eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia這gard › 安iadczenie us逝gi zabezpieczenia ratowniczego krytej p造walni przy ul. Moniuszki w Bia這gardzieOg這szenie z dnia 2023-01-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi zabezpieczenia ratowniczego krytej p造walni przy ul. Moniuszki w Bia這gardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Bia這gardzki O鈔odek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321479468

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Moniuszki 49

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia這gard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszali雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 943579900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sport@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.sport.bialogard.info

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi zabezpieczenia ratowniczego krytej p造walni przy ul. Moniuszki w Bia這gardzie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-909fcd6e-9bd3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00053917

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/sport_bialogard

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sport_bialogard
Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania
wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu
platformazakupowa.pl znajduj si w zak豉dce „Instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/sport_bialogard
Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania
wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu
platformazakupowa.pl znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.7.) Adres strony internetowej, pod kt鏎ym s dost瘼ne narz璠zia, urz康zenia lub formaty plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: https://platformazakupowa.pl/pn/sport_bialogard

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bia這gardzki O鈔odek Sportu i Rekreacji Sp.
z o.o., ul. Moniuszki 49, 78-200 Bia這gard.
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod adresem e-mail: iod.brd@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym
z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym
okre郵onym w przepisach ustawy PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta
Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania
nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian
postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y
interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu: a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bia這gardzki O鈔odek Sportu i Rekreacji Sp.
z o.o., ul. Moniuszki 49, 78-200 Bia這gard.
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod adresem e-mail: iod.brd@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym
z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym
okre郵onym w przepisach ustawy PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta
Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania
nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian
postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y
interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu: a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonywanie us逝gi w zakresie kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego krytej
p造walni przy ul. Moniuszki 29 w Bia這gardzie, zgodnie z postanowieniami
i zobowi您aniami zawartymi w og這szeniu o zam闚ieniu, niniejszej SWZ oraz ofert Wykonawcy.
2. Szczeg馧owy zakres wymaga Zamawiaj帷ego co do realizacji w/w us逝gi zawarty zosta w Za陰czniku Nr 1 do SWZ –
Szczeg馧owym opisie przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 75252000-7 - S逝瘺y ratownicze

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Wykonawca podaje cen za realizacj przedmiotu zam闚ienia zgodnie ze wzorem Formularza
Ofertowego, stanowi帷ego Za陰cznik nr 2 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zam闚ienia zgodnie z opisem
przedmiotu zam闚ienia oraz istotnymi postanowieniami umowy okre郵onymi w niniejszej SWZ.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest cen ostateczn, niepodlegaj帷 negocjacji i wyczerpuj帷 wszelkie nale積o軼i
Wykonawcy wobec Zamawiaj帷ego zwi您ane z realizacj przedmiotu zam闚ienia.
4. Cena oferty powinna by wyra穎na w z這tych polskich (PLN) z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku.
5. Zamawiaj帷y nie przewiduje rozlicze w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty b璠zie s逝篡 do por闚nania z這穎nych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zam闚ienia.
7. Je瞠li zosta豉 z這穎na oferta, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania u zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z ustaw
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z p騧n. zm.), dla cel闚 zastosowania kryterium
ceny lub kosztu zamawiaj帷y dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwot podatku od towar闚 i us逝g, kt鏎 mia豚y obowi您ek
rozliczy.
W ofercie, o kt鏎ej mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowi您ek:
1) poinformowania zamawiaj帷ego, 瞠 wyb鏎 jego oferty b璠zie prowadzi do powstania u zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub us逝gi, kt鏎ych dostawa lub 鈍iadczenie b璠 prowadzi造 do powstania obowi您ku
podatkowego;
3) wskazania warto軼i towaru lub us逝gi obj皻ego obowi您kiem podatkowym zamawiaj帷ego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towar闚 i us逝g, kt鏎a zgodnie z wiedz wykonawcy, b璠zie mia豉 zastosowanie.
8. Wz鏎 Formularza Ofertowego zosta opracowany przy za這瞠niu, i wyb鏎 oferty nie b璠zie prowadzi do powstania u
Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowi您any jest z這篡
o鈍iadczenie o powstaniu u Zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowa tre嗆 formularza.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie;
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
warunek zostanie uznany za spe軟iony je郵i Wykonawca wyka瞠:
a) posiadanie aktualnej zgody ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych do wykonywania przez WYKONAWC
ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpiecze雟twie os鏏 przebywaj帷ych na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz.147 t.j.) dd
b) posiadanie aktualnej decyzji o wpisie do rejestru jednostek wsp馧pracuj帷ych z systemem Pa雟twowego Ratownictwa
Medycznego, o kt鏎ym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 wrze郾ia 2006 r. o Pa雟twowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2022 poz. 1720 tj.);
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie;
4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej: warunek zostanie uznany za spe軟iony je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie
ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie,
wykona nale篡cie lub wykonuje nale篡cie, nieprzerwanie przez okres min. 12 miesi璚y zam闚ienie polegaj帷e na
鈍iadczeniu us逝gi w zakresie ratownictwa wodnego o warto軼i min. 800.000,00 z brutto.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie Wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1)
o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca,
kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o
przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty
cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej
grupy kapita這wej – za陰cznik nr 5 do SWZ;
2) aktualna decyzja wydana przez Ministra Spraw Wewn皻rznych, wyra瘸j帷a zgod na wykonywanie ratownictwa wodnego na
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze雟twie os鏏 przebywaj帷ych na obszarach wodnych (Dz.U. z
2022 r. poz. 147 t.j.);
3) aktualna decyzja o wpisie do rejestru jednostek wsp馧pracuj帷ych z systemem Pa雟twowego Ratownictwa Medycznego, o kt鏎ym
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 wrze郾ia 2006 r.
o Pa雟twowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1720 t.j.);
4) wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i
podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi
zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie za陰cznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia
publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz
spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e
roboty dostawy wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚
wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-01 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sport_bialogard

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 09:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.