eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wronki › Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowejOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WRONKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Wronki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wronki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wronki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4403900-9b04-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051374

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033953/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi gminnej – ul. Cienista

1.1.11 Przebudowa drogi gminnej w m. Piła w ramach zadania pn. „Przebudowa gminnych dróg gruntowych”

1.1.12 Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa w ramach zadania pn. „Przebudowa gminnych dróg gruntowych”

1.1.13 Przebudowa drogi gminnej w m. Samołęż w ramach zadania pn. „Przebudowa gminnych dróg gruntowych”

1.1.14 Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. nr 2021/2 w m. Wronki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/718724

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy i bezpłatnego formularza „wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu), przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość do Zamawiającego” oraz pojawienia się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Pozostałe informacje znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/718724

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za
pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
2. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza wersja).
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest platforma).
h) w razie używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty
kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
3. Oferty składane są za pomocą platformy.
4. Więcej informacji zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta
i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:
poczta@wronki.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą
adresów mailowych:aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych
oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: a)osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą Pzp,
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa c)inne podmioty,które na podstawie
stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora.
5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza 4 lata,zamawiający przechowuje umowę przez cały czas
trwania umowy.
6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7.Prawo żądania od Administratora: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii.Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości,wynikającej b) z kosztów administracyjnych.Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,c) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. d) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,e) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych wart. 21 RODO, g) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20RODO, h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 8.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10.Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Pozostałe informacje znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NIiPP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2137415,09 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr I pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Piła w ramach zadania pn. „Przebudowa gminnych dróg gruntowych”.
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Piła polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z kruszywa, wyprofilowaniu, zagęszczeniu i umocnieniu poboczy oraz wykonaniu zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej. Długość jezdni: ok 492 mb; Szerokość drogi: 4,0 mb; Szerokość obustronnych poboczy: 0,75 m; Kategoria ruchu KR2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załącznikach: kosztorysie ofertowym, projekcie budowlano-wykonawczym, projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie technicznym, raporcie technicznym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Inwestycja została zgłoszona i posiada brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Szamotułach z dnia 8 grudnia 2021 roku w zakresie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (AB.6743.1018.2021).

4.2.5.) Wartość części: 396237,01 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto = waga 60% (tj. max. 60 pkt);
Kryterium nr 2 – Okres gwarancji = waga 40% (tj. max. 40 pkt).
1. Zamawiajmy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100%, tj. 100 pkt.
6. Przy ocenie kryteriów Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę i okres gwarancji podane w załączniku nr 1a do SWZ (Formularz ofertowy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr II pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa w ramach zadania pn. „Przebudowa gminnych dróg gruntowych”.
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Dąbrowa polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z kruszywa, wyprofilowaniu , zagęszczeniu i umocnieniu poboczy oraz wykonaniu zjazdów do posesji z kostki betonowej.
Długość jezdni: ok 530 mb; Szerokość drogi: 4,0 mb; Szerokość obustronnych poboczy: 0,75m; Kategoria ruchu KR2.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załącznikach: kosztorysie ofertowym, projekcie budowlano-wykonawczym, projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie technicznym, raporcie technicznym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Inwestycja została zgłoszona i posiada brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Szamotułach z dnia 8 grudnia 2021 roku w zakresie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (AB.6743.1017.2021).

4.2.5.) Wartość części: 434221,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto = waga 60% (tj. max. 60 pkt);
Kryterium nr 2 – Okres gwarancji = waga 40% (tj. max. 40 pkt).
1. Zamawiajmy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100%, tj. 100 pkt.
6. Przy ocenie kryteriów Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę i okres gwarancji podane w załączniku nr 1b do SWZ (Formularz ofertowy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr III pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Samołęż w ramach zadania pn. „Przebudowa gminnych dróg gruntowych”.
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Samołęż polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z kruszywa, wyprofilowaniu, zagęszczeniu i umocnieniu poboczy oraz przebudowę istniejącego odwodnienia polegającego na profilowaniu istniejących rowów przydrożnych wraz z obsianiem trawą i wykonaniu przebudowy przepustu betonowego oraz budowie nowych przepustów pod zjazdami indywidualnymi, wykonaniu zjazdów do posesji z kostki betonowej.
Długość jezdni: ok 860 mb; Szerokość drogi: 4,0 mb; Szerokość obustronnych poboczy: 0,75 m; Kategoria ruchu KR2; Przepusty Ø 400 mm PEHD GRP o łącznej długości 91 mb. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załącznikach: kosztorysie ofertowym, operacie wodnoprawnym, projekcie architektoniczno – budowlanym, projekcie wykonawczym, raporcie technicznym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Inwestycja została zgłoszona i posiada brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Szamotułach z dnia 31 października 2022 roku w zakresie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (AB.6743.864.2022).

4.2.5.) Wartość części: 938620,54 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto = waga 60% (tj. max. 60 pkt);
Kryterium nr 2 – Okres gwarancji = waga 40% (tj. max. 40 pkt).
1. Zamawiajmy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100%, tj. 100 pkt.
6. Przy ocenie kryteriów Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę i okres gwarancji podane w załączniku nr 1c do SWZ (Formularz ofertowy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr IV pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Cienista”.
Inwestycja obejmuje rozbiórkę płyt betonowych oraz przebudowę fragmentu ulicy Cienistej o nawierzchni z kostki betonowej, która będzie pełnić funkcję pieszo-jezdni, przestawienie 1 lampy. Oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Długość pieszo-jezdni: ok. 216 mb; Szerokość pieszo-jezdni: 3,5 – 4,0 mb; Szerokość obustronnych poboczy: 0,5 -0,75 m; Kategoria ruchu KR1. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załącznikach: kosztorysie ofertowym, przedmiarze robót, projekcie wykonawczym, opinii geotechnicznej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie stałej organizacji ruchu. Inwestycja została zgłoszona i posiada brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Szamotułach z dnia 10 grudnia 2019 roku w zakresie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (BR.6743.782.2019).

4.2.5.) Wartość części: 234314,18 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto = waga 60% (tj. max. 60 pkt);
Kryterium nr 2 – Okres gwarancji = waga 40% (tj. max. 40 pkt).
1. Zamawiajmy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100%, tj. 100 pkt.
6. Przy ocenie kryteriów Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę i okres gwarancji podane w załączniku nr 1d do SWZ (Formularz ofertowy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr V pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. nr 2021/2 w m. Wronki”. Inwestycja obejmuje rozbiórkę nawierzchni drogi i terenu z trylinki oraz przebudowę drogi wewnętrznej i terenu z kostki brukowej i kostki brukowej typu eko, które będą stanowić ciąg pieszo-jezdny, Wykonanie studni rewizyjnej na przyłączach kanalizacyjnych w miejscu istniejącego osadnika. Likwidacja istniejącego szamba. Zamawiający zapewni prowadzenie badań archeologicznych w czasie robót. Oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Szerokość drogi: szerokość zmienna, w najwęższym miejscu 3,5 m z czego 1 m stanowi szerokość ciągu pieszego. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załącznikach: kosztorysie ofertowym, projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Inwestycja została zgłoszona i posiada brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Szamotułach z dnia 28 kwietnia 2020 roku w zakresie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (BR.6743.200.2020).

4.2.5.) Wartość części: 134021,61 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto = waga 60% (tj. max. 60 pkt);
Kryterium nr 2 – Okres gwarancji = waga 40% (tj. max. 40 pkt).
1. Zamawiajmy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100%, tj. 100 pkt.
6. Przy ocenie kryteriów Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę i okres gwarancji podane w załączniku nr 1e do SWZ (Formularz ofertowy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w nw. wysokościach:
1) dla części I zamówienia: min. 400.000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100);
2) dla części II zamówienia: min. 450.000,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
3) dla części III zamówienia: min. 900.000,00 złotych (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100);
4) dla części IV zamówienia: min. 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100);
5) dla części V zamówienia: min. 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
UWAGA!
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka części zamówienia, wówczas musi wykazać, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości stanowiącej sumę kwot wynikających z danych części.

2. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi), która będzie pod-czas realizacji zamówienia pełniła funkcję kierownika robót budowlanych. Dotyczy części I, II, III, IV, V.
Spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu nie jest uzależnione od tego, na jaką liczbę części Wykonawca złoży ofertę.
2) dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej), która będzie podczas realizacji zamówienia pełniła funkcję kierownika robót budowlanych. Dotyczy części III, V.
Ocena spełnienia warunku nr 1 i 2 zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu osób, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie (budowa i/lub/albo przebudowa i/lub/albo remont i/lub/albo modernizacja):
a) nawierzchni dróg, ulic, ciągów pieszo-rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, placów postojowych/parkingowych, chodników polegające na ułożeniu nawierzchni asfaltowych warstwy ścieralnej o powierzchni:
• min. 1500 m² dla części I zamówienia
• min. 1500 m² dla części II zamówienia
• min. 2500 m² dla części III zamówienia
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną z ww. części Wykonawca może wykazać się tym samym zamówieniem dla każdej z części (I, II, III), pod warunkiem, że będzie ono odpowiadało minimalnym powierzchniom wskazanym dla poszczególnych części.
b) nawierzchni dróg, ulic, ciągów pieszo-rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, placów postojowych/parkingowych, chodników polegające na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni:
• min. 600 m² dla części IV zamówienia
• min. 200 m² dla części V zamówienia
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną z ww. części Wykonawca może wykazać się tym samym zamówieniem dla każdej z części (IV, V), pod warunkiem, że będzie ono odpowiadało minimalnym powierzchniom wskazanym dla poszczególnych części.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych złożonego przez
Wykonawcę (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z załącznikami – dowodami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp i art.109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w Rozdziale IX SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2. Zamawiający wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ,
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 5 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty składane RAZEM Z OFERTĄ:
1) Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do SWZ (w zależności od tego, na którą część zamówienia Wykonawca składa ofertę);
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
3) Kosztorys(y) ofertowy(e) (odrębnie dla każdej części zamówienia), sporządzony(e) w oparciu o kosztorysy ofertowe, przedmiary robót Zamawiającego, stanowiące załączniki: nr 12a (część I), nr 13a (część II), nr 14a (część III), nr 15a i 15b (część IV), nr 16a (część V);
4) Samooczyszczenie – jeżeli dotyczy;
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy;
6) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
8) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Wspólnicy spółki cywilnej jako Wykonawcy składający ofertę wspólną, na podstawie art. 58 ust. 2 Pzp ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli umocowanie do reprezentacji wynika z treści umowy spółki
cywilnej, do oferty Wykonawcy powinni załączyć treść tej umowy. W takim przypadku nie będzie potrzebne odrębne pełnomocnictwo. Jeżeli treść oświadczenia podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, pełnomocnictwo nie musi być przez
nich dołączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 2 pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Jeżeli chociażby jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu to wykluczeniu podlega całe Konsorcjum.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem
nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. Uwzględniając powyższe Zamawiający zyskał
uprawnienie wynikające z przepisów ustawy Pzp do weryfikowania na etapie przedkontraktowym rozkładu ciężaru obowiązków, jakie w przyszłości będą ciążyć na poszczególnych Wykonawcach ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Powyższe uprawnienie ma na celu ograniczenie sytuacji w której współpraca Konsorcjanta ma charakter pozorny i kończy się wraz z uzyskaniem zamówienia, które następnie realizowane jest przez Podmioty niedysponujące potencjałem, który był warunkiem koniecznym do uzyskania zamówienia. Jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, Zamawiający bada m.in. spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich Wykonawców na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. W związku z tym, że oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp dotyczy spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających ofertę wspólną, również na tym
etapie postępowania Zamawiający ma obowiązek weryfikacji faktu złożenia tego oświadczenia przez wszystkich Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć
podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przy czym podmiotowe środki
dowodowe składa:
a) odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
b) każdy z Wykonawców z zakresie podstaw wykluczenia.
7. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zgodnie z wymogiem udzielonej przez BGK – Wstępnej promesy dofinansowania inwestycji, Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 2,00 % wynagrodzenia brutto.
2. Wypłata zaliczki nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, na rachunek bankowy wskazany w fakturze oraz po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia zaliczki.
3. Zamawiający wymaga, aby przed wypłatą zaliczki, o której mowa w pkt. 1 Wykonawca wniósł jej zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej kwocie zaliczki, która ma zostać wypłacona.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form:
a) gwarancji bankowej;
b) gwarancji ubezpieczeniowej;
- przewidującej, że wypłata świadczenia na rzecz Zamawiającego nastąpi niezwłocznie i na jego pierwsze wezwanie po
doręczeniu Wykonawcy wezwania do zwrotu zaliczki.
5. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od końcowego odbioru robót.
6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia zaliczki, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w
trakcie końcowego odbioru robót budowlanych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
7. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy zaliczki umowy Nr
NIiPP.272….2023* w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „.................................”.
*należy uzupełnić nazwę zamówienia i numer zawartej umowy
Pozostałe zapisy znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załączniki do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą
być wprowadzane w przypadkach niżej opisanych. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez
Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę
inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na terminy wykonania robót budowlanych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku konieczności dokonania zmian projektowych, które są
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
lub usuwania błędów w tej dokumentacji.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku zmiany w zakresie i wykonywaniu robót, wynikające z
przeprowadzonych ekspertyz stanu technicznego obiektu/ów znajdującego/ych się w strefie oddziaływania wykopu,
ekspertyz geotechnicznych oraz innych ekspertyz wskazujących na konieczność zmian sposobu wykonywania robót
budowlanych.
4. Jeżeli zmiany, o których mowa w niniejszej umowie wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony
przez organ architektoniczno – budowlany – jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis
proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji autora projektu i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiającego.
5. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej np. 14 dni prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: ujemna temperatura powietrza, wiatr
uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
c) niewypały i niewybuchy;
d) wykopaliska archeologiczne, występowanie źródeł podziemnych;
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych.
2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności wstrzymanie robót
przez Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni.
3) Przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w
szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami dróg dojazdowych;
4) Inne:
a) wykonanie koniecznych robót zamiennych,
b) wystąpienie robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
podstawowego.
c) przedłużanie się procedur administracyjnych nie wynikające z winy Wykonawcy.
6. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:
1) Zmian w ilości i jakości robót budowlanych lub innych czynności jakie Zamawiający uzna za niezbędne, a Wykonawca
zobowiązany jest do zastosowania się do takich zmian oraz zapewnić zastosowanie się do takich zmian przez
podwykonawców, zmiany te w szczególności mogą polegać na:
a) zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości, zakresu prac, robót, czynności,
b) pominięciu poszczególnych prac, robót, czynności,
c) zmianie - określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejności wykonywania prac, robót, czynności, gdy wpłyną
one na wartość zamówienia,
Ciąg dalszy w sekcji Informacje dodatkowe.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/718724

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy sekcji 7.4:
d) wykonaniu robót zamiennych, gdy wpłyną one na podwyższenie wartości zamówienia,
e) wykonaniu robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
7. Wykonawca może proponować wprowadzenie zmian w zakresie określonym w ust. 6 pkt 1. Wprowadzenie takich zmian może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
8. Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian dotyczących wykonywanych prac, robót,
czynności bez pisemnego polecenia lub pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Wszystkie wprowadzone zgodnie z powyższymi przepisami zmiany dotyczące prac, robót, czynności związanych z
realizacją inwestycji zostaną niezwłocznie ujęte przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
10. W przypadku gdy zmiany o których mowa w ust. 6 pkt 1 doprowadzą do zmiany haromonogramu rzeczowo-finansowego
w taki sposób, że wartość prac i robót w nim przewidzianych ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu, w sposób
proporcjonalny ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust 1 umowy.
11. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku dokonania zmiany technologicznej,a w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, a spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;
b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu
zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
zamówienia lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub
materiałowych niż wskazane w dokumentacji zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej,w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki terenowe,w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
skutkujące niemożliwością wykonania zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
f) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu
na zmiany obowiązującego prawa.
12. Zmiany, o których mowa w ust. 11 lit. a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w
którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od
proponowanych w ofercie, o co najmniej 10%. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 %różnicy w cenie.
13. Zmiany, o których mowa w ust. 11 lit. e mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do
udzielenia zamówień dodatkowych, oraz
w innych sytuacjach, jednakże w tym ostatnim przypadku Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z
tytułu takich zmian wyłącznie
w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
14. Każda ze wskazywanych w ust. 11 lit. a - f) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.
15. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym innym zakresie:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze SWZ;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). (...)
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy zawarte zostały w Zał. nr 2a-2e do SWZ.
PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.