eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staroźreby › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby.Ogłoszenie z dnia 2021-05-09

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049347 z dnia 2021-05-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STAROŹREBY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 18

1.5.2.) Miejscowość: Staroźreby

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-440

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242663081

1.5.8.) Numer faksu: 242663099

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starozreby.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starozreby.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f9e2e64-af42-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00049094/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciuminiPortalu:https://miniportal.pl, ePUAPu: ESP ePUAP:/starozreby/skrytka oraz poczty elektronicznej. zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz dokomunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:1. AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Staroźreby z siedzibą: 09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18, tel. 24 266 30 80, e-mail: gmina@starozreby.pl W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych WójtGminy Staroźreby wyznaczył Ins. ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktowaćtelefonicznie: nr tel.:24 266 30 86, elektronicznie:iod@starozreby.plCelem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest – udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby na działce nr ew. 529/5, gmina Staroźreby, woj. Mazowieckie. Postępowanie Nr RPI.ZP.271.1.2021. Podstawa prawna przetwarzania:• art. 6 ust. 1 lit. c –RODO;• Ustawa z dnia 29 stycznia2014 r.- Pzp (t.j.Dz.U.2019.2019) zwana dalej ustawą Pzp.,Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom tj. osobom i podmiotom zgodnie z art. 74 ustawy Pzp., Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwaniaumowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisachustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zam. pub. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania od administratoraograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,− napodstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. W odniesieniu do Pani/Pana danych osób.decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu Informujemy, że w zam. pub. administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13RODO będzie również Zamawiający – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: • Wyk. będącego osobą fiz., • Wyk. będącegoosobą fiz. prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą• pełnomocnika Wyk. będącego osobą iz. (np. dane osobowe zam. w peł.), • członka organu zarządzającego Wyk., będącego osobą fizyczną(np. dane osobowe zam.. w inf. z KRK), • osoby fizycznej skierowanej do przygotowania iprzeprowadzenia postępowania o udz. post.Wykonawca – względem osób fizycznych, od których daneosobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:• Osoby fiz. skierowanej do realizacjizamówienia,•Podw./podmiotu trzeciego będącego osobą fiz.,• Podw./podmiotu trzeciego będącegoosobą fiz., •Pełn. podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fiz. np.• Członka organuzarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będź Podwy./podmiot trzeci – względem osób fiz.,od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): -

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPI.ZP.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 100000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem planowanego przedsięwzięcia budowlanego, dla którego w ramach niniejszego zamówienia należy opracować dokumentację projektową i uzyskać decyzje umożliwiające jego realizację jest budowa przedszkola, żłobka ora z biblioteki publicznej w Staroźrebach na działce nr ew. 529/5, przy czym w budynku należy zaprojektować:- przedszkole 10- oddziałowe, zakładając po 25 dzieci w każdym oddziale- żłobek 2 — oddziałowy, zakładając po 20 dzieci w każdym oddziale- kuchnie wraz ze stołówką, kuchnia ma być przystosowana do gotowania posiłków na miejscu, w związku z tym z zakresie projektu jest opracowanie projektu technologii kuchni.- bibliotekę wraz z czytelnią.Projekt technologii powinien być przedstawiony Zamawiającemu do zaopiniowania wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-epidemiologicznych.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie projektu koncepcyjnego i projektu technologii kuchni przez Zamawiającego.Przedszkole, żłobek wraz z biblioteką mają być dostosowane dla osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach niepełnosprawności.Budowa przedszkola, żłobka oraz biblioteki publicznej w Staroźrebach polegać będzie na budowie obiektu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 529/5 w m. Staroźreby, gm. Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie. Zamierzenie inwestycyjne obejmować ma budowę nowego obiektu, lub dwóch obiektów przedszkola, żłobka wraz z kuchnią oraz pomieszczeniami administracji oraz biblioteką publiczną wraz z czytelnią.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta branży architektonicznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca spełni warunek dotyczącyzdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że: a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie, minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozbudowy, budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznejo powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2 o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł - każda. Przez budynek użyteczności publicznej zgodnie z Polska Klasyfikacją obiektów budowlanychnależy rozumieć: Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej ( symbol PKOB:1.12.126) .b) -dysponuje minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane doprojektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o postawie dysponowania oraz doświadczenie minimum 5 letnie- dysponuje minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o postawie dysponowania oraz doświadczenie minimum 3 letnie- dysponuje minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o postawie dysponowania oraz doświadczenie minimum 3 letnie- dysponuje minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, a niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacją o postawie dysponowania oraz doświadczenie minimum 3 letnie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przed-miotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któregodostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lubciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofertalbo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zał. nr 5, 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 6

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią załącznika do SWZ. 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy – sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz OFERTA, zgodnie z treścią załącznika do SWZ;2)Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty; 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika do SWZ;4) Oświadczenie o braku podstawwykluczenia, zgodnie z treścią załącznika do SWZ;5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego Wykonawcy zasoby w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnianiawarunków udziału w postępowaniu;6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonająposzczególni Wykonawcy; 7)Potwierdzenia doświadczenia projektanta branży architektonicznej będzie kopia decyzji pozwolenia na budowę, w treści której w zespole projektującym będziewykazany projekt którego doświadczenie wykazuje Wykonawca, z klauzula ostateczności lub referencje wystawione projektantowi, którego doświadczenie wykazuje Wykonawca, w treści których będzie widniał zapis o wykonaniu dokumentacji projektowej dot. rozbudowy, przebudowylub budowy budynku użyteczności publicznej. Przez budynek użyteczności publicznej zgodniez Polska Klasyfikacją obiektów budowlanych należy rozumieć: Ogólnodostępne obiektykulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takimprzypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albodo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Każdy w Wykonawców składa oświadczenie, dotyczące braku podstaw do wykluczenia, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia orazoświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący oświadczenia, będzie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców będzie posiadał wymagane doświadczenie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy tj. powodujących, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnego jej brzmienia, o których mowa w art. 454 ust.2 ustawy Pzp.2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotowejumowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, w tym w sytuacjach jak niżej:1)konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach:a) w razie zmiany terminu(ów) zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem niniejszego zamówienia – odpowiednio do zmiany tych terminów w okolicznościach obiektywnie nie zależnych od Zamawiającego,b) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydaniadecyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacjiumowy wynikającej z tych okoliczności, c) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych usług niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,d) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.2) zmiana zakresu rzeczowego umowy z powodu wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym: a) wynikającej z siły wyższej,wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczychrozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych,b) konieczność wykonania dodatkowychbadań, ekspertyz, analiz, itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,3) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian obowiązujących przepisów:a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawieprzepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,c) jeżeli zmiany określone w lit. a, b będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.4) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym osób wyznaczonych do kontaktu z Zamawiającym,pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały warunki określone w SWZ oraz w ofercie Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego w tym przypadku zmiana osób nie wymaga sporządzania aneksu,5) zmiany zakresu podwykonawstwa wporównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie,6) zmiana Podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgodyZamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jako Podwykonawca pierwotny,7) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treściumowy (wraz z dokumentami stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa,8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub fakt.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Staroźreby, Płocka 18

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24

2021-05-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.