eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › "Sprzątanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie, w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Sprzątanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie, w 2023 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO - "GROTA"

1.3.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 12

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001307226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rumuńska 6AB

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp12leszno@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dwunastka.leszno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/697339

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sprzątanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie, w 2023 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab5f9949-6fc6-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00464289/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Sprzątanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie, w 2023 roku”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465057/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D.261.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi sprzątania wykonywanej dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Lesznie:
lokalizacja: ul. Rumuńska 6 ab, 64-100 Leszno
w następującym terminie: od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (12 m-cy)
orientacyjna ilość m2 powierzchni: 6.772,00 m2
Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki czystości oraz sprzęt niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90919300-5 - Usługi sprzątania szkół

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 361624,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 604604,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 361624,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANTICULEX Krzysztof Biegański

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6971090977

7.3.3) Ulica: Spadochronowa 32

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 361624,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.