eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBSOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091510523

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka, 64

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-239

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: (052) 320 14 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@btbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.btbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka komunalna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cd864ce-9c79-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.btbs.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: dokumenty składane są w formie papierowej z załączonymi próbkami opisanymi w SWZ

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części I zamówienia jest kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych wokół budynków oraz biur Bydgoskiego TBS w Bydgoszczy, przez 17 kolejnych miesięcy.
Część I zamówienia to Zadanie I „FORDON” , która obejmuje :

o nieruchomość przy ul. gen. W. Bortnowskiego 3B,
o nieruchomość przy ul. gen. W. Bortnowskiego 3C
o nieruchomość przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 22,
o nieruchomość przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 24,
o nieruchomość przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 49,
o nieruchomość przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 51,
o nieruchomość przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 53,
o nieruchomość przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 57,
o nieruchomość przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 61,
o nieruchomość przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 63,
o nieruchomość przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 59,
o nieruchomość przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 65,
o nieruchomość przy ul. Narcyza Gieryna 1,
o nieruchomość przy ul. Wyzwolenia 69,
o biuro Administracji BTBS w budynku przy ul. Narcyza Gieryna 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911000-6 - Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919000-2 - Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części II zamówienia jest kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych wokół budynków oraz biur Bydgoskiego TBS w Bydgoszczy, przez 17 kolejnych miesięcy
Część II zamówienia to zadanie II MIASTO, które obejmuje :

o nieruchomość przy ul. Sowiej 1,
o nieruchomość przy ul. Sowiej 3,
o nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 64,
o nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 66,
o nieruchomość przy Placu Chełmińskim 7,
o nieruchomość przy ul. Jasnej 33,
o sprzątanie i zimowe utrzymanie chodnika wzdłuż nieruchomości przy ul. Jasnej 33,
o biura BTBS w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64 i biuro przy Placu Chełmińskim
o nieruchomość przy ul. Młyńskiej 2A,
o nieruchomość przy ul. Teofila Gackowskiego 1A,
o nieruchomość przy ul. Teofila Gackowskiego 1B,
o nieruchomość przy ul. Teofila Gackowskiego 1C,
o nieruchomość przy ul. Teofila Gackowskiego 3A,
o nieruchomość przy ul. Huzarskiej 1,
o nieruchomość przy ul. Huzarskiej 3,
o nieruchomość przy ul. Huzarskiej 7,
o nieruchomość przy ul. Bartosza Głowackiego 18,
o nieruchomość przy ul. Swarzewskiej/Sobieszewskiej 6 w Bydgoszczy
o zimowe utrzymanie chodników wzdłuż nieruchomości „Rycerska 11 i 13 oraz Zygmunta Augusta 30-36

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911000-6 - Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada zdolność kredytową lub środki finansowe nie mniejsze niż :

a) w przypadku składania oferty na Zadanie I - 100.000,00 PLN
b) w przypadku składania oferty na Zadanie II - 100.000,00 PLN
c) w przypadku składania oferty na Zadanie I i Zadanie II 200.000,00 PLN,

II. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie:

a) w przypadku składania oferty na Zadanie I - co najmniej 1 zamówienie polegające na sprzątaniu budynków wielorodzinnych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto,
b) w przypadku składania oferty na Zadanie II I - co najmniej 1 zamówienie polegające na sprzątaniu budynków wielorodzinnych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto,
c) w przypadku składania oferty na Zadanie I i Zadanie II - co najmniej jedno zamówienie polegające na sprzątaniu budynków wielorodzinnych o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 PLN brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku w postępowaniu dotyczących :

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda wykazania, że posiada określoną zdolność kredytową lub środki finansowe, w formie informacji banku lub SKOK potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem
2) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu zostanie przesłany wraz
z wezwaniem do jego złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek :

 ręczniki papierowe : wymagane ręczniki dwuwarstwowe, białe,
 papier toaletowy : wymagany papier trzywarstwowy, podzielony na listki,
 płyn do mycia posadzek klatek schodowych : próbka w pojemniku o pojemności co najmniej 100 ml; wymagany płyn skuteczny o miłym zapachu
 środek do czyszczenia wind : próbka w pojemniku o pojemności co najmniej 100 ml, uwzględniając materiał z którego wykonane są windy; wymagany środek skuteczny, bezzapachowy lub o miłym zapachu,
 środek do czyszczenia okien i luster : próbka w pojemniku o pojemności co najmniej 100 ml; wymagany środek skuteczny, bezzapachowy lub o miłym zapachu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 UPZP, w oparciu o następujące okoliczności i w zakresie :

1) ceny Umowy, która może ulec zmianie w przypadkach :

a) wykonania mniejszego zakresu prac wynikającego z ich zaniechania,
b) wykonania prac zamiennych,
c) Strony dokonają zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
także w przypadku zmian:

 stawki podatku od towarów i usług,
 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku :

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

3) zmiany w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.