eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelin › Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości SzczodrowiceOgłoszenie z dnia 2023-01-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ząbkowicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Strzelin

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@strzelin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmstrzelin.finn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9ad8429-9bfc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038382/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika w m. Szczodrowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). 2. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia ofertę,
oświadczenia, o którym mowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym. 3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji:elektronicznie na adres e-mail: zamowieniapubliczne@strzelin.pl lub za pośrednictwem Platformy
znajdującej się pod adresem: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”. 4.Ogólne zasady korzystania z Platformy,a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. b) Wykonawca
po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania”zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło,wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. c) Rejestracja konta następuje automatycznie
poprzez: - podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub - kontakt
z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub - jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych. d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji
przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 5.Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu
elektronicznego, jako: 5.1.
dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 5.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym
niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny
plik z podpisem.6.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf
,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,
mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,xsd,gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf. 7. Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, ul.
Ząbkowicka11, 57-100 Strzelin;- Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, ul.
Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin: e-mail: umig@strzelin.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora danych osobowych;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;-
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art.78 ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;a po tym czasie przez okres wymagany
przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA:
dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5
lat)natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres
przechowywania10 lat);- obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;-
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:−na podstawie art.15RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym
mowa wart. 20RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO. -przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych,
ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice poprzez:
Branża drogowa:
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
− Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym ~ 0,545 km;
− Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ~ 267,8 m3;
− Roboty remontowe w tym:
a) cięcie piłą nawierzchni bitumicznych;
b) frezowanie nawierzchni bitumicznej;
- Roboty rozbiórkowe w tym:
a) Mechaniczna rozbiórka podbudowy lub nawierzchni drogowej tłuczniowej;
b) Wywóz gruzu oraz ziemi z terenu rozbiórki;
c) Rozebranie wraz z demontażem znaków drogowych ~ 10 szt.
- Karczowanie drzew - szt.1;
Roboty ziemne:
- Mechaniczne wykonanie koryta ~ 560,6 m3;
- Formowanie oraz zagęszczanie nasypów;
- Wywóz ziemi wraz kosztem utylizacji gruntu ~ 560,6 m3;
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu ~ 1120,00 m2;
Podbudowa:
- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 25 cm ~ 250,00 m2;
- Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją ~ 250,00 m2;
- Wykonanie warstwy odsączającej o gr.10 cm ~ 801,00 m2
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (wjazdy) – warstwa dolna o gr. 20 cm ~ 35,00 m2;
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (chodniki) – warstwa dolna o gr. 15 cm ~ 545,50 m2;
Roboty nawierzchniowe:
- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ~177,50 m2;
- Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
~ 177,50 m2;
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca ~ 230,75 m2;
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna ~ 284,00 m2;
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki) ~ 610,00
m2;
- Wykonanie wjazdów do bram z kostki brukowej betonowej ~ 34,00 m2;
- Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych ~ 6,50 m2;
- Wykonanie nawierzchni z kostki żużlowej 14x14 cm ~ 209,00 m2;
Elementy ulic:
- Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach ~
310,0 m;
- Wykonanie ścieku ulicznego z elementów betonowych o gr. 20 cm ~ 137,00 m;
- Wykonanie krawężników betonowych wystających ~ 301,00 m;
- Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm ~ 319,00 m;
- Wykonanie ławy betonowej z oporem (krawężniki, obrzeża, ściek) ~ 99,5 m3;
Roboty wykończeniowe:
- Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi ~ 60,00 m2;
- Wykonanie nawierzchni poboczy dróg ~ 180,0 m2;
- Formowanie oraz zagęszczanie nasypów ~ 80,0 m3;
- Plantowanie powierzchni gruntu ~ 600,00 m2;
- Humusowanie skarp ~ 600,00 m2;
Regulacja Urządzeń obcych:
- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych ~ 1 szt.;
- Wykonanie przepustów rurą dwudzielną ~ 132,5 m;
Oznakowanie pionowe:
- Montaż oznakowania pionowego oraz poziomego;
Branża sanitarna:
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ~ 0,499 km;
- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębranymi oraz ładowarkami kołowymi ~ 841,43 m3;
- Utylizacja gruntu;
- Szalowanie wykopu;
- Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami ~ 718,2 m3;
- Montaż kanałów z rur PP korugowanych – śr. wewn. 250 mm ~ 470,00 m;
- Montaż kanałów z rur PCV o śr. zewn. 160,00 mm ~ 10,80 m;
- Montaż rury stalowej ochronnej Dn400 – 15,80 m;
- Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 10 szt.;
- Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 9 szt.;
- Montaż separatora substancji ropopochodnych o śr. 1200 mm – 1 szt;
- Montaż studzienek ściekowych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem – 9 szt.;
- Próba szczelności;
- Inspekcja powykonawcza TV kanałów rurowych o śr. 400 mm – 498,80 m;
Wykonawca opracuje oraz uzgodni z zarządcą drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz zaktualizuje i dokona
ponownego zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami: a) Cena oferty (C) - 60 punktów, b) Okres gwarancji i rękojmi (G) - 40 punktów. Łączna wartość punktowa
zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (okres gwarancji i
rękojmi).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 21 SWZ.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 21 SWZ.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym
mowa w rozdziale 21 SWZ.
4. zdolności technicznej lub zawodowej
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy
zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie jedną robotę budowlaną polegającą na: wykonaniu nawierzchni
bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla
uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.
W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z
definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.
2351 ze zm.).
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy
zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
a) Kierownik robót drogowych - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi
zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi
zamówienia w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z
późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1646 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1117 ze zm.).
Połączenie stanowisk, o których mowa w pkt 20.2.4. ust. 2 lit. a) – b) możliwe jest tylko pod warunkiem spełnienia łącznie
wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla poszczególnych stanowisk.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do
SWZ. 2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe. 3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy
obejmują: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.
1pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.),
z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem
nr 2 do SWZ; 2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe. 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na ich dzień złożenia. 4. Podmiotowe środki
dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jedno wspólne w/w oświadczenie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Poza podmiotowymi środkami dowodowymi na potwierdzenie braku podstaw wykluczeniu z postępowania i potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: a) pełnomocnictwo
upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę
składa pełnomocnik; b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ (jeżeli dotyczy); d)
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnienie warunków udziału w
postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo. 2. Pełnomocnik pozostaje w
kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,korespondencję, itp. 3. Oferta
wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna
powinna być sporządzona zgodnie z SWZ, b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:- dokumenty, dotyczące
własnej firmy,
takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we
własnym imieniu; -dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa
pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Przed podpisaniem umowy
(w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić
Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia
gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania
poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 20.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy
Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 20.2.4 ppkt 1) SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 20.2.4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust.4 dotyczące robót budowlanych, które
wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) czynności związane z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego, tj. m.in.: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka,
frezarka, rozkładarka mas bitumicznych;
b) czynności związane z układaniem nawierzchni z masy bitumicznej;
c) czynności związane z układaniem nawierzchni z kostki betonowej;
d) czynności związane z montażem kanalizacji deszczowej.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 129 z późn. zm.). Do Wykonawców
podlegających wykluczeniu
w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.