eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Remont ogrodzeń kompleksów wojskowych oraz prace zabezpieczające w budynku nr 3, zlokalizowanych w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048312 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont ogrodzeń kompleksów wojskowych oraz prace zabezpieczające w budynku nr 3, zlokalizowanych w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320987895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-231

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 261454839

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.fabisinska@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.15wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont ogrodzeń kompleksów wojskowych oraz prace zabezpieczające w budynku nr 3, zlokalizowanych w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fedc1f3-af04-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013571/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Remont ogrodzenia w kompleksie przy ul. Ku Słońcu i al. Wojska Polskiego oraz remont pomieszczeń b-3 w kompleksie przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/15wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/15wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ rozdział 8

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została okreslona w rozdziale 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 04-ZP-RB-04-21/41

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontu ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie zostały okreslone w dokumentacji postępowania, stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ, która obejmuje Specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót i rysunki. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy spełniająca warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów wymienionych w pkt. 14.1 SWZ, wyliczonych zgodnie ze wzorem C+T+G. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy spełniająca warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów wymienionych w pkt. 14.1 SWZ, wyliczonych zgodnie ze wzorem C+T+G. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontu ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Ku Słońcu 33a w Szczecinie zostały określone w dokumentacji postępowania, stanowiącej załącznik nr 5a do SWZ, która obejmuje Specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót i rysunki. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy spełniająca warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów wymienionych w pkt. 14.1 SWZ, wyliczonych zgodnie ze wzorem C+T+G. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy spełniająca warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów wymienionych w pkt. 14.1 SWZ, wyliczonych zgodnie ze wzorem C+T+G. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem prac zabezpieczających w budynku nr 3 zlokalizowanego przy ul. Ku Słońcu 33a w Szczecinie zostały okreslone w dokumentacji postępowania, stanowiącej załącznik nr 5b do SWZ, który obejmuje Specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót i rysunki. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy spełniająca warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów wymienionych w pkt. 14.1 SWZ, wyliczonych zgodnie ze wzorem C+T+G. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy spełniająca warunki udziału w postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów wymienionych w pkt. 14.1 SWZ, wyliczonych zgodnie ze wzorem C+T+G. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W odniesieniu do zdolności zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał (na załączniku nr 3 do SWZ), że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane: Dla części 1 – co najmniej 1 osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;  Dla części 2 – co najmniej 1 osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;  Dla części 3 – co najmniej 1 osoba, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.Wykonawca składający ofertę na w/w części, może wykazać tę samą osobę do pełnienia funkcji kierownika w branży konstrukcyjno-budowlanej dla 1, 2 i 3 części. W odniesieniu do zdolności technicznej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał (na załączniku nr 4 do SWZ), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał w sposób należyty: Dla części 1 – co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł;  Dla części 2 – co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł;  Dla części 3 – co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków sklasyfikowanych w PKOB Dział 12. Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonywaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia.Wykonawca, składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest do spełnienia powyżej określonych warunków odrębnie dla każdej z części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający brak podstaw wykluczenia z postępowania oceni na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/podmiotów udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć (na wezwanie): 1) Wykaz robót budowlanych (według załącznika nr 4 do SWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 lit. d tiret drugi SWZ (dla części 1, 2, i 3).2) Wykaz osób (według załącznika nr 3 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 li. d tiret pierwszy SWZ (dla części 1, 2, i 3).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiajacy nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ. 2) Oświadczenia wstępne Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/podmiotów udostępniających zasoby (załączniki nr 2 do SWZ). 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) 5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) Dla części 1 – 900,00 zł,b) Dla części 2 – 1200,00 zł,c) Dla części 3 – 800,00 zł.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach (art. 97 ust 7 ustawy Pzp): 1) w pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000, do upływu terminu wyznaczonego na składnie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w postępowaniu 04-ZP-RB-04-21/41 dla części nr … ”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu przez inny podmiot, niż składający ofertę, należy w tytule przelewu poza nr referencyjnym postępowania, wskazać nazwę podmiotu, na rzecz którego wadium jest wnoszone. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.3 ppkt. 2, 3, powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust.2 lub art.128 ust.1 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art.57 lub art. 106 ust.1 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą i obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 96 ust 6 ustawy Pzp. Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać: Skarb Państwa – 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, adres: ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin.Zamawiający zwraca wadium wykonawcy z urzędu lub na wniosek, zgodnie z art.98 ust 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pazp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. konsorcja lub spółki cywilne). W takim przypadku wykonawcy powinni: 1) Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty (oryginał w postaci elektronicznej podpisany w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2) Złożyć wspólną ofertę według niniejszej SWZ, przy czym dokumenty dotyczące własnej firmy, a w szczególności: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i oświadczenie potwierdzające braku podstaw do wykluczenia, b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, c) odpis z właściwego rejestru, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym). Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. formularz oferty) składa pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i sposób dokonania zmian umowy szczegółowo określają zapisy wzorów umów - załącznik nr 6, 6a i 6b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/15wog do upływu terminu składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W celu zapoznania się z bezpośrednio z przedmiotem zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej. Termin i miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej ustala się na dzień:a) Dla części 1 – 11.05.2021 r., godz. 11:00, Brama Główna (Biuro przepustek) JW. 1749, Al. Wojska Polskiego 250, Szczecin; b) Dla części 2 – 11.05.2021 r., godz. 9:00, Brama Główna (Biuro przepustek) JW. 4057, ul. Ku Słońcu 33a, Szczecin;c) Dla części 3 – 11.05.2021 r., godz. 9:00, Brama Główna (Biuro przepustek) JW. 4057, ul. Ku Słońcu 33a, Szczecin.Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej oferty odpowiednio dla części 1, 2, i 3 zamówienia.
2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.