eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskie › Sukcesywne dostawy przez okres 24 - miesięcy: zespoleń do zabiegów ortopedycznych tj. artroskopii, barku, kolana i stawu skokowego (część 1) oraz zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych (część 2)Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy przez okres
24 – miesięcy: zespoleń do zabiegów ortopedycznych tj. artroskopii, barku, kolana i stawu
skokowego (część 1) oraz zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych (część 2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260076450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gimnazjalna 41B

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marketing@zoz.konskie.zoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz-konskie.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy przez okres
24 – miesięcy: zespoleń do zabiegów ortopedycznych tj. artroskopii, barku, kolana i stawu
skokowego (część 1) oraz zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych (część 2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02440d14-8fff-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02440d14-8fff-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń,
dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem dedykowanego formularza, dostępnego w ramach platformy
do przeprowadzania postępowań B.I.P., e-zamówienia.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub Identyfikatorem
Postępowania.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza
do komunikacji jako załączniki.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
5. Forma złożenia oferty - zgodnie z pkt XV niniejszej SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, (adres zamawiającego podany w pkt I niniejszej Specyfikacji),
w tym również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSUiZP/252/AD/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy przez okres
24 – miesięcy: zespoleń do zabiegów ortopedycznych tj. artroskopii, barku, kolana i stawu
skokowego (część 1) oraz zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych (część 2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141770-8 - Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w następujących sytuacjach:
1) zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu przedmiotu umowy, modyfikacja/zmiana jego parametrów), co skutkowałoby brakiem możliwości
dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu
7
równoważnego przedmiotu umowy, tj. produktu o co najmniej takich samych cechach, co dany produkt;
2) zmniejszenia zakresu realizacji Umowy, jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez producenta produktu będącego przedmiotem Umowy i braku możliwości zastąpienia przez
Wykonawcę wycofanego produktu, produktem równoważnym. W takim przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie kwotę przeznaczoną na realizację Umowy;
3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
4) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, dopuszczalne w świetle Umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niezależnie od postanowień ust. 2, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w Ustawie.
5. Ponadto, Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy
w przypadku:
1) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (zmiany rachunku bankowego
i innych danych stron np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.),
2) zmiany osób reprezentujących strony i odpowiedzialnych za realizację postanowień umowy,
3) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego produktu,np. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku i wprowadzenia
ulepszonego wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu Umowy,
4) zmiany ilości poszczególnych pozycji produktów, przy niezmienionej łącznej wartości wynagrodzenia brutto, określonej w § 4 ust. 1 Umowy,
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
6) zmiany cen urzędowych, wprowadzonych stosownym aktem prawnym
właściwego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższania i obniżania cen,
7) wydłużenia terminu realizacji w przypadku niewyczerpania w całości środków o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
6. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
7. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. 8. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy,
5) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonaniaUmowy oraz założenia, co do wysokościdotychczasowych oraz przyszłych
kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi
prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty
potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,
6) wykazanie wpływu zmian, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,
7) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.