eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa: w części 1: narzędzi chirurgicznych dla małych i dużych zwierząt;w części 2: narzędzi ortopedycznych dla małych zwierząt; w części 3: narzędzi ortopedycznych dla dużych zwierząt.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa: w części 1: narzędzi chirurgicznych dla małych i dużych zwierząt;w części 2: narzędzi ortopedycznych dla małych zwierząt; w części 3: narzędzi ortopedycznych dla dużych zwierząt.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gagarina 11

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa: w części 1: narzędzi chirurgicznych dla małych i dużych zwierząt;w części 2: narzędzi ortopedycznych dla małych zwierząt; w części 3: narzędzi ortopedycznych dla dużych zwierząt.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99b70a89-97c3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99b70a89-97c3-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) poczty elektronicznej: dzp@umk.pl,
lub
2) platformy e- Zamówienia („Platforma”) https://ezamowienia.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuję wyłącznie przy
użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz.
2452). Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10 MB,
oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi
max 5 MB.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 2247),
zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: 1) .zip; 2).7Z.Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Ze względu na niskie ryzyko
naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie
plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF
zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z
dokumentem podpisywanym.Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. osobistym i kwalifikowanym, może doprowadzić do problemów w
weryfikacji plików.Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli wykonawca
pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek
zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne
będzie z koniecznością odrzucenia W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) może odbywać się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
Platformie e- Zamówienia.Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID
postępowania). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i
wniosków służących do zadawania pytań o wyjaśnienie treści SWZ.Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej,
na adres email: dzp@umk.pl.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150
MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza). Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, przyjmuje się datę ich przekazania na ezamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest Pan Jakub Rutkowski, kontakt:
iod@umk.pl, telefon 656 611 27 42;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty – również zawarciem i realizacją umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia postępowania, a także nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 90-DZP.261.005.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych dla małych i dużych zwierząt, zwanego dalej „sprzętem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi ortopedycznych dla małych zwierząt, zwanego dalej „sprzętem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi ortopedycznych dla dużych zwierząt, zwanych dalej „sprzętem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają niżej określony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej:

- w zakresie części 1 zamówienia: wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – przynajmniej 1 dostawę narzędzi chirurgicznych, o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie części 1 zamówienia:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wraz z ofertą wykonawca musi złożyć niżej wskazane przedmiotowe środki dowodowe:
1) w zakresie cz. I:
a) deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745
z dnia 5 kwietnia 2017 r. – z wyłączeniem poz. 86 – 87 w tabeli I oraz poz. 9 – 12 w tabeli II, opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznika nr 1a do SWZ,
b) karty charakterystyki oferowanych produktów, zawierające co najmniej: zdjęcie, wymiary, nazwę producenta, model i typ oferowanego towaru – wyłącznie w przypadku zaoferowania towarów równoważnych (zamienników) - umożliwiające weryfikację zgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ,
2) w zakresie cz. II:
a) deklaracja zgodności w zakresie spełniania przez oferowane produkty, wskazanych w OPZ norm dotyczących jakości materiałów, z których te produkty zostały wykonane,
b) katalogi lub foldery lub karty charakterystyki oferowanych produktów, zawierające co najmniej symbol, ilość otworów w płytkach, wymiary płytek i śrub, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ,
3) w zakresie cz. III:
a) katalogi lub foldery lub karty charakterystyki oferowanych produktów, zawierające informacje umożliwiające weryfikację zgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1c do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) w zakresie cz. I:
a) deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745
z dnia 5 kwietnia 2017 r. – z wyłączeniem poz. 86 – 87 w tabeli I oraz poz. 9 – 12 w tabeli II, opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznika nr 1a do SWZ,
b) karty charakterystyki oferowanych produktów, zawierające co najmniej: zdjęcie, wymiary, nazwę producenta, model i typ oferowanego towaru – wyłącznie w przypadku zaoferowania towarów równoważnych (zamienników) - umożliwiające weryfikację zgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ,
2) w zakresie cz. II:
a) deklaracja zgodności w zakresie spełniania przez oferowane produkty, wskazanych w OPZ norm dotyczących jakości materiałów, z których te produkty zostały wykonane,
b) katalogi lub foldery lub karty charakterystyki oferowanych produktów, zawierające co najmniej symbol, ilość otworów w płytkach, wymiary płytek i śrub, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ,
3) w zakresie cz. III:
a) katalogi lub foldery lub karty charakterystyki oferowanych produktów, zawierające informacje umożliwiające weryfikację zgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1c do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) W części 1 zamówienia: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy, 00/100);
2) W części 2 zamówienia: 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset, 00/100);
3) W części 3 zamówienia: 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc, 00/100);
przed upływem terminu składania ofert.
4) Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).
5) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego o numerze:
PL 87 1160 2202 0000 0000 3281 1137 kod BIC (SWIFT): BIGBPLPW, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr ref.: 90-DZP.261.005.2023 – część …..”.
6) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej w ust. 3 niniejszego rozdziału, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
9) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa pzp.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy z którego zostało wniesione..

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

-w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącym załącznik nr 3a składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a oświadczenie na załączniku nr 3b składa wykonawca lub wykonawcy spełniający warunki udziału, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- pełnomocnictwa upoważniającego do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w projekcie umowy załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym na Platformie wymaga, aby Wykonawca posiadał aktywowane konto na Platformie. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej – „Oferta wnioski i prace konkursowe” dostępnej pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty- 5.2.pdf.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.