eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Przebudowa sali koncertowej wraz z zapleczem w budynku OSM I i II stopnia w LublinieOgłoszenie z dnia 2021-05-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049339 z dnia 2021-05-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa sali koncertowej wraz z zapleczem w budynku OSM I i II stopnia w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Muzyczna

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-620

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 532 10 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@osmuzlublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osmuzlublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa sali koncertowej wraz z zapleczem w budynku OSM I i II stopnia w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-396766f6-aff8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002342/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali koncertowej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im Karola Lipińskiego w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.e-cea.pl/1211/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.e-cea.pl/1211/zamowienia-publiczne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej:sekretariat@osmuzlublin.pl 2. Złożenie dokumentów na nośniku danych (np. CD, pendrive) jestniedopuszczalne.3. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na Miniportalu. Mechanizmszyfrowania jest udostępniony dla wykonawców na Miniportalu.4. Wykonawca zamierzający wziąćudział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania ofertylub wniosku oraz do formularza do komunikacji z Zamawiającym.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów ioświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innychinformacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.8. W przypadku żądania potwierdzenia faktuprzekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacjielektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2020.344) t.j. z dnia 03.03.2020 roku każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ichotrzymania. 9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać sięznakiem sprawy określonym na karcie tytułowej swz.10. W postępowaniu o udzielenie zamówieniakomunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (innychniż oferta, lub jej uzupełnienie), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP orazudostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej: sekretariat@osmuzlublin.pl11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopiedokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza dokomunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą pocztyelektronicznej, na wskazany w ust. 10 adres email. Sposób sporządzenia dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny zwymaganiami określonymi w rozporządzeniu wskazanym w przypisie do §8 ust. 13 swz.12. Jeżeliwniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynie do Zamawiającego nie później niż 4 przed upływem terminuskładania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przedupływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynie po upływie terminu, októrym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albopozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, naktórej udostępniono swz.13. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celuwyjaśnienia treści swz, w takim przypadku informację o terminie zebrania oraz informację z przebieguzebrania, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.14. Treśćzapytań wraz z wyjaśnieniami treści swz będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.e-cea.pl/1211/zamowienia-publiczne w zakładce przynależnej temu postępowaniu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikających zrozporządzenia RODO znajduje się w swz.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikających zrozporządzenia RODO znajduje się w swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3590046,90 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sali koncertowej w zakresie wymiany ustrojów akustycznych, przebudowy widowni, montażu urządzeń technologii sceny, wymiany instalacji, poprawy warunków ewakuacji, remont garderób oraz toalet na I piętrze, przebudowy toalet na parterze w celu wykonania toalety dla osób niepełnosprawnych, montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych pomieszczeń technicznych sali na parterze obiektu w miejscu wentylatorni sali.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp), Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości szacowanego zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie zbada, czyWykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym niż 5 dni wezwieWykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentów potwierdzającychspełnianie warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Art. 274 ustawy pzpstosuje się.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnieńdotyczących treści złożonych ofert.3. Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art.223 ust. 2 ustawy pzp.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę wofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażonąsłownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1 do swz).2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1 do swz).3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował minimum 2 podobne zamówienia, tj. wykonał roboty remontowe (remont/przebudowa) w budynku zawierającym salę lub sale koncertowe, widowiskowe, teatralne, wykładowe, kinowe (nie wchodzą w zakres, ze względu na znaczącą odrębność akustyczną takich obiektów, sale i/lub hale sportowe – i/lub pełniące rolę tylko sportową) zawierające minimum 250 stałych miejsc siedzących każda, w tym minimum 1 zamówienie o powyższych charakterze obejmujące salę o naturalnej akustyce o czasie pogłosu nie krótszym niż 1,8 sekundy, ze zmienną akustyką realizowaną na bazie mobilnych ustrojów akustycznych.B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie do:a) pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,b) pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanychc) pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacji sanitarnych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.d) pełnienia funkcji kierownika robót teletechnicznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej przewodowej i bezprzewodowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w § 7 oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w § 6, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg. załącznika nr 1 do swz oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. załącznika nr 2 do swz.1) Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. 3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;2) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj:1) wykaz (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do swz) wykonanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia głównych robót budowlanych, według wymagań Zamawiającego określonych w §7 pkt 1 ppkt. 4) (część pierwsza) swz, z podaniem przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i odbiorców wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie były wykonywane, o którym mowa wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.2) wykaz (którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do swz) osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego według wymagań Zamawiającego określonych w §7 pkt 1 ppkt. 4) (część druga) swz;3) aktualna polisa, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299)3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 76 1010 1339 0031 3113 9120 0000 z dopiskiem Przebudowa sali koncertowej wraz z zapleczem w budynku OSM I i II stopnia w Lublinie. Znak sprawy: 1/2021.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Dla skuteczności wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz niezbędnym jest przekazania przed terminem składania ofert, za pośrednictwem Miniportalu/EPUAP-u, oryginału wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela. Dokument nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta/poręczyciela.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Brak szczególnych wymagań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do swz.Załącznikiem do umowy będzie umowa powierzenia danych (Załącznik nr 7 do swz).2.Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.454-455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu (wzoru) umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrenictwem platformy miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na ofertę składają się:1) Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do swz.2) Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego wraz z dokumentem potwierdzającym odstęp do tych zasobów o którym mowa w §7 ust. 5 – jeżeli ma zastosowanie.3) Dokument wadium, o ile nie został wniesiony w pieniądzu, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 6 SWZ– jeżeli wymagane przez swz.4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, przywołane w ust. 10 i 11 powyżej – jeżeli ma zastosowanie.5) Uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, opisane w ust. 3 powyżej – jeżeli ma zastosowanie.6) Informacje o których mowa w art. 225 ust. 2 ustawy pzp, w sytuacji gdyby wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą VAT – jeżeli ma zastosowanie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w druku formularzu ofertowego (załącznik nr 5 do swz). 7) Formularz cenowy (stanowiący załącznik do formularza ofertowego).
2021-05-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.