eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Staw › Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie.Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWY STAW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747922

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gen. Józefa Bema 1

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Staw

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-230

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: 55 271 51 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowystaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowystaw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055739

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00055616

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.13. Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia?

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.14. Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.3. Warunki udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

Po zmianie:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

2.3.1. Wykonawca wykaże, że przynajmniej w jednym roku w okresie ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód z działalności związanej z przedmiotem zamówienia na poziomie co najmniej 7.000.000 zł;

2.3.2. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 7.000.000 zł; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.[

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

2.4.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym krótszym okresie – wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu użyteczności publicznej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 7.000.000 zł brutto każda z tych robót.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r poz. 835);
3. Wykonawca wykaże, że przynajmniej w jednym roku w okresie ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód z działalności związanej z przedmiotem zamówienia na poziomie co najmniej 7.000.000 zł;
4. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 7.000.000 zł; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany;
5. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym krótszym okresie – wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu użyteczności publicznej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 7.000.000 zł brutto każda z tych robót, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

Po zmianie:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022r poz. 835);

3. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, to jest:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia określonej (wymaganej) przez zamawiającego w niniejszej SWZ,

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz dołączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik do SWZ.

c) oświadczenia wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wg załącznika do SWZ,

4. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca nie wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.