eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuczno › Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Gminnego Ośrodka Kultury w TucznieOgłoszenie z dnia 2021-05-15


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00055736 z dnia 2021-05-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 6

1.5.2.) Miejscowość: Tuczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-640

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.wegrzynowski@dwsls.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Paweł Węgrzynowski

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7651566048

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Wolności 6

1.11.4.) Miejscowość: Tuczno

1.11.5.) Kod pocztowy: 78-640

1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.11.10.) Numer faksu: 697691652

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: p.wegrzynowski@dwsls.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://bip.tuczno.pl/zamowienia.dhtml

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f18128ab-b565-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.tuczno.pl/zamowienia.dhtml

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzieleniezamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przyużyciu:1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl2) ePUAP-u: https://epuap.gov.pl/wps/portal3) pocztyelektronicznej: p.wegrzynowski@dwsls.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2. Wymaganiatechniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przyich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformyusług administracji publicznej (ePUAP).3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania oudzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone wRegulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowieńtego regulaminu.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanychformularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie iremoncie Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie na działce geodezyjnej nr 145/11. Od stronyzachodniej planuje się parterową rozbudowę istniejącego budynku usługowego, wzaprojektowanej rozbudowie usytuowane zostaną pomieszczenia wiatrołapu oraz szatnia.Pomiędzy dobudową, a częścią istniejącą wykonane zostaną przejścia. W dobudowie wykonanezostaną nowe instalacje sanitarne ogrzewcze o instalacje elektryczne jako przedłużenieinstalacji istniejących. Dobudowa parterowa, z dachem płaskim, jednospadowym w technologiitradycyjnej. Fundamenty w formie ław żelbetowych, ściany murowane, stropodach płaskiżelbetowy, kryty papą. Ściany docieplone wełną mineralną. Stolarka aluminiowa. Częśćistniejąca budynku z zapleczem zostanie oddzielona od zaprojektowanej dobudowy jakoodrębna strefa pożarowa – w przejściach zamontowane zostaną drzwi p.poż. w klasie EI30.Planuje się przebudowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku – wykonanie nowych lub powiększenie istniejących otworów w ścianach budynku. Również w ramach zmiany elewacjibudynku planuje się zamontowanie od strony wschodniej okna połaciowego w pomieszczeniubiurowym oraz zamurowanie na elewacji południowej wejścia do budynku i rozebranie daszkużelbetowego nad dawnym wejściem. Do nowego wejścia zaplanowane zostało nowe dojście zkostki betonowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady obiektu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność zawodowa. W odniesieniu do zdolności zawodowej zamawiający wymaga abywykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpićwcześniej), co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lubremoncie budynku, o wartości co najmniej 200 000 zł (brutto) każda robota budowlana. Wprzypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, napodstawie art. 117 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełnianiawarunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek zostałspełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym niedopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego zwykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolnościzawodowej polega, na zasadach określonych w art. 118 w związku z art. 266 ustawy, nazdolnościach zawodowych innych podmiotów, zamawiający określa, iż dokonując ocenyspełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, żewarunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielnespełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania)doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościachzawodowych polega wykonawca.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniuzamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, orazzałączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzeczktórego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego niejest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (zamawiający zalecawykorzystanie wykazu robót budowlanych, którego wzór przekaże wykonawcy wraz z wezwaniem, októrym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na kwotę 2 000 zł.2. Wadium możebyć wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowyzamawiającego numer: 25 8960 0003 2600 0648 2000 0020 z dopiskiem: „Wadium –zamówienie na roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie GminnegoOśrodka Kultury w Tucznie”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu nastąpi tylko wtedy, gdykwota wadium na rachunku zamawiającego zostanie uznana (zaksięgowana) przed upływemterminu składania ofert (ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowychzamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).4. Jeżeli wadium jestwnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy,wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postacielektronicznej poprzez wczytanie na skrytkę zamawiającego e-PUAP.5. Wadium wnoszone wformie, o której mowa w ust. 4 musi obejmować cały okres związania ofertą orazodpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium, określone w art. 98ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne ibezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty, na pierwsze żądanie, na rzeczzamawiającego kwoty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawierają projektowanepostanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-05-15 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.