eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Nasadzenia drzew i krzewów, ich utrzymanie oraz wycinka na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta DębicaOgłoszenie z dnia 2022-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Nasadzenia drzew i krzewów, ich utrzymanie oraz wycinka na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Dębica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146838229

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nasadzenia drzew i krzewów, ich utrzymanie oraz wycinka na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Dębica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff8ad90e-7857-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00049567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026867/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2022.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 131831,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usług polegających na nasadzeniu drzew i krzewów, ich utrzymaniu oraz wycince na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Dębica do 31.12.2022 r. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:
1) Nasadzenia drzew wraz z pielęgnacją – materiał Zamawiającego (wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopani dołów, posadzenie drzew z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, obsadzenie palików z przycięciem oraz przywiązaniem drzew, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi);
2) Wycinkę drzew wraz z usunięciem dłużyc, karpin i gałęzi;
3) Formowanie i cięcia pielęgnacyjne koron drzew wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem, usuwanie posuszu (chorych lub obumarłych gałęzi drzew) oraz jemioły, korekta koron poprawiająca statykę drzew i krzewów, korekta korony drzewa zapewniająca zachowanie odpowiedniej skrajni drogowej oraz odpowiedniego dostępu od ścian i dachów budynków);
4) Formownie żywopłotów;
5) Wycinkę krzewów wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem;
6) Nasadzenia krzewów – materiał Zamawiającego;
7) Usuwanie odrostów drzew;
8) Karczowanie działek niezagospodarowanych (zagajników, zakrzaczeń, zarośli, samosiejek) wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem;
9) Frezowanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Formularz oferty (załącznik nr 1) w rubryce dotyczącej jakościowego kryterium oceny zawiera nieprawidłowość w jego określeniu. Powyższy błąd uniemożliwia prawidłowe obliczenie punktacji złożonych ofert

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.