eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu".Ogłoszenie z dnia 2023-01-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania
z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 8

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bip.legnica.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania
z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efd1fb11-98bd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037333/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa ulicy B.Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www,platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) www.platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej- kodowanieUTF8,
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób
niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl, w szczególności, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert Taka oferta nie będzie brana pod uwagę - narusza art. 221 uPzp.6. Zamawiający dopuszczawykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .rtf,. .odt., jpg; ods; xls; xlix; .csv - ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, 7Z.
8. Zamawiający nie dopuszcza formatów np.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach-formatach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże prawidłowo – zgodnie z prawem – jako tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku nazwanym „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum ZIP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1) i zgodnie z art 74 ust. 4 uPzp z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – t.j. z późniejszymi zmianami).
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78-80 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ma Pani/Pan do:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM.RZP.271.6.1.374.51.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje:
„Przebudowę ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu”, polegającą na:
1) przebudowie ulicy Limanowskiego na podstawie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 80/2017 z 23.02.2017 r.
2) wymianie nawierzchni ulicy i chodników w obrębie skrzyżowania ulic Kamiennej, Kościelnej i Limanowskiego
- wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Realizacja podzielona na 2 etapy:
1) Etap 1 – wykonanie co najmniej 50% wartości zamówienia,
2)Etap 2-wykonanie pozostałej części zamówienia (zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego)
3. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje, m.in.:
1) opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie czasowej oraz stałej organizacji ruchu;
2) przebudowę ulicy Limanowskiego poprzez zmianę geometrii jezdni wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną i Kościelną, rozbudowę parkingu, przebudowę chodników i zatoki postojowej dla autobusów, oświetlenia i kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji i zagospodarowanie zieleni wraz
z aktualizacją i uzyskaniem uzgodnień branżowych z gestorami sieci wymaganych uzupełnień do uzgodnień i/lub aktualizacji uzgodnień;
3) wymianę nawierzchni ulicy i chodników w obrębie skrzyżowania ulic Kamiennej, Kościelnej i Limanowskiego wraz z uzyskaniem stosownych, wymaganych przepisami prawa pozwoleń, opinii i decyzji;
4) dostawę i montaż tablicy informacyjnej z oznaczeniem słownym i logo Polskiego Ładu. Tablicę należy wykonać zgodniej z wymogami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym w załączeniu – lokalizacja tablicy w uzgodnieniu z Użytkownikiem – Zarządem Dróg Miejskich;
5) uaktualnienie/uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, opinii, zlecenie opracowań wraz z zatwierdzeniem np. projektów organizacji ruchu, itp., niezbędnych do realizacji zamówienia;
6) po zakończeniu budowy przywrócenie istniejących dróg, wykorzystywanych jako dojazd do budowy do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót;
7) przekazanie obiektu Zamawiającemu wraz z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie.

ZAKRES ZAMÓWIENIA obejmuje pełny proces robót budowlanych, z wykonaniem wszystkich koniecznych robót rozbiórkowych, demontażowych, budowlanych, instalacyjnych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy odpadów, związane z realizacją zadania. Wykonawca musi uwzględnić zorganizowanie wszelkich robót i prac montażowych w sposób zapewniający dostęp do posesji, dojazd/dostęp do obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych, usługowych; zapewnienie dojazdu dla pojazdów uprzywilejowanych np. pogotowie, straż pożarna, policja, oraz zachowania zasad bezpieczeństwa poprzez np. zabezpieczenie wykopów, oznakowanie, kładki i przejścia itp.

4. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentach, w tym między innymi w swz: projekt umowy – Rozdział 3 swz i Rozdział 4 swz „Dokumentacja projektowa”:
a) Projekt budowlany w tym projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt wykonawczy,
c) Opinia geotechniczna,
d) SSTWiORB,
e) Decyzja Nr 80/2017 z 23.02.2017 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Zatrudnienie - Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące/poniższe czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.):
- wykonywania robót drogowych
- wykonywania robót sanitarnych
- wykonywania robót elektrycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi: min 60 miesięcy – max. 72 miesiące

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1. uPzp,
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej
1.1. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł brutto; informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganej przez zamawiającego informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej np. świadczenie Wykonawcy.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni ww. warunek samodzielnie.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

2. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:
2.1. Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej: dwa zadania:
- jedno zadanie: obejmujące wykonanie drogi klasy min. L w terenie zabudowy, o nawierzchni bitumicznej, o długości w jednym ciągu min. 200mb wraz z uzbrojeniem: oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, usuwaniem kolizji;
- jedno zadanie: obejmujące budowę lub przebudowę nawierzchni: chodnika, drogi, skweru placu, ciągu pieszo-jezdnego lub parkingu, wykonaną z betonowej kostki brukowej o powierzchni minimum 1.000m² w terenie zabudowy
- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli podmiot, który wykazuje doświadczenie zawodowe w ramach Konsorcjum przy wykazanym jako doświadczenie zawodowe zadaniu - musi wykazać bezpośredni udział i wykonanie zakresu robót tożsamych, z wykazywanymi jako doświadczenie zawodowe w przedmiotowym postępowaniu.
UWAGA:
- Wykonawca, członek konsorcjum, podwykonawca lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca powyższe doświadczenie może wykazać w jednym lub w dwóch odrębnych zadaniach,
- powyższe doświadczenie Wykonawca, członek konsorcjum, podwykonawca lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca - musi wykazać jako doświadczenie tylko jednego podmiotu – dwa zadania.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
2.2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
1) Kierownik budowy:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 – tekst jednolity z późń. zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na min. dwóch zadaniach:
- jedno zadanie: obejmujące wykonanie drogi klasy min. L w terenie zabudowy, o nawierzchni bitumicznej, o długości w jednym ciągu min. 200mb wraz z uzbrojeniem: oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, usuwaniem kolizji;
- jedno zadanie: obejmujące budowę lub przebudowę nawierzchni: chodnika, drogi, skweru, placu, ciągu pieszo-jezdnego lub parkingu, wykonaną z betonowej kostki brukowej o powierzchni minimum 1.000m² w terenie zabudowy
UWAGA:
- kierownik budowy - powyższe doświadczenie może wykazać w jednym lub w dwóch odrębnych zadaniach,

2) Kierownik robót elektrycznych:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 – t.j. z późń. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.

3) Kierownik robót sanitarnych:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń , wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 – t.j. z późń. zm.) i ubezpieczona
od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go [ppkt. 2.2. od 1) do 3)] łącznie.

3. Osoby na stanowiskach wymienionym powyżej mogą być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którym – zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.załącznik nr 1-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.załącznik nr 1- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. załącznik nr 2 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wymaganego doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami, podstawą/formą zatrudnienia osób wymaganych /wyszczególnionych w pkt VI ppkt 2.2.2. od 1) do 3)/ IDW;
3. załącznik nr 3 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
4. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem oferty; kwota min. 2.500.000,- zł brutto. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganej przez zamawiającego informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej -np. oświadczenie Wykonawcy.
4. załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
5. Rozdział nr 5 – Formularz cenowy
6. załącznik nr 8 – na podstawie wzoru kosztorysu – KOSZTORYS OFERTOWY;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,lub innego właściwego rejestru:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – pkt 12 „Formularza oferty” – Rozdział 1 swz;
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy
- zapis/wymóg pkt 3) stosuje się odpowiedni do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
- zapisy/wymogi pkt 1) - 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;
2. załącznik nr 6 - warunki zmian umowy;
3. załącznik nr 7 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO;
4. załącznik nr 9 – gwarancja jakości

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości: 20.000,00 PLN – dwadzieścia tysięcy złotych
2. Wykonawca wadium musi wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa:
- w art. 98 ust.1 tj.
pkt 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
pkt 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
- oraz w art. 98 ust. 2.
3. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego.
5.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu; płatne przelewem na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Legnica nr 20124014731111000025212109. Wniesienie wadium w pieniądzu winno nastąpić w terminie gwarantującym wpływ pieniędzy na konto Zamawiającego najpóźniej w dniu i w godzinie składania oferty.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2) – 4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 uPzp.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) uPzp; zostanie odrzucona.
10. Ustawa Pzp określa okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego przepadku.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. VII.IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik nr 1 –oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych, informacji lub oświadczenia woli danego podmiotu.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmian umowy - załącznik nr 6 do IDW - Rozdział 2 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem z Programu - Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstępna Promesą nr Edycja2/2021/5860/PolskiLad z dnia 14.06.2022r. z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Legnica inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.