eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy KatowickiejOgłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048843 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy Katowickiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322411270

1.5.8.) Numer faksu: 322414060

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy Katowickiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaf3c977-af06-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003249/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przedłużenie ul. Poniatowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.mzuim.chorzow.eu/index.php?id_kat=4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (sekretariat@mzuim.chorzow.eu).2. Adres strony służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiający wskazał link do postępowania oraz identyfikator postępowania na stronie BIP, na której zamieszczono niniejszą SWZ. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. Za datę przekazania oferty, oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, wszelkich załączników wymaganych do złożenia wraz z ofertą, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania drogą elektroniczną na ePUAP lub e-mail. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za po mocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e- mail podano w pkt I SWZ. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w pkt I SWZ. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1 do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z siedzibą w Chorzowie przy ul. Bałtycka 8A, (kod pocztowy: 41-500), tel.: 322 411 270, adrese-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu;• W MZUiM w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 322 414 250 lub adresem e-mail: iod@mzuim.chorzow.eu• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych;• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1 do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z siedzibą w Chorzowie przy ul. Bałtycka 8A, (kod pocztowy: 41-500), tel.: 322 411 270, adrese-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu;• W MZUiM w Chorzowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 322 414 250 lub adresem e-mail: iod@mzuim.chorzow.eu• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych;• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TW/3410/013/217/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy Katowickiej, którego zakres obejmuje:1) Przebudowę połączenia ulicy – część drogowa,2) Budowę kanalizacji deszczowej,3) Przebudowę podziemnych hydrantów,4) Budowę oświetlenia ulicznego,5) Przebudowę kolidujących odcinków sieci elektroenergetycznej,6) Przebudowę kolidujących odcinków sieci teletechnicznej.7) Operat geodezyjny z naniesieniem na zasoby miasta dla każdej z branż.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej.3. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:1) Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne bądź systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.2) Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym – miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).3) W terminie do tygodnia przed przystąpieniem do realizacji zadania, wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego.4) W przypadku nie przedłożenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, zamawiający zleci wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obciąży wykonawcę.5) Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży wykonawcę.6) Przez cały okres realizacji zamówienia wykonawca odpowiada za miejsca prowadzonych robót oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego.7) Koszty wykonania oraz utrzymania oznakowania ponosi wykonawca robót.8) Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „PROFIL” s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak, 43-340 Kozy, ul. Tęczowej 62, stanowiącą integralną część SWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca przez wykonanie przekopów kontrolnych.9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do budynków.10) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta będzie umowa zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji „Harmonogram Robót” (rzeczowo – finansowy) oraz do wglądu kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie którego wyliczono cenę ofertową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł,b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 500 000,00 zł.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie łącznie.2) Zdolność techniczna lub zawodowa:a) Potencjał techniczny Wykonawcy:Wykonawca powinien dysponować co najmniej następującym potencjałem technicznym:• koparko ładowarką - minimalna ilość 1 szt.• koparką „obrotową” samojezdną – minimalna ilość 1 szt.• samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym - minimalna ilość 2 szt.• podnośnikiem samochodowym - minimalna ilość 1 szt.• walcem statycznym samojezdnym – minimalna ilość 1 szt.• walcem wibracyjnym samojezdnym – minimalna ilość 1 szt.• zagęszczarką – minimalna ilość 2 szt.• ubijakiem spalinowym – minimalna ilość 2 szt.• sprężarką powietrzną spalinową – minimalna ilość 2 szt.• skrapiarką do bitumu – minimalna ilość 1 szt.• rozkładarką mas bitumicznych o szerokości roboczej min. 2 m – minimalna ilość 1 szt.b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj.• kierownik budowy – 1 osoba – wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,• kierownik robót – 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,• kierownik robót – 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,• brygadzista – minimum 2 osoby – wymagane wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu drogowym lub budowlanym, oraz doświadczenie zawodowe – min. 2 letnie w zakresie robót drogowych;• pracownicy fizyczni – minimum 8 osób – wymagane doświadczenie zawodowe – min. 2 letnie w zakresie robót drogowych.Uwaga:Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi:• Posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób.• Posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020r. poz. 220 z poźn. zm.).c) Doświadczenie Wykonawcy:Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:• co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach których wykonano nawierzchnie z SMA o powierzchni minimum 2 000,00 m2 każde;• co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach których wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o powierzchni minimum 400,00 m2 każde;• co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w ramach którego wykonano oświetlenie ulic lub placów lub skwerów o ilości punktów świetlnych minimum 14 szt. każde.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie, przy czym w przypadku doświadczenia Wykonawcy - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. W tym celu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.2. Udostępnianie zasobów:1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 wyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w pkt XV. 1 SWZ – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SWZ).2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:a) dokumenty określone w pkt XXI.2. 1) SWZ ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.3) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty o których mowa w pkt. XXI.2. 1) SWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:1) Formularz ofertowy.2) Formularz cenowy.3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.4) Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5) Zobowiązanie podmiotów trzecich, o którym mowa w pkt XX.2) SWZ (jeżeli dotyczy).6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenie, o którym mowa w ust. 17.2) niżej, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.7) Wadium - oryginał gwarancji lub poręczenia, zgodnie z zapisami pkt XXIII SWZ, jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz lub potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniądza.Formularz ofertowy oraz oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr rachunku:ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.2) w gwarancjach bankowych.3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,3) kwotę gwarancji,4) termin ważności gwarancji,5) nieodwołalne i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego.6. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do:1) przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej);2) złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu;3) przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.3) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ wprzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców składa każdy z wykonawców. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-23

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.