eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Bieżąca konserwacja małej architektury oraz placów zabaw wraz z remontami - 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-01-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżąca konserwacja małej architektury oraz placów zabaw wraz z remontami – 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385768056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Feliksa Nowowiejskiego 10/12

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 322 60 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuk.czestochowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżąca konserwacja małej architektury oraz placów zabaw wraz z remontami – 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c479e8c9-9bd0-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052231/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Bieżąca konserwacja małej architektury oraz placów zabaw wraz z remontami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c479e8c9-9bd0-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja, w tym składanie oferty, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adre-sem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: zp@cuk.czestochowa.pl, z zastrzeżeniem, że:
2.1. złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
2.2. komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zp@cuk.czestochowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu e-zamówienia, dostępnym pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zapisane zostały w załączniku nr 9 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zapisane zostały w załączniku nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUK-D.2600.2.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I-Serwis zestawów urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zamontowanych na terenach miejskich w Częstochowie w 2023r.
Usługa polegająca na serwisie zestawów zabawowych, siłowni zewnętrznych, ścieżek zdrowia i innych placów rekreacji (stref tenisa stołowego, strefy szachów, boisk, skateparków, placu piknikowo-grillowego itp.). zamontowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie. Integralną częścią obiektów objętych usługą serwisową są także: tablice informacyjne z regulaminem, wygrodzenia placów zabaw oraz nawierzchnie placów ze szczególnym uwzględnieniem stref bezpieczeństwa zestawów. Zamówienie obejmuje również wymianę zniszczonych lub zużytych kompletnych urządzeń zabawowych, w razie wystąpienia takiej konieczności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w Załączniku nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla części I Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1.1 cena ryczałtowa brutto – 90%;
1.2 Czas reakcji na zgłoszenie – 10%
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II-Utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej – zakup, remont i naprawy ławek oraz koszy, a także małej architektury rowerowej dla Gminy Miasta Częstochowy w 2023 r.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w należytym stanie technicznym elementów małej architektury obejmujący zakres prac w ramach zakupu, remontu i naprawy ławek oraz koszy, a także małej architektury rowerowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w Załączniku nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla części I Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1.1 cena ryczałtowa brutto – 90%;
1.2 Czas reakcji na zgłoszenie – 10%
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający określa warunku w powyższym zakresie.
4.1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi/usług polegających na przeglądach i naprawach elementów wyposażenia placów zabaw bądź siłowni zewnętrznych lub elementów małej architektury o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto w jednym zamówieniu – dla części I zamówienia.

4.2. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi/usług polegających na utrzymaniu w należytym stanie technicznym elementów małej architektury obejmujący zakres prac w ramach zakupu, remontu i naprawy ławek oraz koszy, a także małej architektury rowerowej o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto w jednym zamówieniu – dla części II zamówienia.
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
a)wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:
Część 1: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy zł 00/100)
Część 2: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy zł 00/100)

2.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIX SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno zawierać:
2.1. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
2.2. wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
2.3. precyzować zakres umocowania;
2.4. upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
2.5. być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną ofertę jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.

3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa osobno każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp – Załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ (wzór umowy)

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy.

3. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w części XXIII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie E-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zadania:
Bieżąca konserwacja małej architektury oraz placów zabaw wraz z remontami – 2 części

Część I-Serwis zestawów urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zamontowanych na terenach miejskich w Częstochowie w 2023r.
Część II-Utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej – zakup, remont i naprawy ławek oraz koszy, a także małej architektury rowerowej dla Gminy Miasta Częstochowy w 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.