eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie - w podziale na 2 części.Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie - w podziale na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387817787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-510

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zck-krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie - w podziale na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52d04451-9c84-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020456/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie zieleni na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie w podziale na dwie części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52d04451-9c84-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zck-krakow.pl
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52d04451-9c84-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl. oraz w uzasadnionych przypadkach przy użyciu poczty elektronicznej: przetargi@zck-krakow.pl.
8.2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8.3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8.17. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8.18. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Oferty należy składać za pomocą Modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia. Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych określona została w punkcie 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-1/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie – w podziale na 2 części.
3.1.1. Część 1: Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie – Rejon Rakowice, który obejmuje cmentarze:
3.1.1.1. Rakowice,
3.1.1.2. Bronowice,
3.1.1.3. Mydlniki.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy dla Części 1, 2 (załącznik nr 3 do SWZ),
3.2.2. Formularzu cenowym – Przedmiarze – dla części 1 (załącznik nr 4a do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90713000-8 - Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamówienie zostanie udzielone, gdy zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
tj. w szczególności w zakresie sadzenia zieleni, usuwania zieleni, cięcia zieleni, wykonywania przeglądów i zakładania wiązań elastycznych, przeprowadzania badań dendrologicznych, frezowania pniaków, zrębkowanie gałęzi i konarów.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
15.1.1. cena – 60%
15.1.2. wydłużenie okresu gwarancji w zakresie nasadzeń drzew i krzewów oraz wiązań elastycznych – 40%
Ocena ofert wyrażona jest w punktach 1% = 1pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w każdym ww. kryteriów, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji w zakresie nasadzeń drzew i krzewów oraz wiązań elastycznych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie – w podziale na 2 części.
3.1.2. Część 2: Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie – Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony, Cmentarz Grębałów, który obejmuje cmentarze:
3.1.2.1. Rejon Podgórze:
a) Podgórze,
b) Stary Cmentarz Podgórski,
c) Prokocim,
d) Wola Duchacka,
e) Pychowice,
f) Kobierzyn – Lubostroń,
g) Maki Czerwone.
3.1.2.2. Cmentarz Prądnik Czerwony.
3.1.2.3. Cmentarz Grębałów.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy dla Części 1, 2 (załącznik nr 3 do SWZ),
3.2.3. Formularzu cenowym – Przedmiarze – dla części 2 (załącznik nr 4b do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90713000-8 - Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 3.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamówienie zostanie udzielone, gdy zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
tj. w szczególności w zakresie sadzenia zieleni, usuwania zieleni, cięcia zieleni, wykonywania przeglądów i zakładania wiązań elastycznych, przeprowadzania badań dendrologicznych, frezowania pniaków, zrębkowanie gałęzi i konarów.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
15.1.1. cena – 60%
15.1.2. wydłużenie okresu gwarancji w zakresie nasadzeń drzew i krzewów oraz wiązań elastycznych – 40%
Ocena ofert wyrażona jest w punktach 1% = 1pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w każdym ww. kryteriów, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji w zakresie nasadzeń drzew i krzewów oraz wiązań elastycznych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
5.3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
5.4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
5.4.1. posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:
5.4.1.1. część 1: 120 000,00 zł,
5.4.1.2. część 2: 270 000,00 zł.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty ubezpieczenia sumują się.
5.5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim poziomie jakości, dotyczące:
5.5.1. Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
5.5.1.1. Dla części 1: co najmniej jedną usługę polegającą na usunięciu drzew lub krzewów lub wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, wykonanej na terenach cmentarzy lub na terenach zieleni wpisanych do rejestru zabytków,
o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto,
5.5.1.2. Dla części 1 – co najmniej jedną usługę polegającą na nasadzeniu drzew lub krzewów lub innych roślin, wykonanej na terenach zieleni wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto,
5.5.1.3. Dla części 2 – co najmniej jedną usługę polegającą na usunięciu drzew lub krzewów lub wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, wykonanej na terenach cmentarzy lub terenach zielonych, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto,
5.5.1.4. Dla części 2 – co najmniej jedną usługę polegającą na nasadzeniu drzew lub krzewów lub innych roślin o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto.
Wymagania przedstawione w pkt 5.5.1. SWZ, mogą być spełnione w jednej umowie. Zamawiający nie wymaga w tym zakresie odrębnych umów.
5.5.2. Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca powinien dysponować:
5.5.2.1. Dla części 1:
a) jedną osobą nadzorującą:
I. spełniającą wymogi określone w § 37 b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), tj.: Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury,
II. posiadająca uprawnienia potwierdzone certyfikatem European Tree Technician (ETT) lub certyfikatem równoważnym potwierdzającym odbycie szkolenia / kurs dla osób które działają lub chcą działać na obiektach użyteczności publicznej w celu utrzymania drzew w dobrym stanie zdrowotnym. Szkolenie / kurs winno obejmować w szczególności wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy na drzewach, z zakresu ratowania korony drzewa, fizjologii i anatomii drzewa, wizualnej diagnostyki i rozpoznawania drzew.
b) co najmniej trzy osoby wykonujące cięcia:
I. spełniające wymogi określone w § 37 b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), tj.: Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury,
II. posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac potwierdzonych certyfikatem European Tree Worker (ETW) lub certyfikatem równoważnym potwierdzającym odbycie szkolenia / kurs dla osób które działają lub chcą działać na obiektach użyteczności publicznej w celu utrzymania drzew w dobrym stanie zdrowotnym. Szkolenie / kurs winno obejmować w szczególności wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy na drzewach, z zakresu ratowania korony drzewa, fizjologii i anatomii drzewa, wizualnej diagnostyki i rozpoznawania drzew.
5.5.2.2. Dla części 2:
a) jedną osobą nadzorującą
I. spełniającą wymogi określone w § 37 b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), tj.: Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury,
II. posiadająca uprawnienia potwierdzone certyfikatem European Tree Technician (ETT) lub certyfikatem równoważnym potwierdzającym odbycie szkolenia / kurs dla osób które działają lub chcą działać na obiektach użyteczności publicznej w celu utrzymania drzew w dobrym stanie zdrowotnym. Szkolenie / kurs winno obejmować w szczególności wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy na drzewach, z zakresu ratowania korony drzewa, fizjologii i anatomii drzewa, wizualnej diagnostyki i rozpoznawania drzew.
b) co najmniej dwie osoby wykonujące cięcia:
I. spełniającą wymogi określone w § 37 b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), tj.: Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury,
II. posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac potwierdzonych certyfikatem European Tree Worker (ETW) lub certyfikatem równoważnym potwierdzającym odbycie szkolenia / kurs dla osób które działają lub chcą działać na obiektach użyteczności publicznej w celu utrzymania drzew w dobrym stanie zdrowotnym. Szkolenie / kurs winno obejmować w szczególności wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy na drzewach, z zakresu ratowania korony drzewa, fizjologii i anatomii drzewa, wizualnej diagnostyki
i rozpoznawania drzew.
Poszczególne wymagania przedstawione w pkt 5.5.2. SWZ, może spełniać jedna osoba. Zamawiający nie wymaga w tym zakresie odrębnych osób.
5.5.3. Zdolności techniczne, tj.: Wykonawca musi dysponować w swoich zasobach niżej wymieniony sprzęt w co najmniej wskazanych ilościach:
5.5.3.1. Dla części 1:
a) rębak – co najmniej 2 szt.,
b) frezarka do pni – co najmniej 1 szt.,
c) samochód samowyładowczy do 3,5 t – co najmniej 2 szt.,
d) hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) – co najmniej 1 szt.
5.5.3.2. Dla części 2:
a) rębak – co najmniej 2 szt.,
b) frezarka do pni – co najmniej 1 szt.,
c) samochód samowyładowczy do 3,5 t – co najmniej 2 szt.,
d) hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) – co najmniej 1 szt.
Wykonawca, który ma zamiar złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien w zakresie zdolności technicznej wykazać się spełnieniem warunku najwyższego (zawierającego najwyższe wymagania) spośród części zamówienia, na które ma zamiar złożyć ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
7.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podmiot Trzeci warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość określoną w pkt. 5.4. SWZ:
7.2.1.1. Część 1: 120 000,00 zł,
7.2.1.2. Część 2: 270 000,00 zł.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty ubezpieczenia sumują się.
7.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podmiot Trzeci warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
7.2.2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej usług określonych w pkt. 5.5.1. SWZ.
Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w wykazie usługi obejmują szerszy zakres, niż wymagany w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5.5.1. SWZ, w w/w wykazie należy jednoznacznie określić zakres wykazywanych w nim usług.
7.2.2.2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzianych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej osób określonych w pkt. 5.5.2. SWZ.
7.2.2.3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej narzędzi określonych w pkt. 5.5.3. SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda następujących środków dowodowych:
6.1.1. w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie
z załącznikiem nr 2a do SWZ),
6.1.2. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa pkt 5.4. i 5.5. SWZ, oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2b do SWZ).
6.2. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 11.2. – 11.5. SWZ.
6.3. Pełnomocnictwo/a do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako uprawniona do Jego reprezentacji we właściwy rejestrze.
6.8. Wykonawca, w przypadkach polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym stanowi pkt 6.1. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik 2c i 2d do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy:
6.4.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy,
6.4.2. są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, oświadczenia wymienione w pkt. 6.1. SWZ wraz z informacjami o których stanowi pkt. 6.5. SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.6. Dodatkowo do oferty należy załączyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 2e do SWZ.
6.7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 118 ust. 4 ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1. Projektowane dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
21.2. Projektowane zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4. Wymagany termin wykonania zamówienia
4.1. Część 1: w ciągu 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31.12.2023 r. w zależności który z terminów nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że nasadzenie drzew i krzewów nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 4a – Część 1.
4.2. Część 2: w ciągu 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31.12.2023 r. w zależności który z terminów nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem, że nasadzenie drzew i krzewów nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 4b – Część 2.
4.3. Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi nie później niż do 30 dnia związania ofertą, natomiast w przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym, Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia zakładanego terminu realizacji zamówienia o stosowną liczbę dni zwłoki w stosunku do planowanego terminu zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.