eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łask › Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości ŁaskOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E – ul. Kilińskiego
w miejscowości Łask

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŁASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Południowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lask.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lask.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E – ul. Kilińskiego
w miejscowości Łask

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df305ed8-9bd2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029113/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E – ul. Kilińskiego w miejscowości Łask”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lask

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lask

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, zwanej dalej „Platformą zakupową” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lask .
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej.
3. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego (Nie dotyczy składania ofert).
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem, w szczególności zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej w sekcji „Komunikaty” (tzw. systemie informacji publicznej). Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy (tzw. systemie informacji prywatnej).
5. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii Platformy zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą innych form komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktowania się z Wykonawcami: zamowienia@lask.com.pl (Nie dotyczy składania ofert).
6. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
7. Szczegółowy regulamin oraz instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dostępne są pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.272.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E
– ul. Kilińskiego w miejscowości Łask”.
1. Zakres zadania podzielony został na:
Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na
prowadzenie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2317E ul.
Kilińskiego
w miejscowości Łask.
Zakres I Etapu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem
wszystkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. W ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje również projekty
czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem w starostwie powiatowym. Wykonawca zobowiązany jest
również do uzyskania zgód właścicieli terenu przyległego w przypadku budowy zjazdów i dojść do furtek ze spadkiem w
kierunku nieruchomości przyległych (lub zastosowania rozwiązań zapobiegających spływowi wód deszczowych na działkę
przyległą z projektowanego zjazdu i/lub dojścia).
2) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z poźn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie
zadania.
3) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową
wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi.
W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:
- W razie konieczności Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
- W razie konieczności Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, w zakresie
wynikającym ze stanowiska konserwatora zabytków,
- Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową,
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.
Etap II – wykonanie robót budowlanych tj. przebudowy drogi powiatowej nr 2317E ul. Kilińskiego w miejscowości Łask w
oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentację techniczną wykonaną na podstawie PFU wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.
1. Wykonawca w dniu podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego
określającego wartość poszczególnych prac i terminów ich wykonania z uwzględnieniem zasad płatności w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład (pierwsza płatność częściowa w wysokości 5% wynagrodzenia brutto umowy, druga
płatność częściowa w wysokości 45% wynagrodzenia brutto umowy, trzecia płatność częściowa w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto umowy i czwarta płatność końcowa w wysokości 45% wynagrodzenia brutto umowy po zakończeniu
inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.4.1. w zakresie doświadczenia tj. umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w okresie
ostatnich pięciu lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na:
- projektowaniu i budowie lub
- projektowaniu i rozbudowie lub
- projektowaniu i przebudowie lub
- projektowaniu i remoncie
drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości robót budowlanych co najmniej 2 000 000,00 złotych brutto każde.
1.4.2. w zakresie personelu
a) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. do realizacji zamówienia publicznego
skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:
− inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Kierownik
budowy,
b) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. do realizacji zamówienia publicznego
skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia do
projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:
− inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1 osoba) / Projektant
branży drogowej / Koordynator zadania w zakresie projektowania,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 1.4.1. ROZDZIAŁU VI. SWZ,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według
Załącznika nr 5 do SWZ;
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
określonego w pkt 1.4.2. lit. a) i b) ROZDZIAŁU VI. SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według Załącznika nr 6 do SWZ .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słowna: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp wnosi się przed upływem terminu składania ofert, określonym w ROZDZIALE XVI. SWZ i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, określonym w ROZDZIALE XIII. SWZ z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001 z dopiskiem:
„Wadium: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E – ul. Kilińskiego w miejscowości Łask. Sprawa IZ.272.1.1.2023”....

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

informacje w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy dołączonej do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lask

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.