eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - Zadania: Zadanie nr 1 - Modernizacja toalet w ZSP1 w OleśnicyOgłoszenie z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049115 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - Zadania:Zadanie nr 1 - Modernizacja toalet w ZSP1 w Oleśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931022162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbk.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - Zadania:Zadanie nr 1 - Modernizacja toalet w ZSP1 w Oleśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2be6cabb-af4d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003050/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza (Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAPhttps://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej przetargi@zbk.olesnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 2) Wykonawcazamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać kontona ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;3) Wymagania techniczne iorganizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów ioświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownikasystemu Miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf orazRegulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin 4) Dokumentyelektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przezWykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.5) Za datę przekazaniaoferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopiidokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje siędatę ich przekazania na ePUAP; w pozostałych przypadkach na e-mail.2. Wykonawca może zwrócićsię do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ:1) Zamawiający jest obowiązany udzielićwyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, podwarunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie późniejniż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert;2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacjiistotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczyudzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bezrozpoznania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestZakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;2)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 3) Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;4) obowiązek podania przez Panią/Pana danychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 5) w odniesieniu do Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;6) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danychosobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7) nieprzysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawcawinien wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że mazastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celuzapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnieuzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałemwykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązkówinformacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT.481.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej – Zadania: Zadanie nr 1 – Modernizacja toalet w ZSP1 w Oleśnicy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierowałnastępującymi kryteriami:Kryterium 1: Cena (C) – 60%;Kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi (G) –40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca winien wykazać, że wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane spełniające poniższe warunki:- wartość nie mniejsza niż 50 000 zł brutto każda;- roboty obejmowały swym zakresem budowę, przebudowę lub remont w zakresie roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ.Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ.Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymaganeprzez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.2) (jeżeli dotyczy) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lubsytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej , także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstawy wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane istosowane materiały równoważne do wskazanych w OPZ, w tym normy spełniają wymaganiaokreślone przez Zamawiającego.W przypadku, gdy są to materiały budowlane inne niż wprzedmiocie zamówienia, Wykonawca w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy winienwskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne isystemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe,o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania wrównoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia wszczególności: Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, Krajową Ocenę Techniczną,Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna, deklaracjęzgodności, certyfikat zgodności, Dokumentację Techniczno-Ruchowa, kartę techniczna doboruurządzenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

OFERTA SKŁADA SIĘ Z:1) Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącegoZałącznik nr 1 do SWZ;2) Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (rozdział VII ust.1 SWZ) – Załącznik nr 4 do SWZ;3) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającegozasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 SWZ –Załącznik nr 5 do SWZ;4) kosztorysu ofertowego wraz z informacją o wysokości nośników cen,na podstawie których sporządzono kosztorys ofertowy uproszczony podpisany przezWykonawcę, tj. stawka roboczogodziny (R), narzut kosztów pośrednich (Kp) (do R+S), narzutzysku (Z) (do R+S+KpR+KpS) – kosztorys w formacie pdf;5) W przypadku oferowania rozwiązańrównoważnych Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdzialeIII ust. 10 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniająwymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;6) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lubinnego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dlaosoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z ust. 7 rozdziału XI SWZ;7) (jeżeli dotyczy) Wprzypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je wwydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w ust. 6 rozdziału XI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcywystępujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązanisą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówienia publicznego.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłączniez podmiotem występującym jako Pełnomocnik. Dokument ten winien być opatrzony przezosobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego zWykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisemosobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowyspółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjumprzedłożenie umowy konsorcjum. Ustęp 1 powyżej stosuje się.Wykaz dokumentów składanychwraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,został określony w rozdziale VII ust. 1 SWZ, a w przypadku podmiotowych środkówdowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII ust. 5 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455 uPzp, wformie pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiemwystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie:1) zmiana osobyWykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych warunkach:a) w sytuacji, gdyWykonawca zagrożony jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn nie jest w stanie wsposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych;b) w sytuacji, gdy Wykonawca niejest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonywać płatności na rzecz swoichpodwykonawców, dostawców i usługodawców.c) zmiana osób, danych kontaktowych lubadresów Stron wskazanych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem § 12 ust. 7 niniejszejumowy;d) zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposóbprowadzenia robót;e) powstania konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian wobowiązującej legislacji;f) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszejumowy;g) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia izakresu przedmiotowego zamówieniah) zmiana terminu realizacji robót budowlanych i/lubprzedmiotu umowyZamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresiezmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostałe postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmianw umowie znajdują się w załączniku ne 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenialub wycofania oferty" dostępne na ePUAP i udostępnione róznież na miniPortalu. Sposób złożeniaoferty opisany został w Instrukcji użytkowniak dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.