eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piechowice › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ulicy Nadrzecznej, ul. Pakoszowskiej, Brzozowej i LeśnejOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ulicy Nadrzecznej, ul. Pakoszowskiej, Brzozowej i Leśnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Piechowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821612

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kryształowa 49

1.5.2.) Miejscowość: Piechowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-573

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 75 48 900

1.5.8.) Numer faksu: 75 76 12 274

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piechowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piechowice.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ulicy Nadrzecznej, ul. Pakoszowskiej, Brzozowej i Leśnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b357060-9c7e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/706812

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/706812
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt. (UWAGA: format .rar nie jest dopuszczalny – listę dopuszczalnych formatów danych stanowi załącznik nr 2 do Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych). Ofertę, podmiotowe środki dowodowe, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (UWAGA: podpis osobisty nie jest tożsamy z podpisem własnoręcznym). Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Piechowice;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@msvs.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z powyższymi informacjami wszystkich pracowników oraz podwykonawców, których dane udostępni Zamawiającemu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.18.2022.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ulic Nadrzecznej, Pakoszowskiej, Brzozowej i Leśnej.
Przedmiot zamówienia składa się z 3 niżej opisanych zadań do wykonania łącznie:
Zadanie I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice w części ul. Nadrzecznej.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nadrzecznej i ul. w Piechowicach na działkach nr dz. nr 56/4, 158, 153, 159, 108, 107, 160, 161/2,161/1, 56/3 dr, 83/2, 83/1, 82/1, 85 dr, 84/1, 86, 81, 87, 434/2, 79/2, 79/1, 89/1, 92/2,, 92/6, 90/2 dr, 91/3, 78, 95/2 obr. 0008, jedn. ewid.: 020603_1
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o średnicy:
• Dz200 z rur PVC-U o łącznej długości L=507,50 m;
Budowa 12 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy:
• Dz160 z rur PVC-U o łącznej długości L= 229,50 m;
• Dz160 z rur PP o łącznej długości L= 13,50 m.
Kanały z rur tworzywowych typu PCV-U litych oraz PP litych o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę.
Studnie kanalizacyjne
Na kolektorze kanalizacji sanitarnej należy wbudować studnie betonowe o średnicy Ø1200 mm. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać studnie betonowe rewizyjne w ilości 24 szt.
Materiał przewodu, średnica Długość/ilość sztuk
Rura PVC-U SN8 Dz200 - 507,5 m
Rura PVC-U SN8 Dz160 - 229,5 m
Rura PP SN8 Dz160 - 13,5 m
Studnia betonowa Ø1200 mm + właz żeliwny D400 - 5 szt.
Studnia betonowa Ø1200 mm + właz B125 - 29 szt.
Studnia tworzywowa Ø625 mm do wytracania energii + właz B125 - 1 szt.
Studnia tworzywowa Ø425 + właz żeliwny D400 - 3 szt.
Studnia tworzywowa Ø425 + właz żeliwny B125 - 10 szt.
Przedmiot zamówienia obejmuje również budowę 12 przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych typu PCV-U oraz PP litych, o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę o łącznej długości 243,0 m. Odcinki sieci ułożone ze spadkiem powyżej 25% wykonać z rur PP. Na trasie przyłączy należy zabudować studnie betonowe rewizyjne Ø1200 mm w ilości 10 szt. i tworzywowe Ø425 mm w ilości 28 szt. oraz studnia tworzywowa Ø625 mm do wytrącania energii w ilości 1 szt. Przyłącza zakończyć na posesjach prywatnych studzienką rewizyjną lub wykonać podłączenie do przewodu wyprowadzonego z budynku podłączanego. Ilość przyłączanych budynów – 12. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami należy odbudować nawierzchnię jezdni oraz pobocza na długości i całej szerokości prowadzonych robót, z uwzględnieniem klina odłamu.
Skarpy o wysokości powyżej 1,0 m, w celu poprawienia stateczności, należy umocnić koszami gabionowymi ułożonymi na ławie betonowej wraz z kotwieniem ich w gruncie.
Kosze gabionowe, wykonanane powinny być z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów. Kosze powinny posiadać przegrody poprzeczne co 1m. Przednia ścianka i jedna z bocznych powinna być wykonana z drutu o średnicy minimum 3,9 mm w celu nadania ścianom licowym większej sztywności. Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją stopem cynkowoaluminiowym. Kosze powinny być łączone drutem o średnicy 2,2 mm lub zszywkami ze stali o wytrzymałości 1700 MPa - o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z którego wykonana jest siatka. Zastosowany wyrób powinien być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wymiary oczka siatki : 8 x 10 cm.
Grubość drutu: ścianka przednia i jedna boczna ∅ 3,9 mm, pozostałe ∅ 2,7mm.
Powłoki antykorozyjne: Stop cynkowo-aluminiowy zgodnie z klasą A wg PN-EN 10244-2 2.1.2. Do wypełnienia koszy należy użyć kamieni. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki. Długość gabionów łącznie 15 mb, wymiary gabionów : 183cm x250cm
Zadanie II : Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pakoszowskiej w Piechowicach.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Pakoszowskiej na działkach nr 163/3, 165, 176/1, 171, 168 AM-2, dz. nr 71/2, 69/2, 67, 68/16, 68/6 obr. 0002, jedn. ewid.: 020603_1.
Projektuje się budowę sieci kanalizacyjnej o średnicy:
• DN200 z rur PVC-U o łącznej długości L=289,0 m;
Projektuje się budowę 5 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy:
• DN160 z rur PVC-U o łącznej długości L=215,0 m
Posadowienie kanałów
Głębokość posadowienia projektowanych kanałów wynosi od ok. 1,2 do 3,6 m i jest dostosowana do warunków terenowych oraz umożliwia podłączenie się wszystkich działek sąsiadujących z kolektorem kanalizacji sanitarnej.
Materiał kanałów
Kanały należy wykonać z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę oraz przewód tłoczny PE100, SDR17.
Studnie kanalizacyjne
Na kolektorze kanalizacji sanitarnej należy wykonać studnie betonowe o średnicy DN1200 mm. Na trasie kanalizacji należy wykonać studnie betonowe rewizyjne w ilości 12 szt. i tworzywowe w ilości 10 szt.
Studnie wykonać z prefabrykatów betonowych betonu o wytrzymałości min. C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw≤4%), mrozoodpornego (F-150) łączonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi króćcami. Należy wykonać 9 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków znajdujących się w bliskiej odległości od projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej. Kanały należy wykonać z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę o łącznej długości 215 m. Na trasie projektowanych przyłączy zaprojektowano studnie tworzywowe w ilości 18 szt.
Dopuszcza się zakończenie studni zlokalizowanych w terenie zielonym włazem w klasie B125. Przyłącza zakończyć na posesjach prywatnych studzienką rewizyjną lub wykonać podłączenie do przewodu wyprowadzonego z budynku podłączanego. Przejścia poprzeczne pod potokiem Piastówka wykonać metodą przewiertu sterowanego poziomego w rurze ochronnej Dz219,1x6,3 stal. Droga powiatowa w obrębie prowadzonych robót posiada jezdnię dwukierunkową szer. ok. 5,00 – 5,50 m o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami gruntowymi.
Przyjęto do odbudowy nawierzchnię jezdni oraz pobocza na długości i szerokości po 1,0 m od krawędzi prowadzonych robót.
Zadanie III: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brzozowej, Dębowej oraz Słonecznej w miejscowości Piechowice
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni wzdłuż ul. Brzozowej, Dębowej, ul. Leśnej oraz Słonecznej na działkach nr 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167/3, 167/4, 181, 183, 184, 185, 159, 144/1, 110/2, 128/2, 128/1, 129, 127, 360, 361, 352,130/229 obr. 0003, jedn. ewid.: 020603_1.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
- budowę sieci kanalizacyjnej o średnicy:
• DN200 z rur PVC-U o łącznej długości L=447,5 m;
- budowę osiemnastu przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy:
• DN160 z rur PVC-U o łącznej długości L=428,0 m
Na sieci kanalizacyjnej należy zabudować studnie kanalizacyjne betonowe DN1000/1200mm (7 szt.) z włazami w klasie D-400 i tworzywowe D425 mm (11 szt.) z włazami w klasie D-400 oraz siedemnaście przyłączy kanalizacji sanitarnej.
Materiał kanałów
Kanały należy wykonać z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę oraz przewód tłoczny PE100, SDR17.
Studnie kanalizacyjne
Na kolektorze kanalizacji sanitarnej należy wykonać studnie betonowe o średnicy DN1000/1200 mm. Na trasie kanalizacji należy wykonać studnie betonowe rewizyjne w ilości 7 szt. i tworzywowe w ilości 11 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje również budowę 17 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków znajdujących się w bliskiej odległości od kolektora kanalizacji sanitarnej. Kanały wykonać z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o sztywności obwodowej SN8, kielichowych łączonych na uszczelkę o łącznej długości 428,0 m. Na trasie przyłączy należy wykonać studnie tworzywowe w ilości 31 szt. Dopuszcza się zakończenie studni zlokalizowanych w terenie zielonym włazem w klasie B125. Prace montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej będą prowadzone w wykopach otwartych.
Przyjęto do odbudowy nawierzchnię jezdni oraz pobocza na długości i całej szerokości prowadzonych robót, z uwzględnieniem klina odłamu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej wraz z budową lub odbudową nawierzchni drogowej o wartości 3 000 000,00 zł brutto każde świadczenie. Zamawiający zastrzega, iż przez jedno świadczenie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, kandydata na stanowisko kierownika budowy w branży sanitarnej i kandydata na stanowisko kierownika robót w branży drogowej. Proponowane osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót o specjalności odpowiadającej niniejszemu zamówieniu, a także posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót. W przypadku zmiany kierownika budowy, doświadczenie i wyszkolenie kierownika zastępującego nie może być mniejsze, niż doświadczenie kierownika zastępowanego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 3 SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
4) dowód wniesienia wadium;
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 57 1020 2137 0000 9102 0147 6241 z dopiskiem "Wadium – IZP.271.18.2022.2023".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Piechowice
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w II transzach:
1) I transza wynagrodzenia stanowiąca zaliczkę na poczet wykonania przedmiotu umowy będzie płatna ze środków stanowiących udział własny Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, płatna na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w zaliczkowej fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej i pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia wypłaty zaliczki na zasadach, o których mowa w ust. 6.
2) II transza wynagrodzenia będzie płatna ze środków przekazanych Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych - w wysokości 95% wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, płatna na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w końcowej fakturze VAT.
2. Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Całkowite rozliczenie zaliczki, o której mowa w ust. 2 pkt 1 nastąpi w terminie realizacji umowy, określonym w § 10 ust. 1 umowy i zostanie rozliczone fakturą końcową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki, która nie została rozliczona w należnym wynagrodzeniu, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, płatnej na rachunek bankowy Zamawiającego numer: 15 1020 5226 0000 6202 0463 4079 wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wypłaty zaliczki do dnia jej zwrotu.
5. Zaliczka zostanie wypłacona po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki na zasadach, o których mowa w ust. 2 pkt 1. Przy czym zabezpieczenie zaliczki powinno być wniesione przed podpisaniem umowy i być zawarte na czas trwania umowy. Zabezpieczenie zaliczki może mieć postać poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej oraz musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zaliczki wystawi bank zagraniczny lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, oprócz wymagań zawartych w niniejszym paragrafie, dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo należy do nich dołączyć tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego z języka obcego na język polski. W przypadku zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji lub poręczenia, gdy zbliża się termin wygaśnięcia tego zabezpieczenia, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed terminem wygaśnięcia zabezpieczenia, do przedłużenia okresu obowiązania zabezpieczenia zaliczki na dalszy okres obowiązywania umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym terminów wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
2.1. zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy,
2.2. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres, w jakim ww. okoliczności miały miejsce,
2.3. z powodu siły wyższej – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okoliczności miały miejsce,
2.4. stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, gruntowych, wodnych lub uzbrojenia terenu wymagających wykonania dodatkowych robót – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych,
2.5. wstrzymania budowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres, w jakim ww. okoliczności miały miejsce,
2.6. zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
2.7. zaistnienia sytuacji, w trakcie której warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, terminy wykonania ulegną przesunięciu o okres ich występowania.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia w przypadku:
3.1. stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego,
3.2. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
3.3. możliwości wykonania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu innych rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/706812

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będzie większa niż 3, Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech (3) Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą łączną punktację przyznaną na podstawie kryteriów oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.