eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wo堯w › Zakup oleju opa這wego lekkiego do Szko造 Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie WielkiejOg這szenie z dnia 2023-01-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup oleju opa這wego lekkiego do Szko造 Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Wo堯w

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935000

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rynek 34

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wo堯w

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroc豉wski

1.5.7.) Numer telefonu: 713191305

1.5.8.) Numer faksu: 713191303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://bip.wolow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup oleju opa這wego lekkiego do Szko造 Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-b6d1647c-9be7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00055189

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00054209/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.5 Zakup oleju opa這wego na potrzeby SP w Krzydlinie Wielkiej

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow - "Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego"

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): a) Zamawiaj帷y informuj, 瞠 dane osobowe pozyskane w zwi您ku z przeprowadzeniem niniejszego post瘼owania przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporz康zenie RODO" w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego
b) Administratorem danych osobowych jest Zamawiaj帷y. Podstaw prawn przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zam闚ie publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a tak瞠 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
c) Dane osobowe b璠 przetwarzane, z uwzgl璠nieniem przepis闚 prawa, w celu:
 przeprowadzenie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego,
 zawarcia i realizacji umowy z wy這nionym w niniejszym post瘼owaniu wykonawc,
 dokonania rozliczenia i p豉tno軼i zwi您anych z realizacj umowy,
 przeprowadzenie ewentualnych post瘼owa kontrolnych i / lub audytu przez kom鏎ki Zamawiaj帷ego i inne uprawnione podmioty,
 udost瘼nienie dokumentacji post瘼owania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
 archiwizacji post瘼owania.
d) Dane osobowe b璠 ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
e) Dane osobowe b璠 przechowywane przez okres obowi您ywania umowy a nast瘼nie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotycz帷ymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestnik闚 post瘼owania.
f) Osobie, kt鏎ej dane dotycz przys逝guje na warunkach okre郵onych w przepisach Rozporz康zenia RODO:
 prawo dost瘼u do danych (art. 15),
 prawo sprostowania danych (art. 16),
 prawo do usuni璚ia danych (art. 17),
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) Osobie, kt鏎ej dane dotycz nie przys逝guje:
a) prawo do usuni璚ia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporz康zenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 Rozporz康zenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o kt鏎ym mowa w art. 21 Rozporz康zenia RODO,
h) Podanie danych jest dobrowolne, jednak瞠 ich niepodanie mo瞠 uniemo磧iwi Zamawiaj帷emu dokonanie oceny spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz zdolno軼i wykonawcy do nale篡tego wykonania zam闚ienia, co skutkowa mo瞠 wykluczeniem wykonawcy z post瘼owania lub odrzuceniem jego oferty.
i) Wyst徙ienie z 膨daniem o kt鏎ym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia niniejszego post瘼owania. Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania lub umowy.
j) Wykonawca pozyskuj帷 dane osobowe na potrzeby sporz康zenia oferty zobowi您any jest wype軟i obowi您ki wynikaj帷e m. in. z art 13 i 14 Rozporz康zenia RODO. Wykonawca sk豉daj帷 ofert sk豉da o鈍iadczenie dotycz帷e przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa ok. 6396 litr闚 oleju opa這wego lekkiego do Szko造 Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej, na sezon grzewczy, terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy lub do wcze郾iejszego wyczerpania 鈔odk闚 finansowych przeznaczonych na realizacj zadania. Olej opa這wy musi spe軟ia parametry nie gorsze ni okre郵one poni瞠j:
a) lepko嗆 kinematyczna w temperaturze 20 stopni C: nie wi瘯sza ni 6,00 mm2/s
b) temperatura zap這nu: nie mniej ni 56 stopni C
c) temperatura p造ni璚ia : nie wy窺za ni -20 stopni C
d) zawarto嗆 siarki: nie wi璚ej ni 0,10 % m/m
e) warto嗆 opa這wa: nie mniejsza ni 42,6 MJ/kg
f) g瘰to嗆 w temperaturze 15 stopni C: nie wy窺za ni 860kg/m3
g) barwa czerwona
2. Cena oleju opa這wego powinna zawiera koszty transportu i roz豉dunku do zbiornik闚 wskazanych przez zamawiaj帷ego.
3. Dostarczany olej opa這wy musi spe軟ia warunki jako軼iowe, okre郵one przez Polsk Norm PN-C-96024:2020-12 w zakresie oleju opa這wego lekkiego gatunku L-1oraz wymagania okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Finans闚 z dnia 20 sierpnia2010r., w sprawie znakowania i barwienia wyrob闚 energetycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1822), a tak瞠 wymagania wynikaj帷e z Rozporz康zenia Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016r.,w sprawie wymaga jako軼iowych dotycz帷ych zawarto軼i siarki dla olej闚 oraz rodzaj闚 instalacji i warunk闚, w kt鏎ych b璠 stosowane ci篹kie oleje opa這we (Dz.U. z 2016r. poz. 2008).
4. Dostawa oleju odbywa si b璠zie sukcesywnie.
5. Pojedyncza dostawa wynosi b璠zie minimum 1.800 litr闚, a w wyj徠kowych przypadkach nie mniej ni 1.000 litr闚.
6. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo zwi瘯szenia lub zmniejszenia wielko軼i dostaw w stosunku do zapotrzebowania okre郵onego w opisie przedmiotu zam闚ienia w przypadku zaistnienia okoliczno軼i na kt鏎e Zamawiaj帷y nie ma wp造wu, np. niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych.
7. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pe軟ej ilo軼i zapotrzebowania okre郵onego w opisie zam闚ienia.
8. Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialno嗆 Wykonawcy:
a) Wykonawca zobowi您any b璠zie dostarcza przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres trwania umowy
b) dostawa towar闚 nast瘼owa b璠zie transportem Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
c) Wykonawca powinien posiada do swojej dyspozycji odpowiedni 鈔odek transportu, za pomoc kt鏎ego b璠 odbywa造 si dostawy, tj. specjalistyczn autocystern zaopatrzon w urz康zenia wydawcze posiadaj帷e wa積e cechy legalizacyjne- instalacj pomiarow przewo幡 do wydawania paliw ciek造ch, wskazuj帷 dok豉dn ilo嗆 wydanego oleju opa這wego w warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r., w sprawie wymaga, kt鏎ym powinny odpowiada instalacje pomiarowe do ci庵貫go i dynamicznego pomiaru ilo軼i cieczy innych ni woda, oraz szczeg馧owego zakresu bada i sprawdze wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrz康闚 pomiarowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., 1619). Urz康zenia te powinny posiada wa積e 鈍iadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urz康 Miar.
d) wielko嗆 i termin ka盥orazowej dostawy okre郵i Zamawiaj帷y wed逝g bie膨cych potrzeb, sk豉daj帷 Wykonawcy zam闚ienia w terminie minimum 2 dni od daty wymaganej dostawy oleju.
e) zam闚ienia Zamawiaj帷y b璠zie sk豉da Wykonawcy telefonicznie (potwierdzone e-mailem)
f) w nag造ch przypadkach korekta zam闚ienia dokonywana b璠zie telefonicznie.
g) w imieniu Zamawiaj帷ego zg這sze zapotrzebowania na dostawy dokonywa b璠zie dyrektor szko造
h) o przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca b璠zie mia obowi您ek zawiadomi Zamawiaj帷ego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
i) Dostawy oleju opa這wego b璠 mog造 by realizowane przez Wykonawc w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedzia趾u do pi徠ku z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
j) ilo嗆 dostarczonego towaru oleju opa這wego b璠zie weryfikowana przez Zamawiaj帷ego lub upowa積ionego przez Zamawiaj帷ego pracownika. Miernikiem dostarczonego oleju opa這wego b璠 wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowo膨cej olej.
k) dostawy oleju opa這wego b璠 odbywa si w temperaturze referencyjnej 15蚓.
l) dowodem zrealizowania ka盥orazowej dostawy b璠zie pisemne potwierdzenie przyj璚ia towaru, dokonane przez dyrektora szko造 lub upowa積ionego przez dyrektora szko造 pracownika.
m) w przypadku stwierdzenia brak闚 lub wad w dostarczanym towarze, Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawc uzupe軟ienia lub wymiany towaru na wolny od wad.
n) Do ka盥ej dostawy oleju opa這wego musi by do陰czone 鈍iadectwo jako軼i oleju opa這wego potwierdzaj帷e spe軟ianie warunk闚 okre郵onych w niniejszym post瘼owaniu.
o) w przypadku dostarczenia oleju opa這wego bez dokumentu, o kt鏎ym mowa w ppkt. l), lub towaru niezgodnego z obowi您uj帷 norm lub z這穎n ofert, Zamawiaj帷emu przys逝giwa b璠zie prawo do odmowy przyj璚ia towaru. Ewentualne szkody powsta貫 z tego tytu逝 pokryje Wykonawca zam闚ienia.
p) w przypadku zastrze瞠 co do jako軼i dostarczonego oleju opa這wego Zamawiaj帷y powiadomi o powy窺zym fakcie Wykonawc i w obecno軼i jego przedstawiciela pobrane zostan pr鏏ki zakwestionowanej dostawy oleju opa這wego, w celu poddania ich badaniom w niezale積ym laboratorium badawczym.
q) w przypadku stwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrze瞠 co do jako軼i oleju opa這wego, Wykonawca dostarczy olej opa這wy o w豉軼iwych parametrach technicznych w ilo軼i, kt鏎a zosta豉 zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obci捫ony zostanie kosztami badania pr鏏ek, kosztami usuwania awarii urz康ze lub kosztami ich wymiany, je瞠li zastosowany olej opa這wy, niespe軟iaj帷y wymog闚 jako軼iowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.
r) podstaw do obci捫enia Wykonawcy kosztami napraw b璠zie protok馧 ogl璠zin (napraw) uszkodzonych urz康ze.
9. Pozosta貫 warunki zosta造 przedstawione we wzorze Umowy, stanowi帷ej za陰cznik do niniejszego pisma.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. Spe軟iaj warunek, posiadania zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym. Zamawiaj帷y nie precyzuje warunku i odst瘼uje od wymagania podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w tym zakresie.

2. Spe軟iaj warunek, posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:,
W celu potwierdzenia spe軟iania powy窺zego warunku Wykonawca winien wykaza, 瞠 posiada aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki zgodnie z ustaw z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.), obowi您uj帷 w okresie trwania umowy, w zakresie odpowiadaj帷ym przedmiotowi niniejszego zam闚ienia.
Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek nie podlega sumowaniu, tj. ka盥y z wykonawc闚 musi wykaza si posiadaniem w/w uprawnienia.

3. Spe軟iaj warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiaj帷y nie precyzuje warunku i odst瘼uje od wymagania podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w tym zakresie.

4. Spe軟i warunek zdolno軼i technicznej lub zawodowej.
Kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 skierowanych do realizacji zam闚ienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona -
Dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia na czas potrzebny do wykonania przedmiotu zam闚ienia, w liczbie minimum: 1 kierowca posiadaj帷y uprawnienia ADR do przewozu materia堯w niebezpiecznych.
Obowi您ek posiadania uprawnie ADR wynika z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towar闚 niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 756).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) aktualna koncesja na obr鏒 paliwami ciek造mi, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki zgodnie z ustaw z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.), obowi您uj帷 w okresie trwania umowy, w zakresie odpowiadaj帷ym przedmiotowi niniejszego zam闚ienia.
b) Wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wed逝g za陰cznika nr 7,

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Na ofert sk豉daj si nast瘼uj帷e dokumenty i za陰czniki:
1) Formularz ofertowy – wype軟iony i podpisany przez wykonawc.
2) O鈍iadczenie Wykonawcy o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wype軟ione i podpisane przez wykonawc. O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia, spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu odpowiednio na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane przez zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z w豉snym o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w pkt.2, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.
4) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt.2 sk豉da ka盥y z wykonawc闚 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
5) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚 w przypadku o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy sk豉daj o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonuj poszczeg鏊ni wykonawcy.
6) ZOBOWI╴ANIE do oddania do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia je瞠li Wykonawca w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby.
7) Pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik/ do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia – dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
8) Uzasadnienie zastrze瞠nia dokument闚 wskazanych w formularzu ofertowym jako tajemnicy przedsi瑿iorstwa (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane/dostawy/us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczeg馧owy opis znajduje si we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-01 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 09:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Dodatkowa obligatoryjna przes豉nka wykluczenia z post瘼owania, tj.: Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si
Wykonawc, w stosunku do kt鏎ego zachodzi kt鏎akolwiek z okoliczno軼i wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022r o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych
ochronie bezpiecze雟twa narodowego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.