eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 1 w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2021-05-14


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00055188 z dnia 2021-05-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 1 w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510884205

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.sadej@uwm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uwm.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 1 w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e8fd572-b4a0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024651/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.28 Zadania remontów w Domach Studenckich - Fundacja Żak UWM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów,elektronicznychkopiidokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacjielektronicznejokreślają:Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania ofertydlaWykonawcydostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stroniegłównejPlatformyhttps://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, natomiast Instrukcjapodadresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje2. Minimalne wymaganiatechniczneumożliwiającekorzystanie ze Strony https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu toprzeglądarkainternetowa InternetExplorer, Chrome i FireFox, z włączoną obsługą języka Javascript,akceptującapliki typu „cookies”oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej256kbit/s.https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu jest zoptymalizowana dla minimalnejrozdzielczościekranu1024x768 pikseli.3. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresiecałej ofertywynosi 10plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MBkażdy.4.Szczegółoweinformacje dotyczące, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczaniaczasuprzekazaniadanych określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcjaskładaniaoferty dlaWykonawcy dostępne na stronie Platformy, w których określono w szczególnościże:4.1.Szyfrowanieofert odbywa się automatycznie przez system.4.2. Za datę przekazaniaoferty,wniosków,zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznychkopiidokumentów luboświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazaniadoZamawiającego podpisanejkwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lubpodpisemosobistym, w drugim krokuskładania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” iwyświetleniukomunikatu, że oferta zostałazłożona.4.3. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone wjęzykupolskim, z zachowaniem postacielektronicznej, a do danych zawierających dokumentytekstowe,tekstowo-graficzne stosuje się:.txt; .rft;.pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx;.pptx;.csv, 7-zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogiokreślonewrozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.wsprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawieswobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie oochroniedanych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samymdane osobowepodane przezWykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie zprzepisamikrajowymi.2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wOlsztynie, ul.M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, 3. DaneosoboweWykonawcyprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanymzprzedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4. Odbiorcamiprzekazanychprzez Wykonawcędanych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnionazostaniedokumentacjapostępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6Ustawy z 6września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.5. Dane osobowe Wykonawcy zawartew protokolepostępowaniabędą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oudzieleniezamówienia.Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujecały czastrwaniaumowy.6. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje sięwZałączniku nr2 do SWZ.7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcywcelu innym niżcel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzaćdaneosobowe w celuinnym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit.bpowyżej), przed takimdalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tyminnymcelu oraz udzieli jejwszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2RODO.8.Wykonawca jestzobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, dowypełnieniawszystkichobowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych zudziałem wprzedmiotowympostępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązkiinformacyjne z:- art.13 RODOwzględem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od którychdane teWykonawcabezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lubdokumentówskładanych nażądanie Zamawiającego,- art. 14 RODO względem osób fizycznych,których daneWykonawcapozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazujeZamawiającemu wtreści ofertylub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.9. W celuzapewnienia, żeWykonawcawypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionychinteresówosoby trzeciej,której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu,Wykonawcaskładaoświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnychprzewidzianych w art. 13lub art.14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 doSWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający informuje, że:-Zamawiającyudostępniadane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczącewyrokówskazujących iczynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochronyprawnej, októrych mowaw dziale IX Ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.- Udostępnianieprotokołu izałącznikówdo protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiemtych, októrych mowa wart. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowelubetniczne, poglądypolityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność dozwiązkówzawodowych orazprzetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych wcelujednoznacznego zidentyfikowaniaosoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualnościluborientacji seksualnej tej osoby),zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. -Wprzypadku korzystania przez osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego,zuprawnienia, o którym mowa w art. 15ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcydouzyskania od administratora potwierdzenia, czyprzetwarzane są dane osobowe jegodotyczące,prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym oodpowiednich zabezpieczeniach, o którychmowa wart. 46 RODO, związanych z przekazaniem jegodanych osobowych do państwa trzeciegoluborganizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymaniaprzez Wykonawcę od administratorakopiidanych osobowych podlegających przetwarzaniu),Zamawiający może żądać od osobywystępującej zżądaniem wskazania dodatkowych informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub datyzakończonego postępowania o udzieleniezamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której daneosobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowanialubuzupełnienia danych osobowych), nie możenaruszać integralności protokołu postępowania orazjegozałączników.- W postępowaniu o udzieleniezamówienia zgłoszenie żądaniaograniczeniaprzetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danychosobowychdo czasu zakończenia tego postępowania.- Wprzypadku gdy wniesienie żądaniadotyczącego prawa, októrym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,spowoduje ograniczenie przetwarzaniadanych osobowychzawartych w protokole postępowania lubzałącznikach do tego protokołu, od dniazakończeniapostępowania o udzielenie zamówieniaZamawiający nie udostępnia tych danych, chybaże zachodząprzesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 138/2021/TP/DZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kanafojskiego 1 w Olsztynie.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach nr 1a) do SWZ - dokumentacja techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największąliczbę punktówobliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:2. Oferty zostaną ocenione zapomocą systemupunktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. w zakresie warunku wskazanego w art. 112 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże:1.1.1. realizację robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanej w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej, tj. polegających na realizacji minimum dwóch robót budowlanych (malarskich) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto), każda.1.1.2. że dysponuje lub będzie dysponował osobami w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. Minimum jeną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.Uwaga:Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.: 1.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ;1.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.: 1.1.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg Załącznika nr 8 do SWZ;1.2. Wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, 3. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ, 4. wypełnione i podpisane zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy), 5. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, 6. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w następujących przypadkach:a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – o czas występowania siły wyższej,b) przestojów i zwłoki zawinionych przez Zamawiającego.3. W przedstawionych i opisanych powyżej przypadkach wystąpienia zwłoki strony ustalą nowe terminy realizacji.4. Przypadki zmiany umowy określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby. Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy.6. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-01

2021-05-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.