eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych SPSZOZ ZDROJE wraz z terenem przyległym w pakietach.Ogłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048483 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych SPSZOZ ZDROJE wraz z terenem przyległym w pakietach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MĄCZNA 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-780

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: org@zoz-zdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-zdroje.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych SPSZOZ ZDROJE wraz z terenem przyległym w pakietach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50ba80cc-a980-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00035145/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych przyległych do SPSZOZ „Zdroje” w pakietach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie profil użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Portalu PZP, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący Korzystanie z Portalu PZP jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje/elearning Na tej stronie znajduje się również treść Regulaminu Portalu PZP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych w SPSZOZ ZDROJE przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie - czynności wykonywane codziennie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przedmiot zamówienia podobnego obejmuje usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych w SPSZOZ ZDROJE przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie - czynności wykonywane codziennie. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia określone w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp będą udzielane z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki na takich samych warunkach po przeprowadzonych przez strony negocjacjach cenowych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Poprzez podobne usługi Zamawiający rozumie świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych, zgodnie z opisem określonym w SWZ w Rozdziale XIII. W przypadku wszczęcia przez Zamawiającego postępowania w trybie z wolnej ręki Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do tego postepowania i zawarcia umowy , jeżeli będzie ona przewidywała wykonywanie zamówienia na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych w SPSZOZ ZDROJE przy ul. Św. Wojciecha 7 - czynności wykonywane codziennie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przedmiot zamówienia podobnego obejmuje usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych w SPSZOZ ZDROJE przy ul. Św. Wojciecha 7 - czynności wykonywane codziennie. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia określone w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp będą udzielane z zastosowaniem trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki na takich samych warunkach po przeprowadzonych przez strony negocjacjach cenowych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług będą mogły zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług. Poprzez podobne usługi Zamawiający rozumie świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych, zgodnie z opisem określonym w SWZ w Rozdziale XIII. W przypadku wszczęcia przez Zamawiającego postępowania w trybie z wolnej ręki Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do tego postepowania i zawarcia umowy , jeżeli będzie ona przewidywała wykonywanie zamówienia na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCA, KTÓRY SPEŁNIA WARUNKI, O KTÓRYCH MOWA, TJ.:1) Posiada zdolności techniczne lub zawodoweCelem potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum jedną usługę związaną z utrzymaniem terenów zewnętrznych, ich odśnieżaniem oraz pielęgnacją terenów zielonych - w odniesieniu do odpowiedniego pakietu - o powierzchni terenu nie mniejszej niż:a) Dla Pakietu Nr 1 – 50 000 m2;b) Dla Pakietu Nr 2 – 2 500 m2;Każda usługa przedkładana na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w treści warunku. Celem wstępnego potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę.Uwaga:Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach ta sama usługa może posłużyć mu do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w różnych pakietach. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmujący szerszy zakres, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i odbiorcę dotyczącą usługi odpowiadającej rodzajem i wartością określonej przez Zamawiającego w warunku udziału w postępowaniu dotyczącą danej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:1) potwierdzających że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w Rozdziale VI, w dziale I, w pkt 1 i 2 i w celu wykazania tego obowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z poźn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ; - dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być aktualny na dzień jego złożenia. b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; - dokument, o którym mowa w lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem jego złożenia. c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.2) potwierdzających że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI, w dziale II, w pkt 1 ppkt. 1) i w celu wykazania tego obowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) wykaz usług na załączniku nr 5 do SWZ - wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu wraz z podaniem powierzchni, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;b) dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy ewentualnie przedstawiają umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.2. Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.3. Pełnomocnictwo, o którym mowa pkt 1 powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców4. Pełnomocnik, o którym mowa pkt 1 pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 5. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 8. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SWZ; 9. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 8. 10. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określa Rozdziale I, II, III i VI SWZ; 11. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale XIV SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/spszozzdroje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.