eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowo Podgórne › utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Tarnowo PodgórneOgłoszenie z dnia 2022-02-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tarnowo Podgórne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 115

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowo Podgórne

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-080

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618146221

1.5.8.) Numer faksu: 618146118

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@tarnowo-podgorne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33a71027-58ee-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00053335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000342/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majatku Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00307940/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie dotyczy konserwacji oraz napraw oświetlenia będącego na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.. W związku z oświadczeniem właściciela oświetlenia spółki ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., że nie wyraża zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci przez podmioty trzecie konieczne jest udzielenie zamówienia w/w spółce. Usługa może być realizowana tylko w trybie zamówienia z wolnej ręki ze względu na uwarunkowania techniczne - usługę oświetlenia ulicznego i innych miejsc publicznych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne można zrealizować tylko przy pomocy majątku stanowiącego własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. oraz ze względu na ochronę praw wyłącznych wynikających z prawa własności jakie posiada ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Podstawa prawna: art. 305 pkt. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOP.271.60.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 538817,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie gminy Tarnowo Podgórne polegające na wykonaniu prac planowych konserwacyjnych oraz napraw awaryjnych obwodów oświetlenia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przeglądu punktów świetlnych, linii kablowej, linii napowietrznej (wydzielonej), latarni (bez punktu świetlnego), szafki lub tablicy zasilającej, malowanie wysięgników, słupów, szafki oświetleniowej, wykonywanie prac awaryjnych. Szczegółowy zakres zawierają załączniki do zaproszenia.
3. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 621505,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 621605,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 621505,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8521962912

7.3.3) Ulica: Ku Słońcu 34

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-080

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

PPHU Eljan s.c. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak Książ Wlkp. - wykonanie naprawy awarii oświetlenia na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 621505,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.