eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (DZP.26.1.64.2021)Ogłoszenie z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048639 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (DZP.26.1.64.2021)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: ZLM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363752546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 47

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-514

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlm@zlm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (DZP.26.1.64.2021)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89ffe990-ae62-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002457/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Umowa ramowa na wykonanie remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określonew rozdziale X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w rozdziale XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określone w rozdziale XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.1.64.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej wykonywanie remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie remontów 267 lokali z najmem socjalnym i pomieszczeń tymczasowych. Zakres zamówienia określa zał. nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum:300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).Jeżeli w trakcie realizacji umowy polisa straci ważność, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kserokopii nowej polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem.Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:a) warunki dotyczące doświadczenia:Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał roboty tożsame z przedmiotem zamówienia tj. polegające na wykonaniu robót wykończeniowych wewnątrz budynków zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości brutto minimum:400 000,00 zł (czterysta tysięcy zł).Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ.b) warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:  1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby pełniącej bezpośrednio obowiązki kierownika robót; 1 osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 1 typ „E” i „D”; 1 osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 typ „E” i „D”.Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 1 typ „D” nie może być tą samą osobą co posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 1 typ „E”.Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić ww. dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ. UWAGA! W wykazie zamówień należy wskazać tylko te zamówienia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit a) SWZ (warunki dotyczące doświadczenia).b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. UWAGA! W wykazie zamówień należy wskazać tylko te osoby, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit b) SWZ.c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale VII pkt 1.3.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2.1. w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiającyuzna warunek za spełniony, jeśli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienia spełni warunek określony w rozdziale VII pkt 1.3.;2.2. w odniesieniu do warunkówdotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności sąwymagane;2.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 2.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które robotybudowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.17. Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) obowiązująnastępujące postanowienia:17.1. Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika doreprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego alboreprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;17.2.Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 17.1.Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo dopoświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów;17.3.Elektroniczne kopie dokumentów dotyczące poszczególnych Wykonawców muszą byćpoświadczone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznegolub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnikalub odpowiednio przez tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:a) zmian podmiotowychpo stronie Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,b) zmianapowszechnie obowiązujących przepisówc) przedłużenie terminu obowiązywania umowy wskutekokoliczności, których nie dało się przewidzieć przed zawarciem umowy.2. Zamawiający, opróczprzypadków wymienionych w przepisach K.c., może odstąpić od umowy także w raziezaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesiepublicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalszewykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lubbezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dniapowzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądaćjedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z jednym wykonawcą

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 1

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.