eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE "CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W JAŚLE"Ogłoszenie z dnia 2021-05-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049336 z dnia 2021-05-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE "CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W JAŚLE"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370400046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konopnickiej 82

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wisloka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wisloka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE "CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W JAŚLE"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f92329fc-af14-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Oś priorytetowa III Czysta energia działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - budynki pasywne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 Konkurs zamknięty nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowieniahttps://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: email: zamowienia@wisloka.pl oraz email wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, 2) inspektor ochrony danych osobowych to osoba wyznaczona przez Administratora odpowiednia do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, adres email: iod@wisloka.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE „CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W JAŚLE” – numer postępowania ZG.BO.271.2.2021,4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp,5) odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych;7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,8) posiada Pani/Pan prawo:a) żądania na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,b) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia,9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;11) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.BO.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie podzielone zostało na dwa etapy:Etap I - Zakres projektowy obejmujący wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowlanym i wykonawczym (wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami, w tym między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę).Etap II – Budowa. Wszelkie objęte zamówieniem prace budowlane i instalacyjne, a także wykonanie dostawy sprzętu i wyposażenia podstawowego obiektu (nie dotyczy wyposażenia pomieszczeń biurowych).Projektowane Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, który będzie pełnił funkcję siedziby Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Beneficjenta Projektu.Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, stworzony przez 22 Gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Miasto Dębica i Gmina Dębica, Dębowiec, Miasto Jasło i Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków, jest jednostką sektora finansów publicznych w celu wsparcia Gmin w realizacji ich zadań własnych, o których mowa w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Związek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie Ustawy o finansach publicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

42511110-5 - Pompy grzewcze

42961000-0 - System sterowania i kontroli

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223821-7 - Elementy gotowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232142-9 - Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262520-2 - Roboty murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów otrzymanych za poszczególne kryteria oceny ofert;2) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;3) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 3), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 6 mln PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100)-zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej dwie roboty budowlane z czego jedna polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu („zaprojektuj i wybuduj”) budynku o wartości minimum 7.000.000,00 zł brutto, druga polegająca na wybudowaniu budynku/budynków pasywnego/pasywnych o łącznej kubaturze 4 000 m³ Przez „budynek pasywny” Zamawiający rozumie budynek dla którego zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i c.w.u. (EK) ≤ 15 kWh/ m2rok (wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z późn. zm. ), oraz szczelność przegród zewnętrznych budynku przy różnicy ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego wynoszącej 50 Pa ≤ 0,6 h-1 – Potwierdzone protokołem z badania szczelności budynku).b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:1) jedną osobą - projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu budynku o całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji nie mniejszej niż 7 mln zł brutto oraz projektowaniu budynku pasywnego2) jedną osobą - projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu konstrukcji w budynku o całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji nie mniejszej niż 4 mln zł brutto oraz projektowaniu konstrukcji budynku pasywnego3) jedną osobą - projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji w budynku o całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji nie mniejszej niż 4 mln zł brutto oraz projektowaniu instalacji budynku pasywnego4) jedną osobą - projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji w budynku o całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji nie mniejszej niż 4 mln zł brutto oraz projektowaniu instalacji w budynku pasywnego,5) architektem krajobrazu - projektantem, posiadającym wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w aranżacji „zielonych dachów”6) jedną osobą - kierownik budowy odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie przynajmniej jednego budynku w wartości 7 mln zł brutto i przynajmniej jednego budynku pasywnego,7) jedną osobą - kierownik robót budowlanych odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych/kierownika budowy przy budowie przynajmniej jednego budynku w wartości 4 mln zł brutto i przynajmniej jednego budynku pasywnego,8) jedną osobą – kierownik robót sanitarnych odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych/kierownika budowy przy budowie przynajmniej jednego budynku w wartości 4 mln zł brutto i przynajmniej jednego budynku pasywnego 9) jedną osobą – kierownik robót elektroenergetycznych odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót elektroenergetycznych/kierownika budowy przy budowie przynajmniej jednego budynku w wartości 4 mln zł brutto i przynajmniej jednego budynku pasywnego.Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy z kierownikiem robót budowlanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ;2) oświadczenie, o którym mowa w pkt IX.4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ (o ile dotyczy);3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt IX.2 SWZ (o ile dotyczy);4) oświadczenie, o którym mowa w pkt IX.8.2) SWZ (o ile dotyczy).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ;2) oświadczenie, o którym mowa w pkt IX.4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ (o ile dotyczy);3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt IX.2 SWZ (o ile dotyczy);4) oświadczenie, o którym mowa w pkt IX.8.2) SWZ (o ile dotyczy).2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie podmiotowych środków dowodowych tj:.a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; b) wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Wadium może zostać wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 1158 z późn. zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: ……………………………………………………….jako tytuł przelewu wskazując: „wadium zabezpieczające ofertę …………………. – sprawa nr ZG.BO.271.2.2021”.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3.2 do 3.4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (poręczenia) (Zamawiającego), gwaranta (poręczyciela) (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),3) kwotę gwarancji (poręczenia),4) termin ważności gwarancji (poręczenia),5) nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.7. Poręczenie, o którym mowa powyżej powinno być solidarne. Zamawiający nie dopuszcza poręczenia subsydiarnego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:1) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1.1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,3) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.2.a), VIII.2.b) i IX.2 SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie:1) zmiana terminu w przypadku: a) konieczności wykonania robót nie przewidzianych a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego, b) wydłużenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, c) napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane, warunków fizycznych, mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego, m.in. dotyczących prac (badań) archeologiczno - architektonicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, d) zmian robót budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy, e) zmiana zakresu robót przez inwestora lub konieczność wykonania innych robót dodatkowych (zamiennych) może spowodować przesunięcie terminu zakończenia robót, f) udokumentowanych (w szczególności wyciągami z IMiGW) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, co zostało wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sytuacja ta może być uwzględniona jeżeli przestoje w okresie listopad-luty będą dłuższe niż łącznie 30 dni. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia o ponad 30 dni, w przypadku gdy przestoje będą dłuższe niż łącznie 30 dni, a termin winien być liczony od dnia następnego po wystąpieniu łącznie 30 dni przestoju - pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu. 2) zmiana wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach określonych w § 8 umowy oraz w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3) zmiana osób: a) zmiana osób określonych w § 4 ust. 6 w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia. Jeżeli zmiana nie dotyczy warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ - nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej ważności wystarczające jest pisemne poinformowanie Zamawiającego przed jej wprowadzeniem.b) zmiana inspektorów nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej ważności wystarczające jest pisemne poinformowanie Wykonawcy.4) zmiana formy zabezpieczenia......... pełen zakres zmian został określony we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-29

2021-05-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.