eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radłów › "Budowa chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów"Ogłoszenie z dnia 2023-01-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Radłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26e9d91e-9c11-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035174/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 "Budowa chodnika w Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów."

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26e9d91e-9c11-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na platformie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załączniki do jednego formularza).
- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32)77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ z zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie”.Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się Informacji nt. RODO - załącznik nr 9 do SWZ.Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 9 do SWZ. i) Sposób postępowania z danymi osobowymi, w tym ich udostępnianie itd. opisany został w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PPI.271.3.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1)Część 1 pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Radłów, Biskupice
Radłowskie, Zdrochec, Glów, Sanoka, Marcinkowice, Zabawa, Niwka i Wola
Radłowska”
Lp. Nazwa zadania Lokalizacja Długość km
1. Modernizacja drogi gminnej nr
K200156 Biskupice Radłowskie -
Jasna dz. nr 827 w m. Biskupice
Radłowskie w km 0+000 - 0+322
Biskupice Radłowskie 0,322
2. Modernizacja drogi gminnej ul.
Polna na dz. nr 1851 w m.
Radłów km 0+000 - 0+154
Radłów 0,154
3. Modernizacja drogi gminnej ul.
Polna dz. nr 1873/5, 1873/6,
1873/7, 1873/8 w m. Radłów km
0+000 - 0+133
Radłów 0,133
4. Modernizacja drogi gminnej nr
200115K Zabawa - Podwale dz .
nr 65/3 w m. Zabawa w km
0+850 - 1+125
Zabawa 0,275
5. Modernizacja drogi gminnej dz.
nr 968 w m. Zabawa km 0+000 -
0+120
Zabawa 0,120
6. Modernizacja drogi gminnej dz.
nr 1348 w m. Zabawa km 0+000
-0+200
Zabawa 0,200
7. Modernizacja drogi gminnej nr
200196 K Sanoka Przez Wieś
dz. nr 48/2 w m. Sanoka w km
0+440 -1+078
Sanoka, Glów 0,638
8. Modernizacja drogi gminnej dz.
nr 150/3, 150/4, 150/5 w m.
Niwka w km 0+335 - 0+962
Niwka 0,627
9. Modernizacja drogi gminnej nr
200142K Błonie dz nr 756 w m.
Wola Radłowska 0,174
Wola Radłowska w km 0+546 -
0+720
10. Modernizacja drogi gminnej nr
200144K Pańska droga dz. nr
1206/2 w m. Wola Radłowska
w km 0+000 -0+575
Wola Radłowska 0,575
11. Modernizacja drogi gminnej dz
nr 1924/2 w m. Wola Radłowska
w km 0+000 -0+202
Wola Radłowska 0,202
12. Modernizacja drogi gminnej nr
200128K Marcinkowice -
Przybysławice w m.
Marcinkowice dz nr 1156 w km
0+000-0+517
Marcinkowice Przybysławice
0,517
13. Modernizacja drogi gminnej nr
200196K Sanoka Przez Wieś dz.
nr 6/1 oraz drogi gminnej dz. nr
6/1 w m. Sanoka km 0+000-
0+428
Sanoka 0,428
14. Modernizacja drogi gminnej nr
200121K Zabawa -Do Zdrochca
dz nr 1117 w m. Zabawa i dz nr
508 w m. Zdrochec w km 0+180
- 0+703 oraz km 0+975 - 1+317
Zabawa -Zdrochec 0,865
15. Modernizacja drogi gminnej dz.
nr 1325/9 w m. Radłów km
0+000-0+231
Radłów 0,231
16. Remont drogi w ramach
modernizacji drogi gminnej nr
200194K Glów dz. nr 117/1
119/1
116/1
119/2 w km 0+600 - 1+100 oraz
1+500 - 2+000
Glów 1,000
Łącznie: 6,461 km
a) Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następującego zakresu robót:
 wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną
 wykonanie warstwy ścieralnej – 4 cm,
 miejscowe wzmocnienie podbudowy,
 regulacja krawędzi jezdni,
 utwardzenie poboczy dróg kruszywem wraz z powierzchniowym utrwaleniem,
b) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają:
 Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 6.1 do SWZ.
 STWiORB – Załącznik nr 5.1 do SWZ,  Przedmiar robót (będący częścią Dokumentacji projektowej) – Załącznik
nr 4.1 do SWZ.
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.
W projektowanych postanowieniach umownych przyjęto zasadę wynagrodzenia
ryczałtowego, tak więc wchodzący w skład Dokumentacji projektowej Przedmiarrobót ma również na celu umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych
elementów robót.
2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację zamówienia,
jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów
zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do SWZ, łącznie
z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
3) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą,
złożenia przez niego uproszczonego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w
oparciu o Dokumentację Projektową, STWiORB oraz ewentualną wizję
lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę.
4) Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową,
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB,
z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz
warunkami określonymi w dokumentach zamówienia.
5) Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych,
posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze
końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami
sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
6) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie
urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt.
7) Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia
elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego
wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego
przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
8) Wykonawca zapewni do kierowania robotami osoby z uprawnieniami
w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego
zadania, w szczególności w specjalności drogowej i będzie w okresie realizacji
prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z
Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
9) Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane
z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną
odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w okresie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez
Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
10) Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami
zamówienia.
11) Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią
wymagania minimalne i ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww.
wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
12) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 36
miesięcy.
b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – minimum 36
miesięcy. Ostateczny termin gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie
Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach od 1 do 3 zamawiający będzie
kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz
w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości 40 punktów
Razem 100 punktów
2)Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena:
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
b) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości (Pg):
 Zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt. Zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
 Zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt.
 Zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji – 30 pkt.
 Zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres
60miesięcy.
Minimalny natomiastwymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji.
3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419 K relacji
Jadowniki Mokre – Wał Ruda- Radłów w miejscowości Wola Radłowska, w km
10+242,00 – 10+724,00 na długości 482mb – Etap III oraz modernizacja drogi o
nawierzchni z kostki brukowej w miejscowości Radłów”
a) Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następującego zakresu robót:
 Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna
 Odwodnienie – wody opadowe po stronie prawej z jezdni i chodnika zostaną zebrane
do ścieku przykrawężnikowego wykonanego z kostki betonowej, następnie spłyną do
wpustów ulicznych posadowionych na studzienkach wodno-ściekowych z osadnikiem
i poprzez przykanaliki zostaną wprowadzone do studni rewizyjnych wybudowanych
na kanale.
 Zjazdy - Po wykonanym korytowaniu wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa
łamanego grubości 30 cm następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa
łamanego grubości 20 cm. Po wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej grubości 3
cm ułożyć nawierzchnię zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej
grubości 8 cm.
 Krawężniki i obrzeża - Na wykonanej ławie betonowej z oporem ułożyć obrzeża
wibroprasowane 8*30 oraz krawężniki 15*30 a na wjazdach krawężniki najazdowe i
skośne.
 Chodnik - Po wykonanym korytowaniu wykonać podbudowę pomocniczą z kruszywa
łamanego grubości 20 cm następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa
łamanego grubości 15 cm. Po wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej grubości 3
cm ułożyć nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej
grubości 6 cm.
 Poszerzenie jezdni - Wykonać koryto pod poszerzenie jezdni i pod ściek
przykrawężnikowy. Wykonać podbudowę pomocniczą z mieszanki kruszywa
łamanego grubości 30 cm, następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa
łamanego grubości 26 cm, warstwę wiążącą AC16W grubości 5 cm, warstwę ścieralna
AC11S grubości 4 cm ułożyć również na sfrezowanej części istniejącej nawierzchni.
Łączenie zalać emulsją asfaltową.
 Roboty wykończeniowe i towarzyszące - Za obrzeżem wykonać nasyp z ziemi i
wykonać humusowanie i obsianie trawą. Humusowanie i obsianie trawą wykonać
również po stronie lewej porządkując teren po wykonanej kanalizacji. Dokonać
oczyszczenia lewostronnego rowu.
 Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 1325-9 obręb Radłów w km od 0+231 - 0+322:
-Roboty przygotowawcze
-Nawierzchnia z kostki
-Pobocza
b) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają:
 Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 6.2 do SWZ.
 STWiORB – Załącznik nr 5.2 do SWZ,
Znak sprawy: PPI.271.3.23
 Przedmiar robót (będący częścią Dokumentacji projektowej) – Załącznik
nr 4.2 do SWZ.
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ
W projektowanych postanowieniach umownych przyjęto zasadę wynagrodzenia
ryczałtowego, tak więc wchodzący w skład Dokumentacji projektowej Przedmiarrobót ma również na celu umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych
elementów robót.
2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację zamówienia,
jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów
zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do SWZ, łącznie
z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
3) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą,
złożenia przez niego uproszczonego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w
oparciu o Dokumentację Projektową, STWiORB oraz ewentualną wizję
lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę.
4) Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową,
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB,
z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz
warunkami określonymi w dokumentach zamówienia.
5) Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych,
posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze
końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami
sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
6) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie
urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt.
7) Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia
elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego
wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego
przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
8) Wykonawca zapewni do kierowania robotami osoby z uprawnieniami
w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego
zadania, w szczególności w specjalności drogowej i będzie w okresie realizacji
prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z
Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
9) Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane
z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną
odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w okresie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez
Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
10) Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami
zamówienia.
11) Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią
wymagania minimalne i ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww.
wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
12) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 36
miesięcy.
b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – minimum 36
miesięcy.Ostateczny termin gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie
Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach od 1 do 3 zamawiający będzie
kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz
w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości 40 punktów
Razem 100 punktów
2)Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena:
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
b) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości (Pg):
 Zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt. Zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
 Zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt.
 Zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji – 30 pkt.
 Zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres
60miesięcy.
Minimalny natomiastwymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji.
3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 3 pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w
miejscowości Wola Radłowska Etap II w km 9+885-9+935 ”
a) Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następującego zakresu robót:
 Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna
 Odwodnienie – wody opadowe po stronie prawej z jezdni i chodnika zostaną
zebrane do ścieku przykrawężnikowego wykonanego z kostki betonowej,
następnie spłyną do wpustów ulicznych posadowionych na studzienkach
wodno-ściekowych z osadnikiem i poprzez przykanaliki zostaną wprowadzone
do studni rewizyjnych wybudowanych na kanale.
 Zjazdy - Po wykonanym korytowaniu wykonać podbudowę pomocniczą z
kruszywa łamanego grubości 30 cm następnie podbudowę zasadniczą z
mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm. Po wykonaniu podsypki
cementowo-piaskowej grubości 3 cm ułożyć nawierzchnię zjazdu z kostki
betonowej wibroprasowanej czerwonej grubości 8 cm.
 Krawężniki i obrzeża - Na wykonanej ławie betonowej z oporem ułożyć
obrzeża wibroprasowane 8*30 oraz krawężniki 15*30 a na wjazdach
krawężniki najazdowe i skośne.
 Chodnik - Po wykonanym korytowaniu wykonać podbudowę pomocniczą z
kruszywa łamanego grubości 20 cm następnie podbudowę zasadniczą z
mieszanki kruszywa łamanego grubości 15 cm. Po wykonaniu podsypki
cementowo-piaskowej grubości 3 cm ułożyć nawierzchnię chodnika z kostki
betonowej wibroprasowanej szarej grubości 6 cm.
 Poszerzenie jezdni - Wykonać koryto pod poszerzenie jezdni i pod ściek
przykrawężnikowy. Wykonać podbudowę pomocniczą z mieszanki kruszywa
łamanego grubości 30 cm, następnie podbudowę zasadniczą z mieszanki
kruszywa łamanego grubości 26 cm, warstwę wiążącą AC16W grubości 5 cm,
warstwę ścieralna AC11S grubości 4 cm ułożyć również na sfrezowanej części
istniejącej nawierzchni. Łączenie zalać emulsją asfaltową.
 Roboty wykończeniowe i towarzyszące - Za obrzeżem wykonać nasyp z ziemi
i wykonać humusowanie i obsianie trawą. Humusowanie i obsianie trawą
wykonać również po stronie lewej porządkując teren po wykonanej kanalizacji.
Dokonać oczyszczenia lewostronnego rowu.
b) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają:
 Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 6.3 do SWZ.
 STWiORB – Załącznik nr 5.3 do SWZ,  Przedmiar robót (będący częścią Dokumentacji projektowej) – Załącznik
nr 4.3 do SWZ.
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ
Pozostałe warunki udziału wspólne dla wszystkich części :
1) W projektowanych postanowieniach umownych przyjęto zasadę wynagrodzenia
ryczałtowego, tak więc wchodzący w skład Dokumentacji projektowej Przedmiar robót ma również na celu umożliwienie dokonania wyceny poszczególnych
elementów robót.
2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację zamówienia,
jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów
zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu załączników do SWZ, łącznie
z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
3) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą,
złożenia przez niego uproszczonego Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w
oparciu o Dokumentację Projektową, STWiORB oraz ewentualną wizję
lokalną przeprowadzoną przez Wykonawcę.
4) Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową,
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB,
z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz
warunkami określonymi w dokumentach zamówienia.
5) Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych,
posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze
końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami
sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
6) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie
urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt.
7) Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia
elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego
wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego
przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
8) Wykonawca zapewni do kierowania robotami osoby z uprawnieniami
w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego
zadania, w szczególności w specjalności drogowej i będzie w okresie realizacji
prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z
Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.
9) Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane
z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną
odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w okresie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez
Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,
10) Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami
zamówienia.
11) Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią
wymagania minimalne i ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww.
wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
12) Gwarancja i rękojmia
a) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 36
miesięcy.
b) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – minimum 36
miesięcy. Ostateczny termin gwarancji jakości oraz rękojmi zostanie określony w ofercie
Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach od 1 do 3 zamawiający będzie
kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz
w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60 punktów
2. Okres gwarancji jakości 40 punktów
Razem 100 punktów
2)Sposób dokonywania oceny:
a) Sposób oceny ofert w kryterium cena:
Pc = (Cbn /Cb) x 60 punktów
Gdzie: Pc - liczba punktów
Cbn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto;
Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.
b) Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości (Pg):
 Zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji – 0 pkt. Zaoferowanie 42 miesięcy gwarancji – 10 pkt.
 Zaoferowanie 48 miesięcy gwarancji – 20 pkt.
 Zaoferowanie 54 miesięcy gwarancji – 30 pkt.
 Zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji – 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż za najdłuższy realny okres gwarancji jakości przyjmuje okres
60miesięcy.
Minimalny natomiastwymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
c) Całkowita „Liczba punktów”, zostanie obliczona w następujący sposób:
Lp = Pc + Pg, gdzie:
Lp - całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Pc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji.
3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1.1.Część 1:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł
(słownie: jeden milion złotych )
1.2.Część 2:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000,00 zł
(słownie: czterysta tysięcy złotych )
1.3.Część 3:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dla tej części postępowania
INFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców
lub wszyscy łącznie wykażą, że spełniają w/w opisany warunek.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1. Część 1:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał
w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub dróg o nawierzchni asfaltowej,
której wartość wyniosła co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych).
1.2.Część 2:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał
w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie chodnika lub placu lub drogi o
nawierzchni z kostki brukowej lub betonowej lub płytek betonowych, których łączna
wartość wyniosła co najmniej 400.000,00 zł brutto (słownie czterysta tysięcy brutto)
1.3.Część 3:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą nabudowie, przebudowie lub remoncie chodnika lub placu lub drogi o
nawierzchni z kostki brukowej lub betonowej lub płytek betonowych, których łączna
wartość wyniosła co najmniej 30.000,00 zł brutto (słownie trzydzieści tysięcy brutto)
INFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI
Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, którego wzór określony został w Załączniku nr 10 do SWZ.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Formularz wykaz robót stanowi Załącznik nr 11 do SWZ i jest składany na wezwanie
Zamawiającego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych
środków dowodowych:W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt. ustawy Pzp,
b) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego którego wzór stanowi Załącznik
nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych
środków dowodowych:
a) W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty
budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przezpodmiot, na rzecz,
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z wymogiem określonym w
Rozdziale II ust. 7 pkt. 1) SWZ. – Załącznik nr 11 do SWZ
 dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego, w Rozdziale II ust. 7 pkt. 2) SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
a) cześć 1: 10.000,00 zł
b) część 2: 5.000,00zł
c) cześć 3: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla tej części.
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia 09.03.2023 r..
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7
ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
w banku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr
10858900060240000000260004 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr PPI.271.3.23
– część nr….”.
5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy
zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w
gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Radłów z siedzibą ul. Kolejowa 7, 33-130
Radłów
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6
ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył
wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy
Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy składają oświadczenie, określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór określony został w Załączniku nr 10 do SWZ. Pozostałe wymagania określają dokumenty zmaówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje wypłatę zaliczki o łącznej wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zaliczka stanowi zapłatę części wartości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 7 ust. 2 PPU, a jej wysokość zostanie potrącona przy ostatecznej zapłacie wykonawcy.
W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze stron lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie dojdzie do jej wykonania, zaliczka podlega zwrotowi.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy dla wprowadzenia których zgodnie z art. 454 Ppz wymagane jest przeprowadzenie nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
2.Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy - opisane w §19 pkt.c) PPU
Zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą Umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz pozostałe warunki opisane w §19pkt. 3 PPU. 4.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki podatku od towarów i usług, która jest skuteczna od dnia jej wejścia w życie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.