eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Budowa zagrody dla żubrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej 266/1, w obrębie Brzezie, Gmina Racibórz ETAP 1Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa zagrody dla żubrów wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce ewidencyjnej 266/1,
w obrębie Brzezie, Gmina Racibórz
ETAP 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 36

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rybnik@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.rybnik.katowice.lasy.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie gospodarki leśnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zagrody dla żubrów wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działce ewidencyjnej 266/1,
w obrębie Brzezie, Gmina Racibórz
ETAP 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed5af2a2-6cbe-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048691

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463662/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4186283,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą:
" Budowa zagrody dla żubrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce
ewidencyjnej 266/1, w obrębie Brzezie, Gmina Racibórz - ETAP 1”, zgodnie
z dokumentacją techniczną, STWiOR oraz przedmiarem robót, w zakresie
umożliwiającym osiągnięcie założonych celów.
2. Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ i obejmuje budowę następujących elementów zagrody:
a) nawierzchnie utwardzone tłuczniem kamiennym (ścieżka, dojście do karmidła, droga dojazdowa, dojście do ganka paszowego, dojście do miejsca
dokarmiania, teren utwardzony przed budynkiem gospodarczym, miejsce do
zawracania, teren wokół wiaty, utwardzony przejazd dla ciągnika)
b) ogrodzenie główne zagrody (pojedyncze i podwójne) wraz z bramami
i ogrodzeniem studni, ogrodzenie sięgacza do karmideł i poideł.
c) miejsce kąpieli piaskowych
d) utwardzone miejsce dokarmiania
e) zagroda kwarantannowa z odłownią, paśnikiem, dwiema tacami karmowymi i poidłem oraz ogrodzeniem

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45442100-8 - Roboty malarskie

45262300-4 - Betonowanie

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233140-2 - Roboty drogowe

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5112526,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12872540,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.