eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w RykachOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RYCKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Rykach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leona Wyczółkowskiego 10a

1.5.2.) Miejscowość: Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: promocja@ryki.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ryki.powiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1239a783-9805-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054983

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze
postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 344). W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja” oraz poczty elektronicznej – adres: promocja@ryki.powiat.pl. Ofertę należy złożyć
wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy znajdują się w
zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” - Instrukcja dla Wykonawcy. Zamawiający
określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w szczególności w
formatach: rtf, pdf ,xps, odt, doc, docx. Zaleca się wykorzystywanie plików w formacie pdf. Oferty,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2
ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670). Ofertę
składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pozostałe informacje dostępne są w swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Rycki (adres: ul.
Wyczółkowskiego 10 a, 08-500 Ryki, tel. kontaktowy: tel. 81 865 74 50) reprezentowany przez Starostę Ryckiego.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo
zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RM.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach”. Zadanie obejmuje: a) rozbudowę budynku celem dodania dodatkowych funkcjonalności: saunarium składającego się z dwóch saun suchych, sauny mokrej, tężni solankowej, pomieszczenia masażu oraz dodatkowych atrakcji, pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń usługowych zgodnie z załączonym programem funkcjonalno- użytkowym - załącznik nr 8b;
b) zastosowanie niskoemisyjnego układu kogeneracyjnego wraz z pompami ciepła składającego się z agregatu kogeneracyjnego o znamionowej mocy elektrycznej czynnej około 80 kWe i znamionowej mocy cieplnej co najmniej 120 kWth (z możliwością zwiększenia mocy elektrycznej co najmniej do 120 kWe oraz proporcjonalnego zwiększenia mocy cieplnej poprzez modernizację na terenie pływalni bez wymiany dotychczas zamontowanych podzespołów agregatu kogeneracyjnego: tj. silnika, prądnicy i sterowników) oraz układu 2 pomp ciepła woda/woda, o łącznej mocy cieplnej dla parametrów 26/45°C około 200 kWth (odzysk ciepła ze ścieków).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą programów funkcjo-nalno – użytkowych (PFU), które stanowią załączniki nr 8a i 8b do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232142-9 - Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45442100-8 - Roboty malarskie

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

71314100-3 - Usługi elektryczne

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie art. 112 ustawy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto;
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy obiektu kubaturowego oraz
- co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej oraz załączy dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
b) wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu kubaturowego oraz
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane należycie oraz załączy dowody określające, czy ta robota została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawca może wykazać się również doświadczeniem w wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych spełniających ww. warunki w ramach zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
c) dysponuje lub będzie dysponować:
1) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
2) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
3) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
4) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
5) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
6) minimum 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie nadzorowania;
7) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie nadzorowania;
8) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie nadzorowania;
9) minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie nadzorowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do swz;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto-ści, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane nale-życie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– inne odpowiednie dokumenty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6b do swz;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do swz;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć przedmiotowe środki dowodowe – „zestawienie parametrów” na potwierdzenie, że oferowane urządzenia spełniają określone w dokumentach zamówienia wymagania/parametry zgodnie z załącznikiem nr 10 a i 10b do swz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

„Zestawienie parametrów” na potwierdzenie, że oferowane urządzenia spełniają określone w dokumentach zamówienia wymagania/parametry zgodnie z załącznikiem nr 10 a i 10b do swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 60 000,00 PLN, (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 32 8724 0005 2001 0005 6515 0002 z dopiskiem „Wadium – znak sprawy RM.272.2.2023”.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnoszenia wadium znajdują się w swz.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot, na zasoby którego
wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy i art. 109 ust. 4.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu (wzór - załącznik nr 4 SWZ) udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca,
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku
wystąpienia którejkolwiek okoliczności określonych w załączniku nr 5 do swz - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa pod adresem: https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.