eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podgórzyn › Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115577D w celu poprawy dojazdu do budynków wielorodzinnych w Miłkowie - realizacja zadania w formule zaprojektuj-wybudujOgłoszenie z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049043 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115577D w celu poprawy dojazdu do budynków wielorodzinnych w Miłkowie - realizacja zadania w formule zaprojektuj-wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Podgórzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821718

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska 14

1.5.2.) Miejscowość: Podgórzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-562

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 75 48 101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@podgorzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podgorzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115577D w celu poprawy dojazdu do budynków wielorodzinnych w Miłkowie - realizacja zadania w formule zaprojektuj-wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-287f50eb-af32-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00049043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00046527/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115577D w celu poprawy dojazdu do budynków wielorodzinnych w Miłkowie – realizacja zadania w formule zaprojektuj-wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.podgorzyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta jak i wszelkie oświadczenia, dokumenty, muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3.1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Podgórzyn jest Pan Adam Szumowski – adam@szumowski.com.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115577D w Miłkowie”4) prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Art. 74 ust 1 .ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy (wliczając okres rękojmi lub gwarancji) przez okres co najmniej 5 lat (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń),7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;9) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.3. 2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.3.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane powyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GP.271.1.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych budowy wraz z przebudową drogi gminnej 115577D w celu poprawy dojazdu do budynków wielorodzinnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu z drogą powiatową i wojewódzką w Miłkowie.Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej lub przyjęcia zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz inne niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz zbudować, przebudować i oddać do użytkowania drogę gminną wraz z jej elementami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Miłków o łącznej długości drogi ok. 671,0 mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.16.2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę procentową:Kryterium Waga - punktowoCena (brutto) 60 punktówOkres gwarancji i rękojmi 40 punktów1) Kryterium „Cena”:Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga (znaczenie): 60 punktówWskaźnik C obliczany będzie wg wzoru:C = (Cn / Cb) x 60gdzie:Cn – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Cb – cena oferty badanej2) Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”:Kryterium „okres gwarancji i rękojmia” – wskaźnik G -maksymalnie 40 punktów.Wykonawca może zaproponować minimum 36 i maksimum 72 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi. Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach.a) oferta z najdłuższym okresem gwarancji (nie krótszym jak 36 miesięcy i nie dłuższym jak 72 miesiące) otrzyma – 40 pktb) b)oferty w których termin gwarancji będzie krótszy jak 36 miesięcy lub dłuższy jak 72 miesiące – nie będą oceniane i zostaną odrzucone jako niezgodna z treścią SIWZ,c) c) pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru:G = (Termin gwarancji badanej oferty / oferta z najdłuższym okresem gwarancji) x 403) SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIASuma punktów = C + GC - liczba otrzymanych punktów za kryterium „Cena” G -liczba otrzymanych punktów za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”16.3. Obliczenia punktów dokonuje się z zaokrągleniem i dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.16.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.16.5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o wyższej wadze.16.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.16.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w szczególności dotycząc:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodoweja) Doświadczenie:- Doświadczenie w zakresie wykonania usług projektowych: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu skradania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego lub projektu budowlano-wykonawczego dla budowy lub przebudowy lub remontu lub modernizacji drogi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub akceptacji zgłoszenia wykonania prac budowlanych* (w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2018 r. z późn. zm.), w/w dokumentacja projektowa mogła być wykonywana w ramach realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj,*(droga – budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym).- Doświadczenie w zakresie realizacji robót budowlanych: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu skradania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi z nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej lub asfaltowej za min. 800.000,00 zł brutto, w/w roboty budowlane mogło być wykonywane w ramach realizacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj,b) Potencjał Kadrowy.- W zakresie wykonania usług projektowych: Wykonawca musi udowodnić, iż dysponuje lub w celu wykonania przedmiotu zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą, której powierzy funkcję Głównego Projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. Ww. osoba musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu - w okresie ostatnich trzech lat - min. 2 dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy i/lub projekt budowlano-wykonawczy) w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu,- W zakresie kierowania robotami budowlanymi: Wykonawca musi udowodnić, iż dysponuje lub w celu wykonania przedmiotu zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą, której powierzy funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie minimum średnie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeńZamawiający zezwala na łączenie uprawnień.Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2020r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 78).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - wg Załącznika nr 7 do SWZ;b) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg Załącznika nr 8 doSWZ;c) Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych winien dotyczyć tylko robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.d) wykazu osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia - wg Załącznika nr 10 do SWZ.b) oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 11 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11.2. Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ11.3. Wraz z Formularzem ofertowym Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 5 do SWZ2) oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 6 do SWZ3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.4) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeśli dotyczy – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 12 do SWZ6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy - Załącznik nr 13 do SWZ11.4. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być sporządzona w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą SWZ.11.5. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.11.6. Oferta jak i wszelkie oświadczenia, dokumenty, muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.11.7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie miniPortal i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.11.8. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej w formacie danych: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.11.9 Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna żadna aplikacja do szyfrowania ofert. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. Sposób zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkowanika dostępnej na miniPortalu.11.10 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip. Następnie na stronie miniPortal należy wyszukać dane postępowanie i na dole strony, pod datą składania ofert, dostępny jest przycisk umożliwiający zaszyfrowanie oferty. Jego klikniecie otworzy okno umożliwiające wybranie pliku, który chcemy zaszyfrować. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki. Po kliknięciu „zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” zostanie on zapisany na komputerze użytkownika. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zamiany, wycofania oferty.11.11. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidzianej powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.11.12. Zamawiający odrzuci ofertę sporządzoną lub przekazaną w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi w SWZ, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp11.13. Ofertę należy przygotować w oparciu o wymagania określone w SWZ, oraz zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.2) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę dołącza oddzielnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie danego zakresu zamówienia.4) W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy – wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.5) Wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy współpracy lub odrębnego dokumentu (oświadczenia lub pełnomocnictwa).5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 11.20. niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-21 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 14:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.