eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Stworzenie portalu "Małe ZRK" oraz narzędzia "Wiem co umiem" - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Stworzenie portalu „Małe ZRK” oraz narzędzia „Wiem co umiem” – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000178235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górczewska 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-180

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ibe.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Stworzenie portalu „Małe ZRK” oraz narzędzia „Wiem co umiem” – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2f9b976-9c8c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f2f9b976-9c8c-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
eZamówienia określa Regulamin
8. Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce
„Centrum Pomocy”.
9. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
11. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
12. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego
zastosowania.
13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
14. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
15. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
16. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem
zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej
wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny).
Wszystkie wymagania określono w §9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dot. RODO została zawarta w załączniku nr 5 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dot. RODO została zawarta w załączniku nr 5 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IBE/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 305000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie portalu “Małego ZRK” oraz powiązanego z nim narzędzia “Wiem co umiem”. “Małe
ZRK” pozwoli uczniom w różnym wieku aktywnie korzystać z ZSK, w tym porównywać kwalifikacje odzwierciedlające różne
umiejętności dzieci i młodzieży oraz planować ścieżki uczenia się. Z “Małego ZRK” będą mogli także korzystać nauczyciele i
inne osoby wspierające dzieci i młodzież w planowaniu swojego uczenia się.
W pierwszej kolejności w “Małym ZRK” opublikowane zostaną informacje
o kwalifikacjach rynkowych, włączonych już do ZSK, o które mogą się ubiegać uczniowie i absolwenci szkół
ponadpodstawowych. Kwalifikacje te będą przedstawione w uproszczonej i dopasowanej do wieku formie graficznej.
Prace nad “Małym ZRK” są komplementarne do działań realizowanych w ramach projektu ZSK 4. W projekcie ZSK 4
zaplanowano inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży, w tym lekcje pokazowe w przedszkolach i szkołach oraz
opracowanie projektów kwalifikacji dziecięcych i młodzieżowych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych).
Portal będzie umożliwiał uwzględnienie w przyszłości rezultatów tych prac (w tym również opisów mikropoświadczeń).
Zakresy informacji o wszystkich kwalifikacjach w “Małym ZRK” będą ze sobą porównywalne - dostosowane do propozycji
wypracowanej w ramach projektu ZSK 4.
W związku z powyższym „Małe ZRK” wymaga przygotowania portalu w atrakcyjnej wizualnie formie, w tym z grafiką
wykonaną odręcznie, konstrukcji bazy danych i wymiany informacji z ZRK oraz narzędziem “Wiem co umiem”,
zaprojektowania intuicyjnego sposobu komunikowania się z młodym użytkownikiem i wykonania interfejsu, przygotowania
i wykonania logiki aplikacji oraz przepływu danych.
Narzędzie “Wiem co umiem” ma być animowanym i interaktywnym narzędziem poszerzającym wiedzę odbiorców (przede
wszystkim dla dzieci) na temat umiejętności i kwalifikacji, pozwalającym zrozumieć młodym osobom wartość i rezultaty
uczenia się w różnym miejscu i czasie (także poza szkołą), rozwoju swoich umiejętności, a przez to ułatwiającym świadome
planowanie swojego dalszego uczenia się i swojej przyszłej kariery zawodowej.
Narzędzie powinno zostać przygotowane w atrakcyjnej graficznie formie, która pozwoli poprzez wybór obszaru na
wyświetlenie umiejętności/kwalifikacji (np. związanych
z wolontariatem) utożsamianych z danym obszarem .
Narzędzie powinno pozwalać na intuicyjne przeglądanie zawartości z poziomu przeglądarki i pozwolić lepiej zrozumieć
dzieciom i młodzieży znaczenie uczenia się przez całe życie, a w konsekwencji wesprzeć w planowaniu ich przyszłości
zawodowej.
Narzędzie to wymaga powiązania z bazą danych “Małego ZRK”, zawierającego opisy umiejętności i wybranych kwalifikacji
(kwalifikacje dziecięce i młodzieżowe opisane w ramach projektu ZSK 4). W celu wykonania narzędzia konieczne jest
zaprojektowanie wyglądu zewnętrznego, wykonanie grafik/animacji oraz połączenie z bazą danych “Małego ZRK”.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
pzp). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości szacowanego zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 65

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Projekt graficzny narzędzia „Małe ZRK”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Projekt graficzny narzędzia „Wiem co umiem”

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik 1 do SWZ).
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1 do SWZ).
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1 do SWZ).
4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
A) w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał:
i. co najmniej 3 projekty informatyczne wykonane w technologii HTML5, CSS3, Bootstrap, Python, Javascript lub PHP,
których wartość przekroczyła 100 000,00 zł brutto każdy (należy podać nazwę, odbiorcę i wartość projektu),
iii. co najmniej 3 autorskie projekty informatyczne, których zadaniem było przygotowanie bazy danych w oparciu o mySQL oraz interfejsu w postaci strony internetowej, służącej do przeglądania tej bazy danych, których wartość każdego
przekroczyła 100 000,00 zł brutto każdy (należy podać nazwę, odbiorcę i wartość projektu).
B) W zakresie kwalifikacji personelu
W zakresie kwalifikacji osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającymi poniższe wymagania:
a. przynajmniej jeden grafik (przedstawienie przynajmniej 5 autorskich projektów graficznych, dla narzędzi
informatycznych/aplikacji webowych, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat),
b. przynajmniej jeden programista backendowy, (przedstawienie przynajmniej
5 współautorskich aplikacji webowych, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat,
c. przynajmniej jeden programista frontendowy, (przedstawienie przynajmniej
5 współautorskich aplikacji webowych zajmujących się zaawansowaną interakcją z użytkownikiem, wykonanych w ciągu
ostatnich 5 lat.),
Jedna osoba może spełnić więcej niż jedną funkcję wskazaną w punktach a-c) pod warunkiem wykazania różnych
aplikacji/wdrożeń/projektów dla każdej z funkcji,
Autorstwo i współautorstwo aplikacji jest rozumiane jako wykonanie samodzielne kodu aplikacji. Nie jest nią konfiguracja
systemu klasy CRM czy CMS.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 muszą
zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w
formule „spełnia” „ nie spełnia”.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane .
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, oraz, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w § 6 powyżej.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego
potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w § 7 oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania określonych w § 6), wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania wg. załącznika nr 1 oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. załącznika nr 2.
1) Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 wg. załącznika
nr 1, składa każdy
z wykonawców.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj.
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, którego wzór stanowi Załącznik
nr 3 do SWZ
wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie były wykonywane, o
którym mowa wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
5) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr
4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem
terminu składania ofert określonego w SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 18 1500 1012 1210 1000 1077 0000 z
dopiskiem: Stworzenie portalu „Małe ZRK” oraz narzędzia „Wiem co umiem”. Znak sprawy: IBE/45/2022.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o
którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z
tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Dla skuteczności wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz niezbędnym jest przekazanie przed upływem terminu
składania ofert, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela. Dokument nie może
zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do
gwaranta/poręczyciela.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Brak szczególnych wymagań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

ZALICZKA
1. Zamawiający może wypłacić Wykonawcy zaliczkę w wysokości odpowiadającej 30% wartości umowy, nie większej
jednak niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) brutto. Zaliczka wypłacana jest po podpisaniu umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Zaliczka może być wypłacona powyżej kwoty 100 000,00 zł (słownie: stu tysięcy zł) brutto do wysokości 30% wartości
umowy, pod warunkiem uprzedniego złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zabezpieczenia w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej.
3. Gwarancja musi dotyczyć całej wnioskowanej kwoty zaliczki oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo uprawniać
Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie
od dnia wypłaty zaliczki (włącznie z tym dniem) do przewidywanego w umowie dnia jej rozliczenia, wydłużonego o 45 dni.
4. W celu otrzymania zaliczki w części, o której mowa w ust. 1, Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o jej wypłatę.
Wniosek powinien mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Na podstawie wniosku Zamawiający dokonuje wypłaty
zaliczki w terminie do 7 dni od dnia złożenia w/w wniosku i gwarancji.
5. Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę zaliczkową i dostarcza ją niezwłocznie do siedziby Zamawiającego, nie
później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zapłaty.
6. Wypłata zaliczki następuje na poniższy rachunek bankowy Wykonawcy: …………………
7. Zaliczka rozliczana jest razem z końcową płatnością.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY UMOWY. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN.
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy pzp, w szczególności:
1) Strony są uprawnione do dokonania zmian w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest
niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy określonej w § 13 ust. 1 Umowy, niezależnie od innych przypadków zmian
dozwolonych przepisami Ustawy pzp. Zmiana dokonana zgodnie
z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w
szczególności do zastąpienia przedmiotu zamówienia innego rodzaju przedmiotem.
2) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454
Ustawy pzp.
3) Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian
opisanych w literach poniżej:
a) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji
Oprogramowania lub produktu pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w SWZ;
b) w przypadku zakończenia wytwarzania Oprogramowania, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu
produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania określone w OPZ;
c) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw,
Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji
Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
d) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, konieczności zmiany:
o sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów
komunikacji;
o odstępstwa od dostarczonych makiet (projektu), jeśli wprowadzenie zarysowanych na nich zmian okaże się zbyt
czasochłonne / kosztochłonne. Propozycja zmiany wymaga uzasadnienia i zaproponowania nowych rozwiązań,
pozwalających na realizację celów określonych w OPZ.
o zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego
wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb
Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny
techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;
4) W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie
zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany harmonogramu, jeżeli jest to
konieczne do uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu prac lub produktów lub w celu
uwzględnienia wprowadzonych zmian organizacyjnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8) Oferta merytoryczna, na użytek oceny oferty przez pryzmat kryteriów wskazanych w §16, składająca się z:
1. Projektu graficznego narzędzia „Małe ZRK” (Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt graficzny strony startowej
narzędzia, w dostosowanej do wieku formie, w którym zawrze następujące elementy: sekcja hero, kafelki z grafikami
kwalifikacji, menu, filtry.)
2. Projektu graficznego narzędzia „Wiem co umiem” (Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt graficzny loga
narzędzia, w dostosowanej do wieku formie, w którym zawrze następujące elementy: kolory, kształt, czcionkę).
Opracowania (projekty) wskazane w pkt 8.1. oraz pkt 8.2 są niezbędne do merytorycznej oceny oferty zgodnie z kryteriami
wskazanymi w § 16.
Brak któregokolwiek opracowania stanowi o niezgodnością treści oferty z warunkami zamówienia i spowoduje, z
uwzględnieniem możliwości zawartych w art. 223 ustawy, odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.
Termin wykonania zamówienia: 164 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy. Dodatkowo asysta techniczna w
wymiarze 30 godzin miesięcznie od momentu przekazania zamówienia do 29.09.2023 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.