udostępniające zasoby1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów; 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.Podwykonawstwo1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane. 2) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych podwykonawców, o ile są już znane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia, zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach, niż określone w pkt. 38.2 SWZ.4. Podpisanie umowy nastąpi po uprzednim wniesieniu całej ustalonej kwoty zabezpieczenia.5. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): - nazwę i adres Zamawiającego (tj. Gmina Zawadzkie, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie), - oznaczenie (numer i nazwa) umowy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: BS Zawadzkie Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006.7. Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku Zamawiającego. W tytule należy podać: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr OR.272.1.1.2021”.8. Zwrot zabezpieczenia następować będzie na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp, przy czym ustala się, iż kwota pozostawiona z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.II. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcamiZamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu w Wykonawcami:Dorota Klyssek, (pok. 110), tel. 77/ 46 23 138, w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego, e-mail: or@zawadzkie.pl Dane korespondencyjne Zmawiającego: Gmina Zawadzkieul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkieadres skrzynki ePUAP: /umig-zawadzkie/skrytkaESP;
2021-05-17 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.