eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokołów Podlaski › Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku o długości około 4 km w granicach administracyjnych Gminy Sokołów PodlaskiOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku o długości około 4 km w granicach administracyjnych Gminy Sokołów Podlaski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sokołów Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 44

1.5.2.) Miejscowość: Sokołów Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 257812610

1.5.8.) Numer faksu: 257812610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dmowski.karol@gminasokolowpodl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasokolowpodl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku o długości około 4 km w granicach administracyjnych Gminy Sokołów Podlaski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4939493-6b61-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051841

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014784/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku o długości około 4 km w granicach administracyjnych Gminy Sokołów Podlaski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455496/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGKOŚiPF.271.2.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W na odcinku o długości około 4 km w granicach administracyjnych Gminy Sokołów Podlaski
2.Zakres zadania inwestycyjnego:
• budowa nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m,
• budowa chodników z kostki brukowej bet. gr. 6 cm oraz z betonu asfaltowego,
• budowa ścieżki pieszo - rowerowej o szerokością od 2,5 do 3,0 m z betonu asfaltowego,
• budowa zjazdów indywidualnych z kostki brukowej bet. gr. 8 cm i kruszywa
• budowa zjazdów publicznych z betonu asfaltowego
• wymiana istniejących przepustów drogowych z odtworzeniem ścianek czołowych
• budowa i przebudowa przepustów zjazdowych
• budowa zatoki postojowej z kostki brukowej bet. gr. 8 cm
• wykonanie / oczyszczenie i odmulenie rowów drogowych
• wykonanie poboczy ulepszonych
• wykonanie zieleńców
• wycinka drzew i krzewów

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15117536,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17460000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15117536,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8241589257

7.3.3) Ulica: ul. Orzeszowska 5

7.3.4) Miejscowość: Miedzna

7.3.5) Kod pocztowy: 07-106

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15117536,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.