eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › Utworzenie ośrodka edukacji historycznej w ramach przebudowy części budynku ratusza w Oławie dla zwiększenia potencjału infrastruktury kulturalnejOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utworzenie ośrodka edukacji historycznej w ramach przebudowy części budynku ratusza w Oławie dla zwiększenia potencjału infrastruktury kulturalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oława

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl.Zamkowy 15

1.5.2.) Miejscowość: Oława

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.olawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie ośrodka edukacji historycznej w ramach przebudowy części budynku ratusza w Oławie dla zwiększenia potencjału infrastruktury kulturalnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-915cb8b4-9b13-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017689/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utworzenie ośrodka edukacji historycznej w ramach przebudowy części budynku ratusza w Oławie dla zwiększenia potencjału infrastruktury kulturalnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-915cb8b4-9b13-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal, sekretariat@um.olawa.pl, www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o
wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
gandros@um.olawa.pl (nie dotyczy składania ofert). Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przez nich w ofercie.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj.
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
6. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
„Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INW.271/2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. „Utworzenie ośrodka edukacji historycznej w ramach przebudowy części budynku ratusza w Oławie dla zwiększenia potencjału infrastruktury kulturalnej” obejmujący Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic i częściowo parteru budynku ratusza w Oławie z przeznaczeniem na Ośrodek Edukacji Historycznej oraz wykonanie wystaw, dostawę sprzętu i wyposażenia.
1.1. W ramach zadania należy wykonać wszystkie prace niezbędne do uruchomienia obiektu zgodnie z przeznaczeniem , od robót budowlanych we wszystkich branżach architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne , wentylacje i klimatyzacje, instalacje elektryczne i niskoprądowe) wraz z pracami konserwatorskimi oraz archeologicznymi zgodnie z decyzją pozwolenia, decyzją konserwatorską oraz decyzją archeologiczną, uzgodnieniami i zgodami dołączonymi do dokumentacji projektowej. Wykonawca dokona zgłoszenia rozpoczęcia oraz zakończenia robót do organów zgodnie z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami. Wykonawca zapewni nadzór nad pracami we wszystkich branżach, a także nadzór nad pracami konserwatorskimi i archeologicznymi oraz nad wystawą Oława miasto w ruchu.
1.2. Zamówienie obejmuje również montaż wyposażenia, zabudów, gablot, sprzętu, stworzenie wystaw grafik spektakli multimedialnych, słuchowisk, filmów, tłumaczeń zgodne z dokumentacją oraz kawiarenki literackiej.
1.2.1.Przygotowanie spektakli multimedialnych (filmów) wystawy edukacyjnej wg scenariusza z projektu wykonawczego „Oława-miasto w ruchu” z zachowaniem wytycznych ze scenariusza dotyczących czasu trwania, techniki wykonania i dźwięku.
1.2.2. Przygotowanie wystawy „Oława-miasto w ruchu” według scenariusza wystawy. Wystawa składa się z prezentacji multimedialnych i interaktywnych oraz eksponatów historycznych pochodzących z Oławy i okolic.
1.2.3. Przy tworzeniu wystawy należy ściśle stosować się do scenariusza wystawy, zwracając uwagę na: opis stanowiska, zawartość merytoryczną stanowiska, wyposażenie stanowiska.
Przygotowanie „Strefy dziecięcej” ściśle według scenariusza. W skład strefy dziecięcej wchodzą stanowiska oferujące interakcje o charakterze wizualnym i manualnym.
Przy tworzeniu wystawy należy ściśle stosować się do scenariusza wystawy, zwracając uwagę na: opis stanowiska, zawartość merytoryczną stanowiska oraz wyposażenie stanowiska.
Wystawy należy konsultować wykonywać pod nadzorem autora wystawy oraz konsultować ze zleceniodawcą na każdym etapie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa załączona do SIWZ, w szczególności:
2.1. dokumentacja projektowa
2.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach (budowlana-architektura , konstrucja, sanitarna , wod-kan, c.o. wentylacje mechaniczne, elektryczna i niskoprądowa SSWiN, CCTV, SSP.
2. 1. 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
2. 1.3. przedmiary robót w branży budowlanej, sanitarnej(wraz z wentylacją mechaniczną) oraz elektrycznej i niskoprądeowej.
2.2. Projekte wykonawczym wystawy edukacyjnej „Oława-miasto w ruchu” obejmującym:
2.1.1 Informacje wstępne, Obiekt, założenia podstawowe i cele, narracja i ścieżka zwiedzania, materiały i rozwiązania techniczne, dostępność, sterowanie wystawą i oświetlenie, Layout
2.1.2. załączniki:
1. wytyczne graficzne, załączniki: rysunki techniczne podziałem na stanowiska i sale(rzuty aranżacyjne, oświetlenia, multimedia, elektryczny, włączniki widowiska, , osie czasu, tabliczki informacyjne, oraz rzuty dla stanowisk ze specyfikacją wyposażenia i zabudów) ,
2. wytyczne plastyczne- plansze,
3. wytyczne plastyczne- aplikacje,
4. scenariusz wystawy,
5. scenariusze spektakli multimedialnych,
6. kwerenda,
7. specyfikacja sprzętu AV,
8. wizualizacje,
9. zestawienie elementów wystawy edukacyjnej Oława Miasto w ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych

71351914-3 - Usługi archeologiczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

39154000-6 - Sprzęt wystawowy

79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32321300-2 - Materiały audiowizualne

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

32417000-9 - Sieci multimedialne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

48780000-9 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

71314100-3 - Usługi elektryczne

72212783-1 - Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

92110000-5 - Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi

92312000-1 - Usługi artystyczne

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

72212520-0 - Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja finansowa i ekonomiczna.
Wykonawca spełni warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000 zł

Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości min. 1 000 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę , którego oferta została oceniona najwyżej , do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych tj:
- dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.02.2023r. do godz. 10.00 .
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą , z wyjątkiem przypadków , o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2019r. poz.310,836 i 1572)
Wadium wnoszone w formie pieniądza wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego :
- Bank Spółdzielczy w Oławie, nr konta 92 9585 0007 0010 0016 7716 0030 .
Na poleceniu przelewu umieścić adnotację „ Wadium – przetarg- INW.271/2/23 ”.
Wadium w formie pieniądza musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 10.02.2023r. o godz. 10.00

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.97 ust.7 pkt 2-4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia , w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Na podstawie art.455 ust 1 ust1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, wystąpienia następujących okoliczności:
3.Klauzule zmian w umowie
3.1Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót budowlanych.
- spowodowana sytuacją epidemiczną
- zmiana spowodowana warunkami atmosferycznymi w szczególności:
klęski żywiołowe , warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.
- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, odmowa wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.


3.2 Zmiana sposobu spełnienia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń.
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
- konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
3.3 Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SWZ np. osób z uprawnieniami.
- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany obowiązującej stawki VAT
- zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian w takiej umowie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu a także na skutek przeznaczenia dodatkowych środków finansowych w budżecie gminu na 2023r. i 2024r. na realizację niniejszej umowy
- zmiana wynagrodzenia wykonawcy na skutek konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno – budowlanej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.