eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa i montaż wodomierzy z modułami radiowymi oraz odczyt wodomierzy w budynkach i lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach



Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostawa i montaż wodomierzy z modułami radiowymi oraz odczyt wodomierzy w budynkach i lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 416 31 60

1.5.8.) Numer faksu: 32 258 20 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wodomierzy z modułami radiowymi oraz odczyt wodomierzy w budynkach i lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c24ce9b8-98bb-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030796/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Wodomierze z odczytem radiowym GM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu między
zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania
preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformy i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl zostały wskazane w rozdziale XII
SWZ.
4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej
prowadzonego postępowania tj. na Platformie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I.Zamówienie wiąże się z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych
niezbędnych do jego realizacji tj: imion i nazwisk, adresów oraz numerów telefonów osób zajmujących lokale w budynkach objętych
umową. Szczegółowy zakres danych, cel i warunki ich przetwarzania określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
której projektowane postanowienia stanowią załącznik nr 5 do SWZ(szczegóły_Rozdz.XXII SWZ).II..1.Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),zwanym dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, 40-126 Katowice,
ul. Grażyńskiego5, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91, Fax: 32/258 20 25; 2. z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
można się skontaktować pod nr tel.: 032 416 32 85, e‑mail:iod@kzgm.katowice.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego. 3.
Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Prawo zamówień publicznych; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; • na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, októrym mowa w art. 20 RODO; • na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianąwyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wodomierzy z modułami radiowymi oraz usługi odczytu i usługi serwisowania wodomierzy w budynkach i lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Przedmiot obejmuje w szczególności:
1) dostawę oraz montaż fabrycznie nowych wodomierzy z modułami radiowymi w budynkach wymienionych w Załącznikach nr 1A i 1B do projektowanych postanowień umowy,
2) świadczenie usług odczytu wodomierzy i przekazania danych Zamawiającemu, zgodnie z zakresem obowiązków określonych w Załączniku nr 2 do projektowanych postanowień umowy,
3) świadczenie usług serwisowych, określonych w punkcie 8 Załącznika nr 2 do projektowanych postanowień umowy.
2. Okres rozliczeniowy dla usług odczytu wodomierzy dla poszczególnych budynków ustala się od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia roku następnego po roku montażu i powtarzał się będzie cyklicznie przez kolejnych pięć lat.
3. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia w trakcie jej obowiązywania spełniał wymagania określone przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083 ze zm.) zgodnie z art. 68 ust.3 oraz art. 35 ust. 2 ww. ustawy. Zamawiający, jako jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, jest zobowiązany wykonywać lub zlecać wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, którego udział wymaganego rodzaju pojazdów we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi procent wskazany w ww. ustawie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku zmiany przepisów przez ustawodawcę w tym zakresie, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, terminowo i zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami, przy użyciu własnego sprzętu i własnych materiałów.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na zamontowane urządzenia (wodomierze i moduły odczytu radiowego) na okres 5 lat, zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą Załącznik nr 3 do projektowanych postanowień umowy.
7. Usługi serwisowe, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 3 projektowanych postanowień umowy (określone w punkcie 8 Załącznika nr 2 do projektowanych postanowień umowy), zdarzają się bardzo rzadko, w okresie ostatnich kilku lat zdarzyły się dwukrotnie. Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności montażu w terminach dodatkowych jest niskie, a skuteczność montażu w terminach podstawowych Zamawiający ocenia na 98%.
8. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia i sposób rozliczania zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.
9. Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
10. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne (przewidział wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38421100-3 - Wodomierze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji. Zamawiający przewiduje skorzystanie z instytucji PRAWA OPCJI. Aktualne wodomierze przewidziane do montażu i odczytów wskazane są w Załącznikach 1A i 1B do projektowanych postanowień umowy, jednak mogą one ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia, dlatego Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji obejmuje zmianę zakresu usług w związku z/ze:
1) zmianą liczby wodomierzy, dla których będą świadczone usługi,
2) koniecznością wykonania montażu wodomierza w terminie dodatkowym, jeśli z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy nie udało się wykonać montażu w dwóch podstawowych terminach, wyznaczonych zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4 Załącznika nr 2 do projektowanych postanowień umowy i konieczne jest wyznaczenie dodatkowego terminu montażu wodomierza,
3) koniecznością wykonania usług serwisowych.
Gwarantowany (minimalny, obligatoryjny) zakres zamówienia stanowi iloczyn cen jednostkowych wskazanych w § 6 projektowanych postanowień umowy i ilości minimalnych, które wynoszą:
- montaż wodomierza z modułem radiowym: 2654 sztuki,
- odczyt wodomierza (wraz z przekazaniem danych Zamawiającemu): 13270 sztuk,
- usługi serwisowe: 0,
- dodatkowy termin montażu: 0.
Maksymalny zakres zamówienia stanowi iloczyn cen jednostkowych wskazanych w § 6 projektowanych postanowień umowy i ilości maksymalnych, które wynoszą:
- montaż wodomierza z modułem radiowym: 2704 sztuki,
- odczyt wodomierza (wraz z przekazaniem danych Zamawiającemu): 13520 sztuk,
- usługi serwisowe: 54 sztuki,
- dodatkowy termin montażu: 531.
Zamawiający określił maksymalne ilości objęte niniejszym zamówieniem, jednak zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia obligatoryjnego (gwarantowanego).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2029-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta wg kryteriów określonych w SWZ (Rozdz. XVIII
"Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych –
wykonuje) należycie usługi polegające na dostawie i montażu wodomierzy z modułem odczytu radiowego o łącznej wartości
nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku usług wykonywanych tzn. nie zakończonych do terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany
jest podać ich wartość do momentu upływu terminu składania ofert (wartość ta nie może być niższa niż 150.000,00 zł
brutto).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia i potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 2 i 3 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia: oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
składających ofertę;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia i potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 2 i 3 SWZ) zostanie wezwany do
przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia: wykazu usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –
nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą:
1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o
ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ
podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
3) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni
wykonawcy, w sytuacji określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.
5. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić
w umowie regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym:
1) Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz
Zamawiającego, przyjmowania płatności i dokonywania rozliczeń był Lider/Pełnomocnik
Konsorcjum,*
2) Zamawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez
poszczególnych członków Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie zawierać
odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać zakres prac wykonywanych przez
poszczególnych członków Konsorcjum.
6. W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienia, nie będzie zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym
zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że jedynym
Wykonawcą uprawnionym do wystawiania faktur będzie lider/pełnomocnik konsorcjum.
* Wykonawca wskazany jako pełnomocnik lub jeden z Wykonawców (wskazany przez
pozostałych) wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunki wprowadzania są określone w
projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w § 11-13 projektowanych postanowień umowy stanowiących
Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: okres realizacji zamówienia obejmuje pięć dwunastomiesięcznych okresów
rozliczeniowych i obowiązuje od dnia zawarcia umowy do czasu zamknięcia rozrachunków związanych z ostatnim (piątym)
cyklem rozliczeniowym, jednak nie dłużej niż do dnia 31.07.2028 r. dla wodomierzy montowanych w roku 2023 i nie dłużej
niż do dnia 31.07.2029 r. dla wodomierzy montowanych w roku 2024.
2. Wykonawcę wyklucza się w przypadkach określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) zwanej dalej Ustawą Przeciw Agresji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.