eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ogrodzieniec › Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach zad. pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gm. Ogrodzieniec przez montaż ogniw fotowoltaicznychOgłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049080 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach zad. pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gm. Ogrodzieniec przez montaż ogniw fotowoltaicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ogrodzieniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 25

1.5.2.) Miejscowość: Ogrodzieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-440

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodzieniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach zad. pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gm. Ogrodzieniec przez montaż ogniw fotowoltaicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25ce65b2-af2b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

”Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych” dofinansowany z E F R R w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ogrodzieniec.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z wymaganiami działu VIII SWZ: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie a także przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznej w lokalizacji:a) Część nr 1 – Zespół Szkolno–Przedszkolny, ul. Kościuszki 67, 42-440 Ogrodzieniec, nr działki 2980. Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 25 kWp montowana będzie na konstrukcji wsporczej na dachu budynku;2. Zakres zamówienia obejmuje:• Faza 1: Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej:a) inwentaryzację aktualnego na dzień rozpoczęcia montażu mikroinstalacji stanu technicznego obiektów jak i stanu instalacji elektrycznych;b) część opisową;c) wykonanie niezbędnych obliczeń potwierdzających spełnianie wymagań stawianych przez falownik;d) dobór odpowiednich zabezpieczeń wg obowiązujących norm;e) dobór kabli;f) współdziałanie z instalacją odgromową;g) wybór umiejscowienia instalacji w uzgodnieniu z dysponentami nieruchomości, na których lokalizowana będzie inwestycja;h) uzupełnienie wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej;i) karty katalogowe, a także certyfikaty potwierdzające dopuszczenie do użytku wybranych komponentów instalacji;j) certyfikaty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do montażu systemów fotowoltaicznych.Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji.• Faza 2 : Roboty budowlano-montażowe obejmują:a) wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych;b) dobór, dostawę i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej, tzn. falowników, paneli fotowoltaicznych, zabezpieczeń etc.;c) dobór i dostawę konstrukcji wsporczej do montażu paneli;d) budowę połączeń kablowych między panelami;e) wykonanie instalacji odgromowej;f) dobór, dostawę i montaż układu monitoringu i sterowania;g) montaż na konstrukcji wsporczej;h) przyłączenie elektrowni do wewnętrznej instalacji elektrycznej;i) dokonanie rozruchu elektrowni wraz z przewidywanym okresem próbnym (min. 7 dni);j) przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy z siecią;k) opracowanie instrukcji obsługi elektrowni i przeszkolenie osób eksploatujących instalacje;l) wykonanie dokumentacji powykonawczej przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie a także przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznej w lokalizacji:a) Część nr 2– budynek hali sportowej ul. Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec, nr działki 804/11. Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 25 kWp montowana będzie na konstrukcji wsporczej na dachu budynku;2. Zakres zamówienia obejmuje:• Faza 1: Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej:a) inwentaryzację aktualnego na dzień rozpoczęcia montażu mikroinstalacji stanu technicznego obiektów jak i stanu instalacji elektrycznych;b) część opisową;c) wykonanie niezbędnych obliczeń potwierdzających spełnianie wymagań stawianych przez falownik;d) dobór odpowiednich zabezpieczeń wg obowiązujących norm;e) dobór kabli;f) współdziałanie z instalacją odgromową;g) wybór umiejscowienia instalacji w uzgodnieniu z dysponentami nieruchomości, na których lokalizowana będzie inwestycja;h) uzupełnienie wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej;i) karty katalogowe, a także certyfikaty potwierdzające dopuszczenie do użytku wybranych komponentów instalacji;j) certyfikaty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do montażu systemów fotowoltaicznych.Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji.• Faza 2 : Roboty budowlano-montażowe obejmują:a) wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych;b) dobór, dostawę i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej, tzn. falowników, paneli fotowoltaicznych, zabezpieczeń etc.;c) dobór i dostawę konstrukcji wsporczej do montażu paneli;d) budowę połączeń kablowych między panelami;e) wykonanie instalacji odgromowej;f) dobór, dostawę i montaż układu monitoringu i sterowania;g) montaż na konstrukcji wsporczej;h) przyłączenie elektrowni do wewnętrznej instalacji elektrycznej;i) dokonanie rozruchu elektrowni wraz z przewidywanym okresem próbnym (min. 7 dni);j) przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy z siecią;k) opracowanie instrukcji obsługi elektrowni i przeszkolenie osób eksploatujących instalacje;l) wykonanie dokumentacji powykonawczej przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie a także przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznej w lokalizacji:a) Część nr 3– ujęcie wody, ul. Kościuszki 1c 42-440 Ogrodzieniec, nr działki 804/11. Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp montowana będzie na konstrukcji wsporczej na gruncie2. Zakres zamówienia obejmuje:• Faza 1: Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej:a) inwentaryzację aktualnego na dzień rozpoczęcia montażu mikroinstalacji stanu technicznego obiektów jak i stanu instalacji elektrycznych;b) część opisową;c) wykonanie niezbędnych obliczeń potwierdzających spełnianie wymagań stawianych przez falownik;d) dobór odpowiednich zabezpieczeń wg obowiązujących norm;e) dobór kabli;f) współdziałanie z instalacją odgromową;g) wybór umiejscowienia instalacji w uzgodnieniu z dysponentami nieruchomości, na których lokalizowana będzie inwestycja;h) uzupełnienie wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej;i) karty katalogowe, a także certyfikaty potwierdzające dopuszczenie do użytku wybranych komponentów instalacji;j) certyfikaty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do montażu systemów fotowoltaicznych.Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji.• Faza 2 : Roboty budowlano-montażowe obejmują:a) wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych;b) dobór, dostawę i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej, tzn. falowników, paneli fotowoltaicznych, zabezpieczeń etc.;c) dobór i dostawę konstrukcji wsporczej do montażu paneli;d) budowę połączeń kablowych między panelami;e) wykonanie instalacji odgromowej;f) dobór, dostawę i montaż układu monitoringu i sterowania;g) montaż na konstrukcji wsporczej;h) przyłączenie elektrowni do wewnętrznej instalacji elektrycznej;i) dokonanie rozruchu elektrowni wraz z przewidywanym okresem próbnym (min. 7 dni);j) przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy z siecią;k) opracowanie instrukcji obsługi elektrowni i przeszkolenie osób eksploatujących instalacje;l) wykonanie dokumentacji powykonawczej przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp (dotyczy każdej części oddzielnie):1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku;2) uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku;3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 zł (sto tysięcy zł) dla każdej części, tzn.: Składając ofertę na 2 lub 3 części, Wykonawca musi przedstawić dokument ubezpieczenia odpowiednio na 200.000 lub 300.000 zł.4) zdolność techniczna lub zawodowa:a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowania powyżej 20 kWp dla części nr 1 lub 2 oraz powyżej 30 kWP dla części nr 3.b) Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia:  co najmniej 1 osobą do wykonania projektu instalacji PV z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą certyfikat w zakresie projektowania systemów PV wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego; co najmniej 2 osobami uprawnionymi do montażu instalacji, paneli fotowoltaicznych posiadającymi uprawnienia SEP typu D i E.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (ze szczególnym uwzględnieniem wymogu Zamawiającego określonego w Dziale XV ust. 1 SWZ), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 5 do SWZ);b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (ze szczególnym uwzględnieniem wymogu Zamawiającego określonego w Dziale XV ust. 1 SWZ - Załącznik nr 6 do SWZ).c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 zł (sto tysięcy zł) dla każdej części, tzn.: Składając ofertę na 2 lub 3 części, Wykonawca musi przedstawić dokument ubezpieczenia odpowiednio na 200.000 lub 300.000 zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:a) Część nr 1 – 1 000,00 zł;b) Część nr 2 – 1 000,00 zł;c) Część nr 3 – 2 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy pzp oraz w przypadku:1) zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów;2) zmiany osoby wskazanej w § 25 ust. 1 umowy w przypadku:a) ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby,b) niewywiązywania się przez tą osobę z ciążących na niej obowiązków,c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od WykonawcyW przypadku zmiany, o której mowa powyżej, osoba wskazana przez Wykonawcę winna posiadać uprawnienia co najmniej takie jakich wymagano w Specyfikacji Warunków Zamówienia;3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wydłużenia terminu finansowania, który nie jest zależny od Zamawiającego (Gminy Ogrodzieniec);4) zmiany § 10 ust. 1 umowy w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2;5) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych. Niniejsza zmiana możliwa jest o okres nie dłuższy niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy;6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, która polegać będzie na:a) podwyższeniu wynagrodzenia o wartość procentowego wzrostu stawki podatku VATlubb) obniżeniu wynagrodzenia o wartość procentowego obniżenia stawki podatku VAT.Zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej dotyczyć będzie wyłącznie części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, która w dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT pozostała do zapłaty.2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Stron na jej dokonanie.3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej (w postaci aneksu).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.