eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Wywóz i utylizacja nieczystości z terenu cmentarzy komunalnych w Brzegu mieszczących się przy ul. Starobrzeskiej , ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia"Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wywóz i utylizacja nieczystości z terenu cmentarzy komunalnych w Brzegu mieszczących się przy ul. Starobrzeskiej , ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Nieruchomości Miejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160011169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: B. Chrobrego 32

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 404 50 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@znmbrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.znmbrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami i lokalami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz i utylizacja nieczystości z terenu cmentarzy komunalnych w Brzegu mieszczących się przy ul. Starobrzeskiej , ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6352bdc7-9bc6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019360/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wywóz i utylizacja nieczystości z terenu cmentarzy komunalnych w Brzegu mieszczących się przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia w Brzegu"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6352bdc7-9bc6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu: a. E-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/ b. poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@znmbrzeg.pl Wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem zamieszczane będą dodatkowo na stronie Zamawiającego tj.https://www.bip.znmbrzeg.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. .Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na e-zamowieniach. Wykonawca posiadający konto na e- zamówieniach ma dostęp do zakładek Formularze do komunikacji oraz zakładki oferty/wnioski.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach interaktywnych zamieszczonych na e- zamówieniach.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na e-zamówieniach lub za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:sekretariat@znmbrzeg.pl. Korespondencja przesłana za pomocą tych formularzy i poczty elektronicznej nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ZO.P.03.2023
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Miejskich; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@znmbrzeg.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danychosobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albosprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZO.P.03.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaopatrzenie w pojemniki poszczególnych frakcji, wywóz i utylizacja nieczystości z terenu cmentarzy komunalnych w Brzegu mieszczących się przy ul. Starobrzeskiej, ul. Makarskiego i ul. Ofiar Katynia zarządzanych przez zamawiającego.
Częstotliwość wywozu nieczystości co najmniej raz w tygodniu lub częściej, jeśli zachodzi taka potrzeba, po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym lub pisemnie przez Zamawiającego, określającego cmentarz, z którego zostaną odebrane nieczystości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy. Załącznik nr 1, który stanowi integralną część wzoru umowy i zawiera wykaz usytuowania pojemników na bioodpady, szkło oraz pozostałe nieczystości zmieszane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium i Waga 1)60 % - cena (maksymalnie 60 % chyba, że określone zostaną w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.) Cena Maksymalna Ilość punktów 60
Odpady zmieszane 40
Bioodpady 15 Szkło 5 Punkty za poszczególne frakcje przydzielane będą
według poniższego wzoru Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert Ilość otrzymanych punktów = ----------------------------------------------------- X 40
odpady
zmieszane
Cena brutto oferty ocenianej
15 bioodpady
5 szkło
2)40% - termin wykonania usługi Punkty za to kryterium przydzielane będą w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę terminu wykonania usługi, liczonego od chwili zgłoszenia zapotrzebowania wywozu przez Zamawiającego, w następujący sposób: Termin do 24 godzin – 40 pkt Termin do 48 godzin – 20 pkt Termin powyżej 48 godzin – 0 pkt Możliwa do uzyskania maksymalna ilość punktów za kryterium „termin wykonania” wynosi 40 pkt.
3)Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą łączną ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ; 1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający stawia warunek posiadania odpowiedniego wpisu 2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów. b)wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Brzegu 3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) warunek posiadania odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego aktualnej polisy ubezpieczeniowej, b)warunek posiadania przez Wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych; 4)zdolności technicznej lub zawodowej: a) doświadczenie: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem - potwierdzić wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych, w ramach których, odebranych zostało łącznie co najmniej 250 Mg odpadów w przeciągu roku - załącznik nr 6 do SWZ; b) potencjał techniczny: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże (złoży pisemne oświadczenie - załącznik nr 7 do SWZ), iż dysponuje kontenerami w ilości wskazanej przez Zamawiającego; b) jeżeli wykaże (złoży pisemne oświadczenie - załącznik nr 8 do SWZ), że dysponuje co najmniej jednym samochodem ciężarowym przeznaczonym do transportu odpadów o pojemności 6-11 m³ lub o pojemnościach skrzyni ładunkowej 18-23 m³ przeznaczonej do opróżniania pojemników od 240 l do do 1100 l. c) osoby skierowane do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, w przypadku kiedy osoby wykonujące czynności wywozu nieczystości z terenu cmentarzy, dokonujące obsługi sprzętu w okresie realizacji zadania zostały zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ; 1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający stawia warunek posiadania odpowiedniego wpisu 2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów. b)wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Brzegu 3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) warunek posiadania odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego aktualnej polisy ubezpieczeniowej, b)warunek posiadania przez Wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych; 4)zdolności technicznej lub zawodowej: a) doświadczenie: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem - potwierdzić wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych, w ramach których, odebranych zostało łącznie co najmniej 250 Mg odpadów w przeciągu roku - załącznik nr 6 do SWZ; b) potencjał techniczny: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże (złoży pisemne oświadczenie - załącznik nr 7 do SWZ), iż dysponuje kontenerami w ilości wskazanej przez Zamawiającego; b) jeżeli wykaże (złoży pisemne oświadczenie - załącznik nr 8 do SWZ), że dysponuje co najmniej jednym samochodem ciężarowym przeznaczonym do transportu odpadów o pojemności 6-11 m³ lub o pojemnościach skrzyni ładunkowej 18-23 m³ przeznaczonej do opróżniania pojemników od 240 l do do 1100 l. c) osoby skierowane do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, w przypadku kiedy osoby wykonujące czynności wywozu nieczystości z terenu cmentarzy, dokonujące obsługi sprzętu w okresie realizacji zadania zostały zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks pracy. 4)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ; 1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający stawia warunek posiadania odpowiedniego wpisu 2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów. b)wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Brzegu 3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) warunek posiadania odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego aktualnej polisy ubezpieczeniowej, b)warunek posiadania przez Wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych; 4)zdolności technicznej lub zawodowej: a) doświadczenie: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem - potwierdzić wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych, w ramach których, odebranych zostało łącznie co najmniej 250 Mg odpadów w przeciągu roku - załącznik nr 6 do SWZ; b) potencjał techniczny: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże (złoży pisemne oświadczenie - załącznik nr 7 do SWZ), iż dysponuje kontenerami w ilości wskazanej przez Zamawiającego; b) jeżeli wykaże (złoży pisemne oświadczenie - załącznik nr 8 do SWZ), że dysponuje co najmniej jednym samochodem ciężarowym przeznaczonym do transportu odpadów o pojemności 6-11 m³ lub o pojemnościach skrzyni ładunkowej 18-23 m³ przeznaczonej do opróżniania pojemników od 240 l do do 1100 l. c) osoby skierowane do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, w przypadku kiedy osoby wykonujące czynności wywozu nieczystości z terenu cmentarzy, dokonujące obsługi sprzętu w okresie realizacji zadania zostały zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks pracy. 4)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 454 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach wskazanych w § 13 Wzoru Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 2.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznejopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamówienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.