eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii z podziałem na 3 zadania.Ogłoszenie z dnia 2023-01-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii
z podziałem na 3 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Hirszfelda 12

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-413

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@dcopih.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dcopih.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii
z podziałem na 3 zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5dce803-8067-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011846/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Serwis i konserwacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji - Serwis wentylacji mechanicznej „duży”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dcopih.ezamawiajacy.pl/pn/DCOPIH/demand/96234/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dcopih.ezamawiajacy.pl/pn/DCOPIH/demand/96234/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://dcopih.ezamawiajacy.pl/pn/DCOPIH/demand/96234/notice/public/details

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://dcopih.ezamawiajacy.pl/pn/DCOPIH/demand/96234/notice/public/details

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/125/22/DT/AWO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I - Zakładu Radioterapii DCOPiH w Legnicy,
ul. Iwaszkiewicza 5
Zadanie II - Agregatów wody lodowej zasilających Akceleratory terapeutyczne i Tomografy Komputerowe w Zakładach DCOPiH
* Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5
* Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6
* Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12
Zadanie III - Zakładu Radioterapii DCOPiH w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferowana cena brutto - 60%
Ilość i doświadczenie personelu serwisu - 20%
Okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy i wymienione części zmienne - 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość i doświadczenie personelu serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.4. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:
5.4.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5.4.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
5.4.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
5.4.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
a) warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się doświadczeniem rozumianym jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej: 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna serwisowanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji o wartości usługi:
Pakiet nr 1 min. 85 tys. zł. brutto i trwającej nie krócej niż 24 miesięcy każda.
Pakiet nr 2 min. 20 tys. zł. brutto i trwającej nie krócej niż 24 miesięcy każda.
Pakiet nr 3 min. 75 tys. zł. brutto i trwającej nie krócej niż 24 miesięcy każda.
Jeżeli wykonawca oferuje więcej, niż 1 pakiet, doświadczenie o większej wartości nie wymaga wskazywania dodatkowego doświadczenia o mniejszej wartości

b) warunkiem udziału w postepowaniu jest wykazanie, że osoby biorące udział w realizacji zamówienia, posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje (te same dla każdego z pakietów):
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz przynależność do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa;
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV;
- świadectwo –certyfikat personelu FGAZ.
Jeżeli wykonawca oferuje więcej, niż 1 pakiet, dopuszczalne jest wskazanie tych samych osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Załącznik nr 11 – Oświadczenie o grupie kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Załącznik nr 12 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
4. Załącznik nr 13 - Oświadczenie sankcyjne - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ustawy sankcyjnej
5. Załącznik Nr 9 Wykaz usług - wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie, tj:
a. Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawa/-y były wykonywane,
lub
b. Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5. Załącznik Nr 7 - Ilość i doświadczenie personelu serwisu – dotyczy kryteriów oceny ofert
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
6. Załącznik Nr 10 - Wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Formularz oferty - Załącznik nr 3.
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Arkusz asortymentowo -cenowy – Załącznik Nr 4.
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 8.
Oświadczenie, stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym w SWZ, aktualne na dzień składania ofert.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z wykonawców.
- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także Oświadczenie, dotyczące tych podmiotów.
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Dokument, z którego wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa jeżeli jest niezbędne.
5. Załącznik Nr 7 - Ilość i doświadczenie personelu serwisu – dotyczy kryteriów oceny ofert
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
6. Załącznik Nr 10 - Wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty - Załącznik nr 3.
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Arkusz asortymentowo -cenowy – Załącznik Nr 4.
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
3. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 8.
Oświadczenie, stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym w SWZ, aktualne na dzień składania ofert.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z wykonawców.
- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także Oświadczenie, dotyczące tych podmiotów.
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Dokument, z którego wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa jeżeli jest niezbędne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 8.1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 8.1.
8.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 8.1. została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.
3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6) Składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dcopih.ezamawiajacy.pl/pn/DCOPIH/demand/96234/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.