eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania: Zad. 1: ul. Śniadeckiego 1b/6,3b/2,4c/4, Rostka 1b/5, Zad. 2: Lompy 6c/6,3b/6,12c/6,14b/4, Zad. 3: ul. Patriotów 10a/2,12b/4,20a/3,22b/2Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania: Zad. 1: ul. Śniadeckiego 1b/6,3b/2,4c/4, Rostka 1b/5, Zad. 2: Lompy 6c/6,3b/6,12c/6,14b/4, Zad. 3: ul. Patriotów 10a/2,12b/4,20a/3,22b/2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271505550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 42 948 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zgm.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgm.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania: Zad. 1: ul. Śniadeckiego 1b/6,3b/2,4c/4, Rostka 1b/5, Zad. 2: Lompy 6c/6,3b/6,12c/6,14b/4, Zad. 3: ul. Patriotów 10a/2,12b/4,20a/3,22b/2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75d0b16c-964e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003415/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy z podziałem na 3 zadania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75d0b16c-964e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75d0b16c-964e-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-75d0b16c-964e-11ed-94da-6ae0fe5e7159
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.2120.0002.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3523851,73 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 908650,31 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
Zadanie 1: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy przy ul. Śniadeckiego 1b/6, ul. Śniadeckiego 3b/2, ul. Śniadeckiego 4c/4, ul. Rostka 1b/5
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) rozbiórka i skucie istniejących warstw wykończeniowych,
2) demontaż i osadzenie nowej stolarki drzwiowej,
3) wykonanie nowych posadzek, podłogi należy wykonać tak, aby poziom we wszystkich pomieszczeniach był jednakowy bezprogowy,
4) prace malarskie ścian i sufitów,
5) prace porządkowe,
6) wykonanie instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, domofonowej, antenowej, internetowej,
7) wykonanie dodatkowej nowej instalacji do kuchni i pokoju połączonej z instalacją dzwonkową oraz zakup dwóch urządzeń świetlnych sygnalizujących uruchomienie dzwonka przy drzwiach wejściowych na klatce schodowej,
8) montaż czujnika czadu,
9) biały montaż,
10) montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym,
11) roboty budowlane, murarskie,
12) wywóz i utylizacja gruzu.
Wykonawca w przypadku wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego na drzwi o wymiarach 90/200 jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej wymiany stolarki drzwiowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Sporządzenie dokumentacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z nadzorem. W przypadku technicznego braku możliwości powiększenia otworu drzwiowego (drzwi wejściowe) na 90/200 należy przedłożyć stosowną opinię projektanta z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Stosownie do treści art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. poprzez:
- likwidację progów we wszystkich pomieszczeniach,
- malowanie ścian w jasnych kolorach we wszystkich pomieszczeniach,
- wykonanie w kuchni i w pokoju instalacji dzwonkowej oraz zainstalowanie urządzeń świetlnych sygnalizujących dzwonek przy drzwiach wejściowych na klatce schodowej,
- wymianę drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego na drzwi o wymiarach 90/200 (w miarę możliwości).
Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95:
1) wykonanie robót rozbiórkowych,
2) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
3) demontaż i osadzenie nowej stolarki drzwiowej,
4) wykonanie robót budowlanych,
5) wykonanie robót murarskich,
6) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
7) wykonanie instalacji elektrycznej,
8) wykonanie prac gazowych,
9) wykonanie robót malarskich.
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: dokumentacja pomocnicza – opis, rysunki, rzuty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

4.2.5.) Wartość części: 308469,19 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty został określony w SWZ w rozdziale XXII: "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane i instalacyjne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na urządzenia i przybory

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
Zadanie 2: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy przy ul. Lompy 6c/6, ul. Lompy 3b/6, ul. Lompy 12c/6, ul. Lompy 14b/4
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) rozbiórka i skucie istniejących warstw wykończeniowych,
2) demontaż i osadzenie nowej stolarki drzwiowej,
3) wykonanie nowych posadzek, podłogi należy wykonać tak, aby poziom we wszystkich pomieszczeniach był jednakowy bezprogowy,
4) prace malarskie ścian i sufitów,
5) prace porządkowe,
6) wykonanie instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, domofonowej, antenowej, internetowej,
7) wykonanie dodatkowej nowej instalacji do kuchni i pokoju połączonej z instalacją dzwonkową oraz zakup dwóch urządzeń świetlnych sygnalizujących uruchomienie dzwonka przy drzwiach wejściowych na klatce schodowej,
8) montaż czujnika czadu,
9) montaż 4 sztuk głowic termostatycznych,
10) biały montaż,
11) montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym,
12) roboty budowlane, murarskie,
13) wywóz i utylizacja gruzu.
Wykonawca w przypadku wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego na drzwi o wymiarach 90/200 jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej wymiany stolarki drzwiowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Sporządzenie dokumentacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z nadzorem. W przypadku technicznego braku możliwości powiększenia otworu drzwiowego (drzwi wejściowe) na 90/200 należy przedłożyć stosowną opinię projektanta z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Stosownie do treści art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. poprzez:
- likwidację progów we wszystkich pomieszczeniach,
- malowanie ścian w jasnych kolorach we wszystkich pomieszczeniach,
- wykonanie w kuchni i w pokoju instalacji dzwonkowej oraz zainstalowanie urządzeń świetlnych sygnalizujących dzwonek przy drzwiach wejściowych na klatce schodowej,
- wymianę drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego na drzwi o wymiarach 90/200 (w miarę możliwości).
Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95:
1) wykonanie robót rozbiórkowych,
2) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
3) demontaż i osadzenie nowej stolarki drzwiowej,
4) wykonanie robót budowlanych,
5) wykonanie robót murarskich,
6) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
7) wykonanie instalacji elektrycznej,
8) wykonanie prac gazowych,
9) wykonanie robót malarskich.
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: dokumentacja pomocnicza – opis, rysunki, rzuty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

4.2.5.) Wartość części: 298488,05 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty został określony w SWZ w rozdziale XXII: "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane i instalacyjne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na urządzenia i przybory

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
Zadanie 3: Remont mieszkań dla rodzin z Ukrainy przy ul. Patriotów 10a/2, ul. Patriotów 12b/4, ul. Patriotów 20a/3, ul. Patriotów 22b/2
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) rozbiórka i skucie istniejących warstw wykończeniowych,
2) demontaż i osadzenie nowej stolarki drzwiowej,
3) wykonanie nowych posadzek, podłogi należy wykonać tak, aby poziom we wszystkich pomieszczeniach był jednakowy bezprogowy,
4) prace malarskie ścian i sufitów,
5) prace porządkowe,
6) wykonanie instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, domofonowej, antenowej, internetowej,
7) wykonanie dodatkowej nowej instalacji do kuchni i pokoju połączonej z instalacją dzwonkową oraz zakup dwóch urządzeń świetlnych sygnalizujących uruchomienie dzwonka przy drzwiach wejściowych na klatce schodowej,
8) montaż czujnika czadu,
9) biały montaż,
10) montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym,
11) roboty budowlane, murarskie,
12) wywóz i utylizacja gruzu.
Wykonawca w przypadku wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego na drzwi o wymiarach 90/200 jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej wymiany stolarki drzwiowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Sporządzenie dokumentacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z nadzorem. W przypadku technicznego braku możliwości powiększenia otworu drzwiowego (drzwi wejściowe) na 90/200 należy przedłożyć stosowną opinię projektanta z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Stosownie do treści art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. poprzez:
- likwidację progów we wszystkich pomieszczeniach,
- malowanie ścian w jasnych kolorach we wszystkich pomieszczeniach,
- wykonanie w kuchni i w pokoju instalacji dzwonkowej oraz zainstalowanie urządzeń świetlnych sygnalizujących dzwonek przy drzwiach wejściowych na klatce schodowej,
- wymianę drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego na drzwi o wymiarach 90/200 (w miarę możliwości).
Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95:
1) wykonanie robót rozbiórkowych,
2) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
3) demontaż i osadzenie nowej stolarki drzwiowej,
4) wykonanie robót budowlanych,
5) wykonanie robót murarskich,
6) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
7) wykonanie instalacji elektrycznej,
8) wykonanie prac gazowych,
9) wykonanie robót malarskich.
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: dokumentacja pomocnicza – opis, rysunki, rzuty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

4.2.5.) Wartość części: 301693,07 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty został określony w SWZ w rozdziale XXII: "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane i instalacyjne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na urządzenia i przybory

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie:
Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Wadium z uwzględnieniem postanowień rozdziału XVII SWZ.
6. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:
1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100),
Zadanie nr 2: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100),
Zadanie nr 3: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach opisanych w § 21 w projektowanych postanowieniach umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75d0b16c-964e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Dotyczy sekcji IV 4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej - Termin realizacji zamówienia: Zadanie nr 1, 2, 3 – do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Dotyczy sekcji VI 6.5 - Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 450 ustawy Pzp. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Dotyczy sekcji III 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dzp@zgm.rybnik.pl (nie dotyczy składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.