eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Konserwacja zabytkowych organów piszczałkowych MW/26/1/LW w projekcie pn. "Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap"Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Konserwacja zabytkowych organów piszczałkowych MW/26/1/LW w projekcie pn. „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510989163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-074

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 527 9596

1.5.8.) Numer faksu: +48 89 527 9596

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeum.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeum.olsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://muzeum-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,111073,52c2ed6e0c256c227ef0c03fce6e4b17.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja zabytkowych organów piszczałkowych MW/26/1/LW w projekcie pn. „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b7e1ac2-75b4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040654/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych, muzealiów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482585

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.370.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 524899,71 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 320125,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja zabytkowych organów piszczałkowych MW/26/1/LW ze zbiorów muzeum przeznaczonych do ekspozycji w ramach projektu pn. „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap” .
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełną konserwację obiektu muzealnego uwzględniającą jego indywidualny charakter, walory artystyczne i znaczenie historyczne. Działania konserwatorskie podjęte przez Wykonawcę powinny zahamować dalsze pogarszanie stanu obiektu, a także przywrócić mu właściwe walory brzmieniowe (z ok poł. XVIII wieku) i estetyczne, przy zachowaniu oryginalności przedmiotu konserwacji i pozwolić im na bezpieczne eksponowanie i użytkowanie przez Zamawiającego. Zakres zamówienie obejmuje następujących działania:
3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust.1 i 2 obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie właściwej konserwacji zabytku w szczególności z zachowaniem konstrukcji i stylistyki wykonawczej zgodnej z rozwiązaniami technicznymi, stylistyką muzyczną, cechami stylistycznymi epoki oraz parametrami technicznymi instrumentu historycznego
2) przywrócenie właściwego brzmienia instrumentowi poprzez konserwację elementów oryginalnych, rekonstrukcję elementów niezachowanych oraz intonację i strojenie piszczałek,
3) instrument po konserwacji należy wyregulować, zintonować i nastroić oraz przedłożyć dokument potwierdzający wykonanie tych czynności,
4) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu na własność dokumentacji konserwatorskiej (tj. z przeprowadzonych prac konserwatorskich) zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zapisów załącznika nr 4 wzór/projekt umowy,
5) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych,
6) Wykonawca pokrywa koszty zapakowania ubezpieczenie na czas transportu oraz transport instrumentu do miejsca jego montażu w siedzibie Zamawiającego,
7) wybrany wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia, dokona badania i pomiaru akustycznego wnętrza pomieszczania, w którym zostaną zamontowane organy, w celu dobrania najbardziej optymalnych szczegółowych rozwiązań technicznych, które zapewnią równomierne wybrzmienie instrumentu w całej przestrzeni pomieszczenia; zakres i forma tego badania zostanie ustalone z zamawiającym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SWZ - program prac konserwatorskich.
5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 50860000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych, 98396000-5 - Usługi strojenia instrumentów, 92521220-7 - Usługi ochrony eksponatów, 92312250-8 Usługi świadczone przez indywidualnych artystów, 37311300-4 Organy muzyczne;

4.5.3.) Główny kod CPV: 50860000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98396000-5 - Usługi strojenia instrumentów

92521220-7 - Usługi ochrony eksponatów

92312250-8 - Usługi świadczone przez indywidualnych artystów

37311300-4 - Organy muzyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 361620,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 361620,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 361620,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZYCH Zakłady Organowe Dariusz Zych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 125 003 45 49

7.3.3) Ulica: ul. Lipińska 110

7.3.4) Miejscowość: Wołomin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 361620,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.