eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brodnica › Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808C Wlk. Głęboczek-Wlk.Leźno na odc. Wlk. Głęboczek-Brzozie z jednoczesną przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1809C i 1806C oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowejOgłoszenie z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048996 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808C Wlk. Głęboczek–Wlk.Leźno na odc. Wlk. Głęboczek–Brzozie z jednoczesną przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1809C i 1806C oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340750290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karbowo, ul. Wczasowa 46

1.5.2.) Miejscowość: Brodnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564982859

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.zdp@brodnica.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-brodnica.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Trwały zarząd drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808C Wlk. Głęboczek–Wlk.Leźno na odc. Wlk. Głęboczek–Brzozie z jednoczesną przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1809C i 1806C oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f03e19dc-af09-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002239/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Rozbudowa DP 1808C Wlk. Głęboczek – Wlk. Leźno na odcinku Wielki Głęboczek – Brzozie z jednoczesną przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1809C i 1806C oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdp-brodnica.bip.net.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdp-brodnica.bip.net.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MACOS.3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TN.3211-7/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w ciągu drogi nr 1808C Wielki Głęboczek – Wielkie Leźno na odcinku Wielki Głęboczek – Brzozie z jednoczesną przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1809C i 1806C oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej” wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej „ZRID”.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Uzasadnienie:Zamawiający, po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkości zamówienia, a także Wykonawców którzy biorą udział w tego rodzaju zamówieniach (małe i średnie przedsiębiorstwa) uznał iż, podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami organizacyjnymi a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.3. Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, między innymi ZRID, dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej w ciągu drogi nr 1808C Wielki Głęboczek – Wielkie Leźno na odcinku Wielki Głęboczek – Brzozie z jednoczesną przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1809C i 1806C oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej”, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz umowie, wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami, czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych; 2) opracowanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i/lub przygotowanie koniecznych zmian w dokumentacji projektowej wynikających z wad projektowych (cena opracowań odpowiedzi wliczona w cenę opracowania dokumentacji); 3) pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie realizacji robót, o zakresie czynności określonym w § 8 umowy (cena pełnienia nadzoru wliczona w cenę opracowania dokumentacji). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 Wzór umowy i załącznik nr 8 pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia” do niniejszej SWZ.5. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ust. 1 ustawy Pzp).Zamawiający nie wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ wykonywanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Zamawiający po przeanalizowaniu specyfiki rynku wykonawców prac projektowych uznał, że wymóg nawiązania stosunku pracy przy realizacji zamówienia ograniczałby konkurencję przez co wpływałby negatywnie na zainteresowanie postępowaniem i małą ilość ofert.6. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 36 miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z własnym wyborem Wykonawca ma możliwość wydłużenia okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na zasadach wynikających z niniejszej SWZ, wówczas oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert. 7. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi oraz istniejącą infrastrukturą, określonymi przez gestorów sieci uzbrojenia w uzgodnieniach i warunkach technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy są zobowiązani spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące (wymagane w postępowaniu): 2.1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykonawcy: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali się doświadczeniem w opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:- co najmniej dwóch dokumentacji projektowych (obejmujących co najmniej Projekt Budowlany i Wykonawczy), o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, na rozbudowę lub budowę drogi lub ulicy, obejmujących przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).2) Osób:Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował i wykazał osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:a) 1 osobą do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego: - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. Zm. ) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - posiadającą doświadczenie zawodowe w opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych (obejmujących co najmniej Projekt Budowlany i Wykonawczy) na budowę lub rozbudowę drogi lub ulicy na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej.b) 1 osobą do pełnienia funkcji Projektanta Sanitarnego - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - posiadającą doświadczenie zawodowe w opracowaniu dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej Projekt Budowlany i Wykonawczy) na budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na stanowisku Sprawdzającego dokumentację branży sanitarnej lub Projektanta Sanitarnego.c) 1 osobą do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentację branży drogowej;- posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - posiadającą doświadczenie zawodowe w opracowaniu lub sprawdzeniu dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej Projekt Budowlany i Wykonawczy) na budowę lub rozbudowę drogi lub ulicy klasy na stanowisku Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej lub Projektanta Drogowego.d) 1 osobą do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentację branży sanitarnej:- posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - posiadającą doświadczenie zawodowe w opracowaniu lub sprawdzeniu dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej Projekt Budowlany i Wykonawczy) na budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na stanowisku Sprawdzającego dokumentacji branży sanitarnej lub Projektanta Sanitarnego.2.3.Przez „opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji projektowej” należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub innego równoważnego dokumentu.Zadania, które polegały na aktualizacji dokumentacji projektowej nie będą uznawane, jako spełniające w/w warunek. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia jednocześnie więcej niż jednej z funkcji, o których mowa w lit. a), b), c), d).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;3) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (lub są wykonywane), a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określił przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;2. Formularz ofertowy,3. Formularz cenowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:2500,00 złsłownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100.2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy pzp w zależności od wyboru wykonawcy:Formy wniesienia wadium:a) w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS O/Brodnica 29 9484 1150 2200 0001 6598 0080 z adnotacją Wadium na: „Przetarg na dokumentację techniczną - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1809 Wlk. Głęboczek – Brzozie”b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Formy wniesienia zabezpieczenia:• pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego BS O/Brodnica 29 9484 1150 2200 0001 6598 0080• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,• gwarancjach bankowych,• gwarancjach ubezpieczeniowych,• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,a za zgodą Zamawiającego również• w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;• przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,• przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,i dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wniesione będzie w jednej z form dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych.2. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp. 4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:a) 70 % w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego;b) pozostałe 30 % w terminie 15 dni od dnia upływu okresu gwarancji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w przypadkach októrych mowa w projekcie umowy, stanowiącym integralną część SWZ (Załącznik nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych za pośrednictwem skrzynki ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.