eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2 edycji szkolenia symulacji wysokiej wierności dla maksymalnie 32 pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni medycznych podczas kursu instruktorów symulacjiOgłoszenie z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049069 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2 edycji szkolenia symulacji wysokiej wierności dla maksymalnie 32 pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni medycznych podczas kursu instruktorów symulacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 717841754

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tomasz.kiliszek@umed.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umed.wroc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2 edycji szkolenia symulacji wysokiej wierności dla maksymalnie 32 pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni medycznych podczas kursu instruktorów symulacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3133196c-af32-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049069

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu (POWR.05.03.00-00-0002/15-00)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umed-wroc.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umed-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wyko-nawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. W celu złożenia, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi po-siadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie. 2. Prawidłowym złożeniem ofert oraz dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę za po-mocą środka komunikacji elektronicznej jest ich złożenie pod adresem https://umed-wroc. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania. 3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.4. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wy-słania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez lo-gowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mai-lowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”. 5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wyko-nawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego (AZ-260-TP-16/21). 6. W zakresie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środ-ków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświad-czeń lub dokumentów – sposób ich sporządzania i sposób przekazywania, wymagania tech-niczne dla zawierających je dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i or-ganizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru ww. doku-mentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl;3) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; 5) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych (okres trwałości projektu);6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie za-mówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZ-260-TP-16/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 150000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2 (dwóch) edycji szkolenia symulacji wysokiej wierności dla maksymalnie 32 pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni medycznych podczas kursu instruktorów symulacji organizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w ramach projektu pt.: „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu (POWR.05.03.00-00-0002/15-00)”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga, by oferowane usługi spełniały wymogi zawarte w tym załączniku. 1. Przedmiotem zamówienia jest:Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 2 (dwóch) edycji szkolenia symulacji wysokiej wierności dla maksymalnie 32 pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni medycznych podczas kursu instruktorów symulacji organizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w ramach projektu pt.: „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu (POWR.05.03.00-00-0002/15-00)”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga, by oferowane usługi spełniały wymogi zawarte w tym załączniku. I. Dokładny opis tematyki szkolenia.Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni medycznych pracujących w charakterze instruktorów w salach symulacji medycznej, chcących poszerzyć zakres prowadzonej tematyki zajęć o zagadnienia z zakresu umiejętności nietechnicznych, a w szczególności zarządzania zasobami w sytuacji kryzysowej. II. Cel szkolenia. Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenie zajęć dydaktycznych przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, pracujących w charakterze instruktorów w salach symulacji medycznej. III. Minimalny zakres programu szkolenia.Zamawiający określa minimalny zakres programu szkolenia: - zapoznanie z podstawowymi zasadami uczenia się osób dorosłych, - nauka zasad prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej wysokiej wierności, w tym przygotowanie sprzętu, prowadzenie scenariusza i debriefing po scenariuszu, - nauka zasad uczenia umiejętności nietechnicznych, a w szczególności zasad zarządzania zasobami w sytuacji kryzysowej w salach symulacji wysokiej wierności, - nauka zasad prowadzenia debriefingu scenariuszy, których głównym celem są zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami w sytuacji kryzysowej, - minimalny czas trwania szkolenia: 19 godzin zegarowych (czas ten nie uwzględnia czasu z dnia przygotowania). IV. Sposób realizacji szkolenia.1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w określonych w umowie terminach. 2. Zamawiający przewiduje również na dzień przed terminem realizacji zamówienia spotkanie z instruktorami w celu przygotowania szkolenia (spotkanie instruktorów z kadrą Zamawiającego odpowiedzialną za przygotowanie infrastruktury i obsługę techniczną szkolenia). W czasie spotkania Wykonawca zostanie zapoznany ze sprzętem oraz specyfiką sal symulacyjnych Zamawiającego w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia szkolenia. W dniu przygotowania Wykonawca zapewni dostępność wszystkich instruktorów przez co najmniej 4 godziny zegarowe w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.3. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu i programu szkolenia co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 4. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Czas trwania wykładów to maksymalnie 20% czasu trwania szkolenia. Wymagane jest prowadzenie ćwiczeń z zakresu symulacji w salach symulacji wysokiej wierności.5. Wykonawca na kilka (minimum 2) dni przed kursem przekaże informacje o sprzęcie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć w grupach ćwiczeniowych.6. Szkolenie prowadzone przez co najmniej 2 instruktorów. 7. Zamawiający umożliwia konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści szkolenia. 8. Szkolenie w całości prowadzone jest w języku polskim i/lub angielskim. 9. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy certyfikat/zaświadczenie (rozpoznawalne co najmniej na terenie Unii Europejskiej) o ukończeniu szkolenia. Wzór certyfikatu/zaświadczenia powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i powinien być opatrzony w logo (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową). Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wydanych uczestnikom szkolenia certyfikatów/zaświadczeń. 10. Wykonawca przygotuje i zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i/lub papierowej. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logo (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową). Materiały szkoleniowe w formacie PDF zostaną wysłane drogą mailową na adres Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia oraz przekazane uczestnikom szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nośniku USB i/lub papierowej w ilości równej liczbie uczestników szkolenia + 1 egzemplarz dla zamawiającego. V. Miejsce szkolenia Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w Centrum Symulacji Medycznej, adres szkolenia: ul. Tytusa Chałubińskiego 7a, 50-368 Wrocław. Zamawiający zapewnia sale wyposażone w sprzęt multimedialny, a także w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia kursu. VI. Długość szkolenia grupy.Dwie edycje szkoleniowe dla łącznie 32 osób. Jedna edycja to maksymalnie 16 osób, podzielonych na dwie podgrupy szkoleniowe maksymalnie 8 osobowe. Każda podgrupa pracuje z jednym symulatorem. Wykonawca zapewni co najmniej jednego instruktora w każdej podgrupie przez cały czas trwania szkolenia w części praktycznej. Obowiązuje godzina dydaktyczna = 45 minut. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć w soboty. VII. WyżywienieW ramach szkolenia Wykonawca zapewni w każdym dniu szkolenia obsługę cateringową obejmującą dwie przerwy kawowe dla każdego z uczestników oraz czas na posiłek regeneracyjny. Catering będzie zlokalizowany w budynku, w którym będzie realizowane szkolenie. W trakcie przerw kawowych do użytku uczestników szkolenia wykonawca zapewni: - kawę rozpuszczalną i z ekspresu,- herbatę, - wodę mineralną gazowaną i niegazowaną,- ciastka kruche w ilości min. 100g/os,- mleko do kawy, cukier, cytrynę. Ze względu na utrzymujący się reżim sanitarny Wykonawca zapewni ciepły posiłek dwudaniowy podawany w jednorazowych zamykanych pojemnikach oraz pakowanymi jednorazowymi sztućcami:- Zupa – min 300ml/porcję.- Zupa w opcji wegetariańskiej – min 300ml/porcję. - Danie główne – posiłek mięsny lub posiłek rybny - min 200g/porcję.- Danie główne - opcja wegetariańska - (min 200g/porcję).Koszt maksymalny posiłku to 40 zł brutto/osoba.VIII. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje- przygotowanie i przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia wysokiej wierności dla instruktorów symulacji medycznej, skierowanego do maksymalnie 32 pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni medycznych zgodnie z warunkami określonymi w przedmiocie zamówienia,- wynagrodzenie instruktorów,- koszty przelotów/przejazdów i zakwaterowania instruktorów,- przygotowanie certyfikatów dla uczestników kursu (wzór wymaga akceptacji Zamawiającego),- catering dla uczestników i instruktorów szkolenia,- wszelkie inne koszty przeprowadzenia kursu z wyjątkiem wskazanych poniżej.IX. Obowiązki Zamawiającego- rekrutacja uczestników kursu (maksymalnie 32 osoby dla dwóch edycji, 1 edycja maksymalnie 16 osób),- dostęp do sal symulacyjnych wysokiej wierności, symulatorów pacjenta oraz wyposażenia medycznego,- obsługa techniczna symulatorów oraz wyposażenia, - dostęp do sal konferencyjnych, szatni dla instruktorów i uczestników,- przygotowanie programu dla uczestników, przygotowanie list obecności i kontroli obecności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:1) Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 50 %,2) Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) dyrektora kursu – 30 %,3) Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 (dwóch) instruktorów – 20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) dyrektora kursu

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 (dwóch) instruktorów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie 3 (trzech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) szkolenia, z których każde obejmuje co najmniej: zapoznanie z podstawowymi zasadami uczenia się osób dorosłych, oraz naukę zasad prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej wysokiej wierności, w tym przygotowanie sprzętu, prowadzenie scenariusza i debriefing po scenariuszu, oraz naukę zasad uczenia umiejętności nietechnicznych, a w szczególności zasad zarządzania zasobami w sytuacji kryzysowej w salach symulacji wysokiej wierności, oraz naukę zasad prowadzenia debriefingu scenariuszy, których głównym celem są zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami w sytuacji kryzysowej, oraz 19 (dziewiętnaście) godzin zegarowych (nie wliczając w to czasu przygotowania szkolenia), orazposiada co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie w prowadzeniu programów rozwoju personelu instruktorskiego w centrum symulacji medycznej, b) Dysponuje:A. co najmniej 1 (jednym) dyrektorem kursu, skierowanym przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, który:- posiada wykształcenie medyczne: co najmniej licencjata pielęgniarstwa (lub równoważne) lub lekarza medycyny, oraz- posiada uprawnienia dyrektora kursu EuSim lub równoważne uprawnienia międzynarodowe, oraz- posiada co najmniej 5 (pięcio) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem symulacji medycznej wysokiej wierności, oraz- przeprowadził, jako dyrektor kursu, w okresie 5 (pięciu) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) co najmniej 3 (trzy) szkolenia z wykorzystaniem symulacji medycznej wysokiej wierności, w tym przeprowadził jako dyrektor kursu co najmniej 1 (jedno) szkolenie z wykorzystaniem symulacji medycznej wysokiej wierności o zasięgu międzynarodowym, tj. dla grupy kursantów, której członkowie pochodzili z co najmniej 2 (dwóch) różnych państw, oraz - posiada co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie w kształceniu instruktorów symulacji medycznej, oraz - przeprowadził w okresie 2 (dwóch) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) co najmniej 2 (dwa) szkolenia instruktorów symulacji medycznej.Dyrektor kursu może być skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia również jako instruktor (ppkt. B poniżej), pod warunkiem spełnienia wymogów SWZ przewidzianych dla instruktora.B. co najmniej 2 (dwoma) instruktorami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, z których każdy:- posiada wykształcenie medyczne: co najmniej licencjata pielęgniarstwa (lub równoważne) lub lekarza medycyny, oraz- posiada co najmniej 4 (cztero) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem symulacji medycznej wysokiej wierności, oraz - przeprowadził w okresie 4 (czterech) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) co najmniej 3 (trzy) szkolenia z wykorzystaniem symulacji medycznej wysokiej wierności, oraz- posiada co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie w kształceniu instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności, oraz - przeprowadził w okresie 2 (dwóch) lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) co najmniej 2 (dwa) szkolenia instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego tj. 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego tj. :1) Wykazu usług wykonanych, a w wypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik do wezwania;Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi Załącznik do wezwania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadauprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.2. Istotna zmiana zawartej umowy, określona w art. 454 ust. 2 Pzp, nie jest dopuszczalna. 3. Dopuszczalna jest zmiana umowy:1) w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Pzp, albo 2) na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdy zachodzi jedna z wymienionych poniżej okoliczności:1) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury;2) wejście w życie innych, niż wymienione w lit. a, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;3) zmiana dyrektora kursu lub instruktora wskazanego w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza zmianę dyrektora kursu lub instruktora, pod warunkiem, że po dokonanej zmianie proponowany nowy dyrektor kursu lub instruktor posiada doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające ilości punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy za zmienianego dyrektora kursu lub instruktora odpowiednio w kryterium „Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) dyrektora kursu” lub „Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 (dwóch) instruktorów”;4) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i jej skutkami, powodującymi niemożność dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności oraz na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę i potwierdzających te okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umed-wroc.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następujących terminach:Przygotowanie szkolenia dla dwóch edycji: 07.09.2021 r., Edycja 1 – w dniach 08-10. 09. 2021 r., Edycja 2 – w dniach 13-15. 09. 2021 r.
2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.