eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki oraz zamknięcie dylatacji w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00055717 z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki oraz zamknięcie dylatacji w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka i Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki oraz zamknięcie dylatacji w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad7334ec-b4de-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00031656/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja budynku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szczecinie al. Piastów 50 a, w tym: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0079/17 z dnia 08.07.2019 r. Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”, w ramach działania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/roboty-budowlane/2021-5.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert w postępowaniu (a także ich wycofanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą narzędzia miniPortal, dostępnego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl (przy wykorzystaniu konta ePUAP dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także do formularza komunikacji. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w sprawach innych niż składanie oferty będzie następować za pośrednictwem:1) Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz komunikacji, o którym mowa powyżej), z tym że dokumenty elektroniczne lub elektroniczne kopie oświadczeń lub dokumentów są składane Zamawiającemu jako załączniki wskazanego formularza komunikacji,lub2) Poczty elektronicznej e-mail. Ze strony Zamawiającego jest to adres poczty elektronicznej (e-mail) dzp@zut.edu.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na platformie ePUAP dostępnej na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal, co jest niezbędne do możliwości złożenia Zamawiającemu oferty stosownie do informacji podanej w sekcji III.3.5) ogłoszenia. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal [Instrukcja użytkowania systemu miniPortal, która jest do pobrania na wskazanej w sekcji III.3.5) stronie internetowej miniPortalu → plik Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) [regulamin e-PUAP, dostępnym na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej]. Poprzez uczestnictwo w niniejszym postępowaniu Wykonawca, akceptuje postanowienia wskazanej Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz regulaminu ePUAP. 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanych w ust. 1 powyżej dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza komunikacji wynosi 150 MB.4. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego: standardowa poczta elektroniczna (Office365 lub też znana pn. Microsoft365), zdolna do przyjmowania listów (widomości z załącznikami) o maksymalnym rozmiarze 100 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/WBiIŚ/267/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie części prac termomodernizacyjnych w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) przy al. Piastów 50a w Szczecinie, realizowanych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”, obejmujących dwa zadania:1) Docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymianę stolarki w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a w Szczecinie – zadanie zwane dalej „Dociepleniem WBiIŚ”;2) Zamkniecie dylatacji miedzy segmentami A i H w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a w Szczecinie - zadanie zwane dalej „Dociepleniem WBiIŚ”, przy czym zadania wskazane w pkt 1) i 2) powyżej, nie stanowią podziału zamówienia na części w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy PZP, stosownie do treści ust. 4 poniżej, a ich wyodrębnienie ma charakter jedynie techniczno-organizacyjny. 2. W zakres warunków realizacji niniejszego zamówienia (oprócz samego wykonania robót, o których mowa w ust. 1 powyżej) wchodzą również świadczenia dodatkowe do wykonania po stronie Wykonawcy, związane z ich rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem, w tym:1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robot budowalnych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia;2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierownika budowy oraz kierowników branż (minimum: konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba, elektrycznej – 1 osoba i sanitarnej – 1 osoba), posiadających uprawnienia do kierowania robotami w tych branżach, przy czym funkcję kierownika budowy może również pełnić ta sama osoba, która jest kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanej;3) Zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami opadowymi;4) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy;5) Wykonanie robót związanych z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórki z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja, itp.), stosownie do wymogów dokumentacji, o której mowa w dziale V ust. 2 SWZ oraz przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie; 6) Udzielenie Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych w wykonaniu tych robót materiałów, wyrobów i urządzeń budowlanych; 7) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wyznaczony przez Zamawiającego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, określają dokumenty SWZ (szczegóły SWZ)4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy (a ten dalszemu podwykonawcy). Szczegółowe postanowienia we wskazanym zakresie podaje SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia (Umowa o zamówienie) zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP (zwanych dalej Zamówieniami dodatkowymi), których ewentualny zakres i warunki udzielenia podają postanowienia poniższe. 2. Przy spełnieniu pozostałych wymogów art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, ewentualny zakres Zamówień dodatkowych stanowią roboty budowlane polegające na powtórzeniu wszystkich lub niektórych robót (takich samych lub podobnych) budowlanych wymienionych w przedmiarach robót znajdujących się w załącznikach nr 3A i 3B do SWZ. 3. Zamówienia dodatkowe będą łącznie stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. W ramach wskazanego limitu 50% wartości zamówienia podstawowego Zamówienia dodatkowe mogą być udzielane, w zależności od wyboru lub potrzeb Zamawiającego, na wszystkie lub niektóre ze zdarzeń spośród wskazanych w ust. 2 niniejszej sekcji, a nadto w ramach jednego, dwóch lub więcej postępowań (i w konsekwencji zawarciu jednej, dwóch lub więcej umów) na Zamówienia dodatkowe. 4. Każdorazowe udzielanie Zamówień dodatkowych nastąpi poprzez zawarcie w formie pisemnej umowy z Wykonawcą, w oparciu o wcześniej przeprowadzone postępowanie z wolnej ręki, w oparciu o zaproszenie do negocjacji przekazane Wykonawcy, przy czym za tego Wykonawcę uważani będą również nowi wykonawcy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP (w przypadkach tam wskazanych, jeżeli będą miały miejsce w odniesieniu do Umowy o Zamówienie dodatkowe). Będzie miał zastosowanie art. 306 ust. 2 ustawy PZP, przy czym w postępowaniu z wolnej ręki na Zamówienia dodatkowe badane będą podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP nie będzie żądał dokumentów innych niż wstępne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (dla zamówień poniżej progów UE), chyba, że przepisy ustawy PZP obowiązujące na moment wszczęcia i prowadzenia takiego postępowania będą stanowić inaczej. W postępowaniu z wolnej ręki o Zamówienie dodatkowe Zamawiający nie będzie określał warunków udziału z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP. Przekazywane wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamówienia dodatkowego (w trybie z wolnej ręki) istotne postanowienia przyszłej umowy o Zamówienie dodatkowe, ogólne warunki lub wzór takiej umowy (według wyboru Zamawiającego) będą mogły zostać zmienione (negocjowane) w wyniku prowadzonych negocjacji Zamówienia dodatkowego.5. Podając powyższe Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż udzielenie Zamówień dodatkowych jest prawem (a nie obowiązkiem) Zamawiającego. Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej sekcji działu nie przysługuje roszczenie o udzielenie mu Zamówienia dodatkowego (tj. zawarcie z nim umowy obejmującej jakąkolwiek część z podanego wyżej zakresu Zamówień dodatkowych). Również Zamawiającemu nie przysługuje względem Wykonawcy roszczenie o zawarcie z nim takiej umowy na Zamówienie dodatkowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają określony w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP warunek dotyczący zdolności zawodowej do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. wykażą Zamawiającemu, że dysponują odpowiednim, tj. na poziomie określonym w ust. 2 poniżej, doświadczeniem zawodowym.2. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 3 i 4 poniżej, Zamawiający uzna wskazany w ustępie powyższym warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu fakt wykonania trzech robót budowlanych (każda zwana dalej jako „ROBOTA”), spełniających dodatkowo następujące cechy:1) Każda z trzech ROBÓT była prowadzona na podstawie odrębnie zawartej umowy i w ramach tej umowy została wykonana (zakończona) w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie);2) Jedna z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 1) powyżej była o wartości nie mniejszej niż równowartość 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), natomiast dwie pozostałe o wartości nie mniejszej, niż równowartość 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Przez wskazaną w niniejszym punkcie wartość danej ROBOTY, Zamawiający rozumiał będzie kwotę stanowiącą cenę zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu umowy o wykonanie tej ROBOTY pomniejszoną o należny podatek VAT (tym samym wskazane wyżej wartości: 750 000,00 zł i 500 000,00 zł są wartościami netto, tj. bez podatku VAT);3) Jedna z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej stanowiła budowę, przebudowę lub remont budynku lub budynków przeznaczonych do pracy lub zamieszkania przez ludzi oraz obejmowała swoim zakresem minimum prace budowlane mające za przedmiot docieplenie ścian (przy czym w zakres tej ROBOTY – obok ww. wymaganego minimum - mogą dodatkowo wchodzić również roboty budowlane branż: ogólnobudowlana, elektryczna czy sanitarna);4) Druga z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej stanowiła budowę, przebudowę lub remont budynku lub budynków przeznaczonych do pracy lub zamieszkania przez ludzi oraz obejmowała swoim zakresem minimum prace budowlane mające za przedmiot docieplenie dachów (przy czym w zakres tej ROBOTY – obok ww. wymaganego minimum - mogą dodatkowo wchodzić również roboty budowlane branż: ogólnobudowlana, elektryczna czy sanitarna);5) Trzecia z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej stanowiła budowę, przebudowę lub remont budynku lub budynków przeznaczonych do pracy lub zamieszkania przez ludzi oraz obejmowała swoim zakresem minimum prace budowlane w branży ogólnobudowlanej, (przy czym w zakres tej ROBOTY – obok ww. wymaganej branży ogólnobudowlanej mogą dodatkowo wchodzić również roboty budowlane innych branż, w tym np. sanitarna czy elektryczna);6) Każda z trzech ROBÓT, o których mowa w pkt 3) - 5) powyżej została wykonana należycie7) Każda z trzech ROBÓT była prowadzona na podstawie odrębnie zawartej umowy i w ramach tej umowy została wykonana (zakończona) w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie);3. Z zastrzeżeniem wyjątku dopuszczonego w ust. 4 pkt 1) poniżej, ROBOTY wymagane na podstawie ust. 2 powyżej, muszą być ROBOTAMI wykonanymi przez Wykonawcę (Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu ROBÓT), z tym że w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 58 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) powyższy wymóg może być też spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Stosownie do postanowień art. 118 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca - w celu potwierdzenia spełniania wskazanego w ust. 2 powyżej warunku udziału w niniejszym postępowaniu - może polegać na zdolnościach zawodowych innego podmiotu (dalej zwanego „PODMIOTEM TRZECIM”) niezależnie od charakteru prawnego łączących Wykonawcę z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że Wykonawca taki wykaże Zamawiającemu, że realizując zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania będzie dysponował niezbędnymi zasobami PODMIOTU TRZECIEGO. W takim przypadku wymagane będzie również spełnienie następujących warunków łącznie:1) Ta ROBOTA/ROBOTY spośród wymaganych na podstawie ust. 2 powyżej, które są przywoływane jako wykonane przez dany PODMIOT TRZECI (w celu wykazywania spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu) – będą wykonane przez ten PODMIOT TRZECI (jako podmiot, który bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu ROBOTY/ROBÓT);2) Dany PODMIOT TRZECI, na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu musi (na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy PZP) być tym podmiotem (PODMIOTEM TRZECIM), który jako podwykonawca Wykonawcy zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia minimum w zakresie, jaki odpowiada ROBOCIE/ROBOTOM, które przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu zostały przedstawione jako ROBOTA/ROBOTY wykonane przez ten PODMIOT TRZECI. 3) W stosunku do PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej, na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu nie będą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w dziale VII ust. 1 SWZ. W takim przypadku, ilekroć w dziale VII ust. 1 powyżej mowa o Wykonawcy należy przez to rozumieć również PODMIOT TRZECI;4) Informacja o zamiarze powołania się na zasoby PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu określonego w ust. 2 powyżej spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu musi zostać zakomunikowana Zamawiającemu nie później niż w terminie składania ofert.5. W kwestiach nieuregulowanych powyżej w niniejszym dziale, ocena spełnienia określonego tam warunku udziału w niniejszym postępowaniu następuje zgodnie z ustawą PZP oraz SWZ (stosownie do postanowień tam wskazanych dotyczących warunku udziału w postępowaniu).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) wymagane będą do złożenia, na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (ustalonym stosownie do art. 274 ust. 1 ustawy PZP, nie krótszym jednak niż 5 dni), następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające spełnienie określonego w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu: 1) Wykaz ze wskazaniem trzech robót budowlanych (ROBÓT), wymaganych na podstawie sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia, z podaniem w nim w odniesieniu do każdej z tych trzech ROBÓT jej rodzaju, wartości, daty wykonania (ukończenia), miejsca wykonania, a także podmiotu/podmiotów, na rzecz których każda z tych ROBÓT została wykonana. Wyżej wskazane informacje będą wymagały podania w wykazie w takim zakresie, aby pozwalało to Zamawiającemu potwierdzić spełnianie wymogów określonych w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia, z wyjątkiem informacji, o których mowa w sekcji V.5.4.) ust. 2 pkt 5) ogłoszenia o należytym wykonaniu ROBÓT, które to informacje podlegają wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2) poniżej. Jeżeli Wykonawca wykazujący spełnienie określonego w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu powołuje się na doświadczenie w realizacji ROBÓT wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa powyżej może dotyczyć ROBÓT, w których wykonaniu Wykonawca wykazujący spełnienie warunku bezpośrednio uczestniczył;2) Dowody określające, że wymagane ROBOTY z wykazu, o którym mowa w pkt 1) powyżej spełniają wymóg określony w sekcji V.5.4.) ust. 2 pkt 5) ogłoszenia. Takimi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej;3) Zamiast wskazanych w pkt 2) powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ROBOTY/ROBÓT, wystawionych przez podmiot/podmioty, na rzecz których roboty te były wykonane – Wykonawca może przedstawić również inne odpowiednie dokumenty, przy czym tyko wtedy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej. Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia wyżej wskazanej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie wyżej wskazanego pkt 2) niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te podmiotowe środki dowodowe (które Zamawiający posiada) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Poza samą ofertą i dokumentami, o których mowa w sekcji V.5.7) ogłoszenia, w postepowaniu wymagane będzie przedłożenie:1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich). W przypadku, gdy wykazanie spełnienia określonego w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu następuje zasobami (wykonanej OBOCIE/ROBOTACH) PODMIOTU TRZECIEGO (więcej niż jednego PODMIOTU TRZECIEGO) - wskazane oświadczenie winien złożyć każdy taki PODMIOT TRZECI; 2) Dowody na okoliczność, że Wykonawca/ PODMIOT TRZECI spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) lub PODMIOTU TRZECIEGO ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP;3) Zobowiązanie PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (PODMIOTU TRZECIEGO) z informacjami stosownie do art. 118 ust. 4 ustawy PZP - przy czym tylko w przypadku, gdy Wykonawca, który, stosownie do sekcji V.5.4.) ust. 4 ogłoszenia, przy wykazywaniu spełnienia określonego w V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu powołuje się na zasoby wskazanego tam PODMIOTU TRZECIEGO. 4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane spośród stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie [stosownie do wymogu sekcji V.5.4.) ust. 4 pkt 2) ogłoszenia] – przy czym tylko w przypadku, gdy spełnienie określonego w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu opiera się na zdolnościach Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie opiera się na zdolnościach Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru, Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania w celu potwierdzenia, że osoba/osoby działające w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie są uprawnione do reprezentowania danego Wykonawcy przy składaniu oferty, jak też składaniu przez niego oświadczeń i dokumentów – przy czym tylko w przypadku i w zakresie, w jakim ich złożenie jest wymagane na podstawie działu IX ust. 15 – 17 SWZ. Postanowienia powyższe niniejszego punktu będą stosowane odpowiednio (w szczególności wskazane tam wyjątki od obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających umocowanie do działania) również do PODMIOTU TRZECIEGO – w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykazywał spełnienie określonego w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu zdolnościami POMIOTU TRZECIEGO, stosownie do możliwości przewidzianych w tym zakresie zapisami sekcji V.5.4.) ust. 4 ogłoszenia6) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym;7) Dokument wadium – przy czym tylko w przypadku, gdy wadium zostało wniesione w poręczeniach lub gwarancjach, o których mowa w sekcji VI.6.4.1) ogłoszenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) Gwarancjach bankowych;2) Gwarancjach ubezpieczeniowych;3) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;4) W pieniądzu, wpłaconym przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Santander Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie Nr rachunku: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242z zalecanym dopiskiem według następującego wzoru: wadium w postępowaniu ZP/WBiIŚ/267/2021. 3. Pod rygorem odrzucenia oferty, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą 4. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych, o których mowa w ust. 2 powyżej wnosi się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.5. Dalsze postanowienia dotyczące wadium podaje dział X SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Stosownie do art. 58 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. W takim przypadku, postanowienie sekcji V.5.11 pkt 5) będzie również stosowane odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy PZP (w przypadku złożenia Oferty wspólnej). Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcjach V.5.4), V.5.7) oraz V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy. Zakres, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia działu XX SWZ w zestawieniu z Wzorem Umowy ( załącznik nr 7 SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wskazany w sekcji IV.4.3 ogłoszenia sposób określenia kryteriów oceny ofert (procentowo) podlega w SWZ podlega w SWZ przeliczeniu na punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) Ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) SWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację warunków zamówienia, o której mowa w art. 281 ustawy PZP, właściwą dla trybu podstawowego bez negocjacji, przyjętego w niniejszym postępowaniu; 3) Wzór Umowy – należy przez to rozumieć wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia, którego treść zawiera załącznik nr 7 SWZ
2021-05-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.