eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Borzęcin › "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby obiektów stanowiących własność Gminy Borzęcin."Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby obiektów stanowiących własność Gminy Borzęcin.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Borzęcin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000532180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Borzęcin

1.5.2.) Miejscowość: Borzęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-825

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@borzecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.borzecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby obiektów stanowiących własność Gminy Borzęcin.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5aec718a-9b2a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052388

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004503/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby obiektów stanowiących własność Gminy Borzęcin.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5aec718a-9b2a-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy -Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).
5) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/regulamin/#regulamin-serwisu.
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
przetargi@borzecin.pl (nie dotyczy składania ofert).
Sposób składania ofert:
1) Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza oferty”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, udostępnionego przez
Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się
na konto Wykonawcy.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim
4) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin, tel.: 14 68-46-370, faks: 14 68-46-372;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Borzęcin jest Pan Artur Kuchno, kontakt: e-mail: ido@borzecin.pl, tel: 14 68-46-370;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby obiektów stanowiących własność Gminy Borzęcin”, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 tekst jednolity);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby obiektów stanowiących własność Gminy Borzęcin.”
2. Przewidywana ilość zużycia gazu w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi: 1 767 000 kWh.
W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia gazu objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia gazu. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia gazu może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu - jednak ilość ta nie będzie mniejsza niż 1 236 900 kWh (70%). Tym samym opisane przewidywane zużycie gazu nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do jego zakupu w podanej wysokości. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę gazu zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości punktów poboru paliwa gazowego w przypadku przyłączenia nowych obiektów do sieci w rozmiarze nie większym niż 20% wolumenu określonego w SWZ. Zwiększenie ilości punktów poboru przez Zamawiającego, o których mowa powyżej może nastąpić jedynie w obrębie grup taryfowych określonych w SWZ i wycenionych w ofercie Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku 1a do SWZ w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.
5.Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego. Zużywane paliwo gazowe przeznaczane jest na cele opałowe, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i przygotowanie posiłków.
6. W trakcie umowy opłaty dystrybucyjne będą rozliczane zgodnie z obowiązującą taryfą OSD, natomiast grupa abonentowa oraz cena za paliwo gazowe będzie obowiązywała zgodnie ze złożoną ofertą.
7. Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy gazu ziemnego dla:
• Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583G – do następujących obiektów:
- lokal użytkowy Bielcza,
- Dom Nauczyciela w Przyborowie,
- Budynek Wielofunkcyjny w Borzęcinie,
- OSP Bielcza,
- OSP Jadowniki,
- OSP Łęki,
- Budynek Wielofunkcyjny w Przyborwie,
- lokal użytkowy (były posterunek) Borzęcin,
- budynek administracyjno-pocztowy Borzęcin,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyborowie,
- Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielczy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący wykaz i charakterystykę obiektów wraz z szacunkowym zużyciem gazu w podziale na dotychczas obowiązujące taryfy - zawiera załącznik nr 1a do SWZ
8. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2021 poz. 716 z późn. zm.) zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do wyżej wymienionej ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.).
9. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Polskimi Normami.
10. Zamawiający aktualnie związany jest umową kompleksową z PGNiG S.A. na czas określony do dnia 28.02.2023r.
11. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09123000-7 Gaz ziemny
09120000-6 Paliwa gazowe
65200000-5 Przesył gazu i podobne usługi
12. Wykonawca będzie dostarczał odpowiednie faktury VAT, wystawione na poszczególnych Płatników oddzielnie – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ.
13. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09120000-6 - Paliwa gazowe

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto – 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej),
lub
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.
6. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. poprzedzającym, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego zdolności technicznej lub zawodowej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału:
1) Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust. 1 PZP.
2) Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Poz. 835).
3) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:
• aktualnej koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
• aktualnej koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej),
lub
podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).
2) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania.
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3) Wypełniony formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 1a do SWZ.
4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP:
• o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 1 SWZ;
• spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 2 SWZ;
Wzór oświadczenia, o których mowa powyżej znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ).
5) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty w następujących przypadkach:
1) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
2) zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT i wysokości podatku akcyzowego od gazu ziemnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano,
4) zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej za usługę sieciową w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem taryfy cen i opłat,
5) zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty Zamawiającego zmieniły charakter użytkowania - zmiana nastąpi po wyrażeniu zgody przez Operatora Systemu Dystrybucji,
6) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji - zmiana nastąpi po wyrażeniu zgody przez Operatora Systemu Dystrybucji.
7) zmianę stawek za paliwo gazowe oraz abonament w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez URE dla punktów objętych ochroną taryfową.
2. Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 439 Pzp Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1.1. cen jednostkowych paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) dla indeksu GAS_BASE_Y- 24(cena indeksu obowiązująca na dzień 01.07.2023 r.*), adres strony internetowej: https://tge.pl/otf,
1.2. jeżeli cena jednostkowa paliwa gazowego notowana na TGE wg Indeksu GAS_BASE_Y-24 będzie wyższa lub niższa od ceny jednostkowej dla indeksu GAS_BASE_Y- 24 z dnia otwarcia ofert tj. ………………..…..* o:
1.2.1. wartość od 30% do 40% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa gazowego, o których mowa w załączniku – Formularz cenowy, zostaną odpowiednio powiększone, lub pomniejszone o 2%,
1.2.2.wartość od 40,1% do 50% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa gazowego, o których mowa w załączniku – Formularz cenowy, zostaną odpowiednio powiększone, lub pomniejszone o 3%,
1.2.3.wartość od 50,1% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa gazowego, o których mowa w załączniku – Formularz cenowy, zostaną odpowiednio powiększone, lub pomniejszone o 5%,
1.3.strona składając wniosek o zmianę, powinna przedstawić w szczególności:
1.3.1.wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, wg ceny wyliczonej na zasadzie wskazanej w pkt 1.2.2 powyżej oraz pozostałej do końca trwania zamówienia szacowanej ilości gazu, wyliczonej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;
1.3.2. dowody na to, że zmiana ceny paliwa gazowego na TGE ma wpływ na koszt realizacji zamówienia,
1.4. maksymalna zmiana ceny jednostkowej paliwa gazowego w zakresie waloryzacji nie może przekroczyć 5% ceny jednostkowej paliwa gazowego w pierwotnie złożonej ofercie,
1.5. zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy,
1.6. strony zgodnie ustalają, że waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej od dnia 01.09.2023 r.,
1.7. jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zamiast daty rozpoczęcia okresu obowiązywania umowy będzie dzień otwarcia ofert,
1.8. wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom dotyczącym zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1.8.1. przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
1.8.2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
1.9. Zmiana wysokości cen jednostkowych nastąpi na cały okres realizacji zamówienia po 01.09.2023 r.
1.10. Waloryzacja nie dotyczy cen jednostkowych stosowanych do rozliczeń i zawartych w taryfach dystrybucyjnych i sprzedażowych zatwierdzonych przez Prezesa URE.
1.11. Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia o której mowa w ust 1 pkt 1.1 -1.9 nie będzie miała zastosowania, albowiem Wykonawca dokonał zakupu gazu ziemnego z góry dla całego okresu zamówienia wynikającego z niniejszej Umowy, wobec powyższego zmiana cen gazu ziemnego nie będzie miała wypływu na wartość wynagrodzenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.