eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sicienko › Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku. Zadanie 1 pn. Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku - etap I Zadanie 2 pn. Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku - etap IIOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku. Zadanie 1 pn. Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku – etap I
Zadanie 2 pn. Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SICIENKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrotecka

1.5.2.) Miejscowość: Sicienko

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-014

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 31 17 431/432

1.5.8.) Numer faksu: 52 31 17 400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sicienko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku. Zadanie 1 pn. Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku – etap I
Zadanie 2 pn. Przebudowa i rozbudowa centrum sportu w Sicienku – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae8c1d4c-9b15-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055469

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039884/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae8c1d4c-9b15-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie wniosków, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu: platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl w języku polskim.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do zakładek: Formularze do komunikacji oraz zakładki Oferty/wnioski.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w „Instrukcji użytkowania systemu” https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ oraz https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacja-w postępowaniu-3.2_20211016.pdf oraz Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator Danych Osobowych (ADO)
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Sicienko
2. Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Krzysztof Dziemian
3. Cel przetwarzania:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego i ewentualnego zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w razie wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) (ustawa Pzp), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
4. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zawarcia umowy i jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) Przysługuje Państwu
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2) Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Odbiorcy danych:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
2) właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3) firmy świadczące usługi na rzecz Administratora, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego;
4) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 18027528,39 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania inwestycyjnego (nazywanego dalej „Inwestycją”) jest przebudowa boiska piłkarskiego oraz budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego, wraz z wewnętrznymi instalacjami wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi, jego wyposażeniem stałym i ruchomym oraz zagospodarowaniem terenu w ramach przebudowy i rozbudowy Centrum Sportu w Sicienku. Inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr 40/6, 35/18, 99/9, 39, 27 obr. ew. Sicienko, usytuowanych pomiędzy ul. Sportową i ul. Bydgoską w Sicienku, będących własnością Inwestora.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. który wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej zostanie spełniony jeżeli potwierdzi go co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo wykonawcy łącznie wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wymaganej wysokości.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami wiedzy technicznej minimum 2 (dwie) roboty budowalne, polegające na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 obejmującej roboty konstrukcyjne, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne i wykończeniowe każda.
1.4.2. Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami wiedzy technicznej co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie boiska do piłki nożnej trawiastego o pow. co najmniej 6000,00 m2
1.4.3. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
a) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika budowy polegające na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
b) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
c) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
d) osobę, która będzie pełnić będzie funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej co najmniej w specjalności przewodowej określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres co najmniej 9 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży na budowie lub przebudowie budynku o pow. użytkowej co najmniej 600 m2 każde z wykazanego doświadczenia;
e) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwukrotnie przez okres do najmniej 4 miesięcy funkcji kierownika robót w ww. branży.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców składających wspólną ofertę:
2.1. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
UWAGA nr 2: Doświadczenie określone w ramach warunków z ppkt 1.4.1 i 1.4.2 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega sumowaniu, tj. co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wymaganym doświadczeniem określonym w pkt 1.4.1 lub pkt 1.4.2 lub obu warunkach. Analogiczne zastrzeżenie ma zastosowanie do podmiotów udostępniających zasoby, w przypadku polegania przez wykonawcę na ich zasobach w celu wykazania spełnienia warunku. W takim przypadku odpowiednio Wykonawca lub podmiot udostępniających zasoby, którego zdolności są wykazywane, będzie wykonywał roboty lub usługi, które potwierdza.
2.2. przesłanka niepodlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt7. -9., oceniana będzie odrębnie dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale VII pkt 1 SWZ. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu roboty budowlanej i jej wartości, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) –opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - Załącznik nr 4 do SWZ.
2.2. Dowodów określających należyte wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w ppkt 2.1. powyżej. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
b) Jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej inne odpowiednie dokumenty dla wykazywanych robót budowlanych.
2.3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - Załącznik nr 5 do SWZ;
2.4. Dowodów na potwierdzenie sytuacji finansowej wykonawcy. Dowodami są:
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w zdaniu pierwszym, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że oferowane rozwiązanie równoważne jest zgodne z warunkami zamówienia, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia. Rozdział V SWZ pkt 15.
2. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
3. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na zasadach określonych w art. 107 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

15. Wykonawca może złożyć w ofercie rozwiązania równoważne do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj.: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko, Nr rachunku: 57 8142 1046 0000 0127 5000 0013, wpisując w tytuł przelewu nazwę zadania na jakie jest wnoszone.
6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, wykonawca przekaże zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy e-zamówienia

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 29 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.